Indeks

Po wybraniu pozycji Użytkownika jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Użytkownika")


Indeksy użytkownika są dostępne w polu Typ po wstawieniu do dokumentu wpisu indeksu.

Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Create Index or Table of Contents

For

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Utwórz z

Style

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Przypisz style

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Znaczniki indeksu

Uwzględnia w indeksie wpisy, które zostały wstawione przez wybranie Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu.

Tabele

Uwzględnia tabele w indeksie.

Grafika

Uwzględnia grafikę w indeksie.

Frames

Includes frames in the index.

Obiekty OLE

Uwzględnia obiekty OLE w indeksie.

Poziom z rozdziału źródłowego

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

Definiowanie wpisu indeksu

Prosimy o wsparcie!