Indeks

Po wybraniu pozycji Indeks alfabetyczny jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Indeks alfabetyczny")


Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Create Index or Table of Contents

For

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Opcje

Połącz takie same wpisy

Zamienia identyczne wpisy indeksu na pojedynczy wpis zawierający listę numerów stron, na których wpisy występują w dokumencie. Przykładowo wpisy "Widok 10, Widok 43" zostaną połączone we wpis "Widok 10, 43".

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

Połącz przy użyciu znaku -

Zamienia identyczne wpisy indeksu występujące na kolejnych stronach na pojedynczy wpis z zakresem stron w miejscu wystąpienia wpisu. Na przykład wpisy "Widok 10, Widok 11, Widok 12" zostaną połączone w "Widok 10-12".

Uwzględnij wielkość liter

Rozróżnia wielkie i małe litery w identycznych wpisach indeksu. Języki azjatyckie wymagają specjalnej obsługi. Aby pierwsze wystąpienie wpisu w dokumencie określało wielkość znaków we wpisie, należy zaznaczyć Połącz takie same wpisy.

Ikona notatki

Aby użyć wielopoziomowego sortowania dla języków azjatyckich, należy zaznaczyć Uwzględnij wielkość liter. W sortowaniu wielopoziomowym wielkość znaków i znaki diakrytyczne we wpisach są pomijane, a porównanie obejmuje tylko podstawowe formy wpisów. Porównanie znaków diakrytycznych następuje, jeśli formy podstawowe są identyczne. W przypadku dalszego braku różnic między formami jest porównywana wielkość i szerokość znaków, a także różnice w japońskim systemie pisma kana.


Wpisy automatycznie wielką literą

Automatycznie zamienia pierwszą literę wpisu indeksu na wielką.

Klucze jako osobne wpisy

Wstawia klucze indeksu jako osobne wpisy. Klucz jest wstawiany jako wpis najwyższego poziomu, a przypisane do niego wpisy są wstawiane jako wcięte wpisy podrzędne.

Aby zdefiniować klucz indeksu, należy otworzyć okno dialogowe Wstaw wpis indeksu.

Plik konkordancji

Automatycznie oznacza wpisy indeksu za pomocą pliku konkordancji, czyli listy wyrazów, które mają zostać zawarte w indeksie.

Plik

Wybierz, utwórz lub edytuj plik konkordancji.

Sortowanie

Określa opcje sortowania wpisów indeksu.

Język

Określa zasady językowe używane przy sortowaniu wpisów indeksu.

Typ klucza

Wybierz typ numeryczny, jeśli chcesz sortować liczby według wartości, na przykład 1, 2, 12. Aby sortować liczby według kodu znaku, na przykład 1, 12, 2, należy wybrać typ alfanumeryczny.

Please support us!