Indeks

Po wybraniu pozycji Indeks tabel jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Indeks tabeli")


Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Create Index or Table of Contents

For

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Utwórz z

Określa informacje, z których połączenia ma powstać indeks.

Podpisy

Tworzy wpisy indeksu z podpisów obiektów. Aby dodać podpis do obiektu, należy zaznaczyć ten obiekt, a następnie wybrać Wstaw - Podpis.

Kategoria

Określa kategorię podpisów, która zostanie użyta do utworzenia wpisów indeksu.

Wyświetl

Wybierz część podpisu, której chcesz użyć do tworzenia wpisów indeksu. poniższa tabela zawiera listę dostępnych opcji podpisów opartą na tekście podpisu "Ilustracja 24: Słońce", gdzie część "Ilustracja 24" jest generowana automatycznie, a część "Słońce" jest dodawana przez użytkownika.

Opcja wybrana w polu listy Wyświetl

Wpis indeksu

Odwołania

Ilustracja 24: Słońce

Kategoria i numer

Ilustracja 24

Podpis

Słońce


Wybranie opcji "Podpis" spowoduje, że znak interpunkcyjny ani spacja znajdująca się na początku podpisu nie zostaną umieszczone we wpisie indeksu.

Nazwy obiektów

Tworzy wpisy indeksu z nazw obiektów. Nazwy obiektów można wyświetlić na przykład w Nawigatorze i użyć menu kontekstowego, aby je zmienić.

Prosimy o wsparcie!