Indeks

Po wybraniu pozycji Indeks tabel jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Indeks tabeli")


Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Typ

Wybierz typ indeksu, który chcesz wstawić lub edytować. Opcje dostępne na tej karcie zależą od wybranego typu indeksu. Jeśli kursor znajduje się w indeksie, gdy wybierzesz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia…, możesz edytować ten indeks.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Utwórz indeks lub spis treści

Dla

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Utwórz z

Określa informacje, z których połączenia ma powstać indeks.

Podpisy

Tworzy wpisy indeksu z podpisów obiektów. Aby dodać podpis do obiektu, należy zaznaczyć ten obiekt, a następnie wybrać Wstaw - Podpis.

Kategoria

Określa kategorię podpisów, która zostanie użyta do utworzenia wpisów indeksu.

Wyświetl

Wybierz część podpisu, która ma być wyświetlana we wpisach indeksu. Poniższa tabela ilustruje opcje, które można wybrać, na podstawie podpis "Rysunek 24: Słońce", gdzie "Rysunek 24" został wygenerowany automatycznie po wstawieniu podpisu, natomiast "Słońce" to tekst napisu dodany przez użytkownika.

Opcja wybrana w polu listy Wyświetl

Wpis indeksu

Odwołanie

Rysunek 24: Słońce

Kategoria i numer

Rysunek 24

Tekst podpisu

Słońce


Jeśli wybierzesz "Tekst podpisu", znaki interpunkcyjne i spacja na początku podpisu nie zostaną uwzględnione we wpisie indeksu.

Nazwy obiektów

Tworzy wpisy indeksu z nazw obiektów. Nazwy obiektów można wyświetlić na przykład w Nawigatorze i użyć menu kontekstowego, aby je zmienić.

Prosimy o wsparcie!