Indeks

Po wybraniu pozycji Indeks alfabetyczny jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Indeks alfabetyczny")


Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Typ

Wybierz typ indeksu, który chcesz wstawić lub edytować. Opcje dostępne na tej karcie zależą od wybranego typu indeksu. Jeśli kursor znajduje się w indeksie, gdy wybierzesz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia…, możesz edytować ten indeks.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Utwórz indeks lub spis treści

Dla

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Opcje

Połącz takie same wpisy

Zamienia identyczne wpisy indeksu na pojedynczy wpis zawierający listę numerów stron, na których wpisy występują w dokumencie. Przykładowo wpisy "Widok 10, Widok 43" zostaną połączone we wpis "Widok 10, 43".

Połącz identyczne wpisy z f. lub ff.

Zastępuje identyczne wpisy indeksu, które pojawiają się na bezpośrednio następujących stronach, jednym wpisem, który zawiera numer pierwszej strony i literę "f" lub "ff". Na przykład pozycje "Widok 10, Widok 11" są łączone jako "Widok 10f", a "Widok 10, Widok 11, Widok 12" jako "Widok 10ff". Rzeczywisty wygląd zależy od ustawień regionalnych, ale można go zastąpić za pomocą opcji Sortuj - Język..

Połącz przy użyciu znaku -

Zamienia identyczne wpisy indeksu występujące na kolejnych stronach na pojedynczy wpis z zakresem stron w miejscu wystąpienia wpisu. Na przykład wpisy "Widok 10, Widok 11, Widok 12" zostaną połączone w "Widok 10-12".

Uwzględnij wielkość liter

Rozróżnia wielkie i małe litery w identycznych wpisach indeksu. Języki azjatyckie wymagają specjalnej obsługi. Aby pierwsze wystąpienie wpisu w dokumencie określało wielkość znaków we wpisie, należy zaznaczyć Połącz takie same wpisy.

Ikona notatki

Aby użyć wielopoziomowego sortowania dla języków azjatyckich, należy zaznaczyć Uwzględnij wielkość liter. W sortowaniu wielopoziomowym wielkość znaków i znaki diakrytyczne we wpisach są pomijane, a porównanie obejmuje tylko podstawowe formy wpisów. Porównanie znaków diakrytycznych następuje, jeśli formy podstawowe są identyczne. W przypadku dalszego braku różnic między formami jest porównywana wielkość i szerokość znaków, a także różnice w japońskim systemie pisma kana.


Wpisy automatycznie wielką literą

Automatycznie zamienia pierwszą literę wpisu indeksu na wielką.

Klucze jako osobne wpisy

Wstawia klucze indeksu jako osobne wpisy. Klucz jest wstawiany jako wpis najwyższego poziomu, a przypisane do niego wpisy są wstawiane jako wcięte wpisy podrzędne.

Aby zdefiniować klucz indeksu, należy otworzyć okno dialogowe Wstaw wpis indeksu.

Plik konkordancji

Automatycznie oznacza wpisy indeksu za pomocą pliku konkordancji, czyli listy wyrazów, które mają zostać zawarte w indeksie.

Plik

Wybierz, utwórz lub edytuj plik konkordancji.

Sortowanie

Określa opcje sortowania wpisów indeksu.

Język

Określa zasady językowe używane przy sortowaniu wpisów indeksu.

Typ klucza

Wybierz typ numeryczny, jeśli chcesz sortować liczby według wartości, na przykład 1, 2, 12. Aby sortować liczby według kodu znaku, na przykład 1, 12, 2, należy wybrać typ alfanumeryczny.

Prosimy o wsparcie!