Spis treści, indeks lub bibliografia

Wstawia indeks lub spis treści w miejscu położenia kursora. Aby edytować indeks lub spis treści, należy umieścić w nim kursor i wybrać Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw – Spis treści i indeks – Spis treści, indeks lub bibliografia

Z menu kontekstowego:

Wybierz Edycja indeksu w indeksie.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Odwołanie - Spis treści.

W menu Odwołania karty Odwołania wybierz Spis treści, indeks lub bibliografia.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania indeksu

Wstaw indeks


To okno dialogowe umożliwia także podgląd indeksu lub spisu treści.

W zależności od wybranego rodzaju indeksu lub spisu w oknie dialogowym są dostępne następujące zakładki.

Typ

Użyj tej karty, aby określić i zdefiniować typ indeksu, który chcesz wstawić. Można także tworzyć indeksy niestandardowe.

Wpisy (indeksy/spisy)

Określa format wpisów indeksu lub spisu. Wygląd tej zakładki zależy od typu indeksu wybranego na karcie Typ.

Style

Przypisz style akapitu do tytułów indeksów i wpisów indeksu w spisie treści, indeksach i bibliografii. W przypadku indeksów alfabetycznych style akapitu można przypisywać do separatorów. W tym oknie dialogowym można również edytować style akapitu.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Ta zakładka służy do określenia układu kolumn w indeksie lub spisie treści. Domyślnie tytuł indeksu ma szerokość jednej kolumny i rozpoczyna się od lewego marginesu strony.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Prosimy o wsparcie!