Wpisy (indeks alfabetyczny)

Określ format wpisów indeksu alfabetycznego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Indeks alfabetyczny")


Poziom

Określa definiowany poziom.

Poziom "S" odnosi się do jednoliterowych nagłówków, które dzielą wpisy indeksu według alfabetu. Aby uaktywnić te nagłówki, należy zaznaczyć pole wyboru Separator alfabetyczny w sekcji Format.

Struktura i formatowanie

W wierszu Struktura jest wyświetlony kod spisu treści dla zaznaczonego poziomu nagłówka. Aby zmienić wygląd poziomu nagłówka, należy wprowadzić kody lub tekst w pustych polach znajdujących się w tym wierszu. Można także kliknąć puste pole lub kod, a następnie nacisnąć przycisk kodu.

Tekst wpisu (E)

Wstawia tekst zaznaczonego wpisu.

Tabulator (T)

Wstawia tabulator. Aby uzupełnić tabulatory kropkami, należy wybrać odpowiedni znak w polu Znak wypełnienia. Aby zmienić pozycję tabulatora, należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu Pozycja tabulatora lub zaznaczyć pole wyboru Wyrównaj do prawej.

Informacje nagłówkowe (IN)

Wstawia informacje o nagłówku, takie jak numer nagłówka lub treść nagłówka. Kliknij ikonę IN, aby wybrać informacje do wyświetlenia.

Numer strony (#)

Wstawia numer strony, na której znajduje się wpis.

Wszystkie

Stosuje bieżące ustawienia do wszystkich poziomów spisu treści.

Styl znaku

Określ styl znaku dla wybranej ikony w Struktura.

Edycja

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję wybranego stylu znaku.

note

Kolejne trzy opcje są dostępne po wybraniu ikony T.


Znak wypełnienia

Określa znak wiodący tabulacji, który zostanie użyty.

Pozycja tabulatora

Określa odstęp między lewym marginesem strony a tabulatorem.

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje tabulator do prawego marginesu strony.

note

Następne dwie opcje są dostępne po wybraniu ikony HI.


Informacje nagłówkowe

Wybierz informacje nagłówkowe, które mają zostać uwzględnione we wpisie indeksu.

Pokaż do poziomu

Wprowadź maksymalną liczbę poziomów do wyświetlenia numeru nagłówka. Na przykład wybierz "3", aby wyświetlić maksymalnie trzy poziomy. Jeśli numer nagłówka ma mniej niż trzy poziomy, pokazany jest rzeczywisty numer.

Format

Styl znaku wpisów głównych

Określ styl formatowania dla głównych wpisów indeksu alfabetycznego. Aby przekonwertować wpis indeksu na wpis główny, kliknij przed polem indeksu w dokumencie i wybierz Edycja - Wpis indeksu.

Separator alfabetyczny

Wykorzystuje pierwsze litery uporządkowanych alfabetycznie wpisów indeksu jako nagłówki sekcji.

Klucz rozdzielony przecinkami

Porządkuje wpisy indeksu w tym samym wierszu, oddzielone przecinkami.

Pozycja tabulatora względem wcięcia ze stylu akapitu

Ustawia tabulator w stosunku do wartości "wcięcia z lewej", która została określona w stylu akapitu wybranym w zakładce Style. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, pozycja tabulatora jest ustalana w odniesieniu do lewego marginesu tekstu.

Prosimy o wsparcie!