Wpisy (spis obiektów)

Określ format dla wpisów Spisu obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Spis obiektów")


Poziom

Określa definiowany poziom.

Spisy obiektów mają tylko jeden poziom.

Struktura i formatowanie

W wierszu Struktura jest wyświetlony kod spisu treści dla zaznaczonego poziomu nagłówka. Aby zmienić wygląd poziomu nagłówka, należy wprowadzić kody lub tekst w pustych polach znajdujących się w tym wierszu. Można także kliknąć puste pole lub kod, a następnie nacisnąć przycisk kodu.

Tekst wpisu (E)

Wstawia tekst zaznaczonego wpisu.

Tabulator (T)

Wstawia tabulator. Aby uzupełnić tabulatory kropkami, należy wybrać odpowiedni znak w polu Znak wypełnienia. Aby zmienić pozycję tabulatora, należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu Pozycja tabulatora lub zaznaczyć pole wyboru Wyrównaj do prawej.

Numer strony (#)

Wstawia numer strony, na której znajduje się wpis.

Informacje nagłówkowe (IN)

Wstawia informacje o nagłówku, takie jak numer nagłówka lub treść nagłówka. Kliknij ikonę IN, aby wybrać informacje do wyświetlenia.

Hiperłącze (LS i LE)

Tworzy hiperłącze dla części wpisu, którą zamykasz otwierającymi (LS) i zamykającymi (LE) znacznikami hiperłączy. W wierszu Struktura kliknij puste pole przed częścią, dla której chcesz utworzyć hiperłącze, a następnie kliknij ten przycisk. Kliknij puste pole za częścią, do której chcesz utworzyć hiperłącze, a następnie ponownie kliknij ten przycisk. Wszystkie hiperłącza muszą być unikalne.

Wszystkie

Stosuje bieżące ustawienia do wszystkich poziomów spisu treści.

Styl znaku

Określ styl znaku dla wybranej ikony w Struktura.

Edycja

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję wybranego stylu znaku.

note

Kolejne trzy opcje są dostępne po wybraniu ikony T.


Znak wypełnienia

Określa znak wiodący tabulacji, który zostanie użyty.

Pozycja tabulatora

Określa odstęp między lewym marginesem strony a tabulatorem.

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje tabulator do prawego marginesu strony.

note

Następne dwie opcje są dostępne po wybraniu ikony HI.


Informacje nagłówkowe

Wybierz informacje nagłówkowe, które mają zostać uwzględnione we wpisie indeksu.

Pokaż do poziomu

Wprowadź maksymalną liczbę poziomów do wyświetlenia numeru nagłówka. Na przykład wybierz "3", aby wyświetlić maksymalnie trzy poziomy. Jeśli numer nagłówka ma mniej niż trzy poziomy, pokazany jest rzeczywisty numer.

Format

Pozycja tabulatora względem wcięcia ze stylu akapitu

Ustawia tabulator w stosunku do wartości "wcięcia z lewej", która została określona w stylu akapitu wybranym w zakładce Style. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, pozycja tabulatora jest ustalana w odniesieniu do lewego marginesu tekstu.

Prosimy o wsparcie!