Spis treści, indeks lub bibliografia

Wstawia indeks lub spis treści w miejscu położenia kursora. Aby edytować indeks lub spis treści, należy umieścić w nim kursor i wybrać Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia


To okno dialogowe umożliwia także podgląd indeksu lub spisu treści.

W zależności od wybranego rodzaju indeksu lub spisu w oknie dialogowym są dostępne następujące zakładki.

Typ

Użyj tej karty, aby określić i zdefiniować rodzaj indeksu, który chcesz wstawić. Można także tworzyć indeksy niestandardowe.

Wpisy (indeksy/spisy)

Określa format wpisów indeksu lub spisu. Wygląd tej zakładki zależy od typu indeksu wybranego w karcie Typ.

Style

Formatowanie tytułów i wpisów indeksów oraz separatorów może być zmienione przez przypisanie im różnych stylów akapitu. To okno dialogowe umożliwia także modyfikację stylów akapitu.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Ta zakładka służy do określenia układu kolumn w indeksie lub spisie treści. Domyślnie tytuł indeksu ma szerokość jednej kolumny i rozpoczyna się od lewego marginesu strony.

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Korzystanie ze spisów treści i indeksów

Prosimy o wsparcie!