Indeks (spis treści)

Po wybraniu pozycji Spis treści jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Spis treści")


Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Typ

Wybierz typ indeksu, który chcesz wstawić lub edytować. Opcje dostępne na tej karcie zależą od wybranego typu indeksu. Jeśli kursor znajduje się w indeksie, gdy wybierzesz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia…, możesz edytować ten indeks.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Utwórz indeks lub spis treści

Dla

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Uwzględnij do poziomu

Określ maksymalny poziom konspektu akapitu określony w Utwórz z, który ma zostać uwzględniony w indeksie.

Utwórz z

Ten obszar służy do określenia informacji, które mają zostać zawarte w indeksie.

Konspekt

Tworzy indeks przy użyciu poziomów konspektu. Każdy akapit o poziomie konspektu mniejszym lub równym poziomowi konspektu określonemu w Uwzględnij do poziomu jest uwzględniany w indeksie.

Akapity sformatowane za pomocą jednego z predefiniowanych stylów akapitu ("Nagłówek 1–10") mają poziom konspektu odpowiadający numerowi w stylu akapitu. Możesz także przypisać poziomy konspektu do akapitów na karcie Konspekt i lista w oknie dialogowym Format - Akapit.

tip

LibreOffice tworzy wpisy spisu treści na podstawie poziomu konspektu stylu akapitu i zawartości akapitu. Jeśli akapit jest pusty, nie zostanie uwzględniony w spisie treści. Aby wymusić umieszczenie pustego akapitu w spisie treści, ręcznie dodaj do akapitu spację lub spację nierozdzielającą. Spacje dodane w polu tekstowym Po na karcie Numeracja w oknie dialogowym Numeracja nagłówków nie będą działać w tym celu, ponieważ są częścią numeracji akapitów, a nie zawartości akapitów.


Dodatkowe style

Zawiera akapity ze stylami akapitów określonymi w pliku Przypisz style jako wpisy indeksu. Aby wybrać style akapitu, kliknij przycisk Przypisz style po prawej stronie tej opcji.Przypisane style akapitu muszą mieć poziom konspektu mniejszy lub równy wartości określonej w Uwzględnij do poziomu, który ma zostać uwzględniony w indeksie.

tip

Użyj opcji "Dodatkowe style", aby dołączyć do spisu treści akapity ze stylem akapitu "Nagłówek indeksu rysunku" lub "Nagłówek bibliografii", a także z dowolnym innym odpowiednim stylem akapitu.


Przypisz style

Otwiera okno dialogowe Przypisz style, w którym możesz wybrać style akapitu do uwzględnienia w indeksie. Wybierz żądany poziom indeksu, w którym styl będzie wyświetlany w indeksie.

Wpisy indeksu

Wybierz tę opcję, aby dołączyć wpisy indeksu wstawione do dokumentu z Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu w wygenerowanym indeksie.

Prosimy o wsparcie!