Wstaw lub edytuj wpis indeksu

Oznacza zaznaczony tekst jako wpis indeksu lub spisu treści albo edytuje zaznaczony wpis indeksu.

Aby wykonać tę operację...

Wstaw:

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona wstawiania wpisu indeksu

Wstaw wpis indeksu

Edycja:

Umieść kursor przed polem indeksu, a następnie wybierz Edycja - Odwołanie - Wpis indeksu...

lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Edycja wpisu indeksu


Możesz pozostawić otwarte okna dialogowe Wstaw wpis indeksu i Edycja wpisu indeksu podczas wybierania i wstawiania lub edytowania wpisów.

Okno dialogowe wpisu indeksu

Indeks

Wybierz indeks, do którego chcesz dodać wpis.

Podczas edytowania wpisu indeksu wyświetla typ indeksu, do którego należy wybrany wpis. W tym oknie dialogowym nie można zmienić typu indeksu wpisu indeksu. Zamiast tego należy usunąć wpis indeksu z dokumentu, a następnie wstawić go ponownie w innym typie indeksu.

Nowy indeks definiowany przez użytkownika

Otwiera okno dialogowe Utwórz nowy indeks definiowany przez użytkownika, które umożliwia utworzenie niestandardowego indeksu.

Ikona nowego indeksu użytkownika

Nowy indeks użytkownika

Nazwa

Określa nazwę nowego indeksu użytkownika. Nowy indeks zostanie dodany do listy dostępnych indeksów i spisów.

Wpis

Wyświetla zaznaczony tekst w dokumencie. Jeśli chcesz możesz wskazać inny wyraz jako wpis indeksu. Zaznaczony w dokumencie tekst nie ulega zmianie.

Lub edytuj wpis indeksu, jeśli to konieczne. Po zmodyfikowaniu wpisu indeksu nowy tekst pojawia się tylko w indeksie, a nie w miejscu zakotwiczenia wpisu indeksu w dokumencie. Na przykład możesz wprowadzić indeks z komentarzami, takimi jak "Podstawy, zobacz także Ogólne".

Aktualizuj wpis z zaznaczenia

Kliknij ikonę, aby zaktualizować Wpis o bieżący tekst zaznaczony w dokumencie.

Ikona aktualizowania wpisu z zaznaczenia

Aktualizuj wpis z zaznaczenia

Pierwszy klucz

Bieżące zaznaczenie staje się wpisem podrzędnym dla wyrazu, który podasz. Na przykład, jeśli zaznaczysz "zimna" i jako pierwszy klucz wpiszesz "pogoda" indeks wpisu będzie miał postać "pogoda, zimna".

Drugi klucz

Bieżące zaznaczenie staje się wpisem podrzędnym pierwszego klucza. Na przykład, jeśli zaznaczysz "zimna" i jako pierwszy klucz podasz "pogoda", a jako drugi klucz "zima", wpis indeksu będzie miał postać "pogoda, zima, zimna".

Czytanie fonetyczne

Podaj zapis fonetyczny dla odpowiadającego wpisu. Na przykład, jeżeli japoński wyraz zapisany pismem kanji ma więcej niż jedną wymowę, podaj wymowę używając znaków katakana. Wyraz zapisany pismem kanji będzie sortowany zgodnie z zapisem fonetycznym. Ta opcja jest dostępna tylko dla języków azjatyckich.

Wpis główny

Zamienia zaznaczony tekst w główny wpis indeksu alfabetycznego. LibreOffice wyświetla numer strony głównego wpisu w innym formacie niż dla pozostałych wpisów indeksu.

Poziom indeksu

Określ poziom indeksu dla wstawionego wpisu indeksu.

note

Ta opcja jest dostępna tylko dla spisów treści oraz wpisów indeksu zdefiniowanego przez użytkownika.


Dla wybranego wpisu

Następujące trzy opcje są dostępne, gdy zaznaczenie tekstu jest ładowane do Wpis, albo przez zaznaczenie tekstu w dokumencie, a następnie otwarcie okna dialogowego, albo przez użycie Aktualizuj wpis z zaznaczenia w oknie dialogowym.

Zastosuj do wszystkich innych wystąpień

Automatycznie zaznacza wszystkie inne wystąpienia zaznaczonego tekstu w dokumencie. W przypadku zmodyfikowanego wpisu dopasowanie jest przeprowadzane na pierwotnym zaznaczeniu, ale zmodyfikowany wpis jest wstawiany jako wpis indeksu. Tekst w główkach, stopkach i ramkach nie jest uwzględniany.

Tylko całe wyrazy

Wyszukuje całe słowa lub komórki, które są identyczne z wyszukiwanym tekstem.

Uwzględniaj wielkość liter

Dokładnie dopasowuje znak podany w polu Znajdź bez uwzględnienia alternatywnych dopasowań wielkości liter.

tip

Aby uwzględnić w indeksie wszystkie wystąpienia tekstu, należy zaznaczyć tekst, wybrać Edycja - Znajdź i zamień i kliknąć Znajdź wszystkie. Następnie należy wybrać Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu i kliknąć Wstaw.


Wstaw

Zaznacza wpis indeksu w tekście.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Usuń

Usuwa wybrany wpis z indeksu. Tekst wpisu w dokumencie nie jest usuwany.

note

Następujące przyciski nawigacyjne są dostępne tylko w oknie dialogowym Edycja wpisu indeksu.


Poprzedni wpis (ta sama nazwa)

Przeskakuje do poprzedniego wpisu indeksu z tym samym wpisem i typem, co bieżący wpis indeksu.

Ikona poprzedniego wpisu (ta sama nazwa)

Poprzedni wpis (ta sama nazwa)

Następny wpis (ta sama nazwa)

Przeskakuje do następnego wpisu indeksu z tym samym wpisem i typem, co bieżący wpis indeksu.

Ikona następnego wpisu (ta sama nazwa)

Następny wpis (ta sama nazwa)

Poprzedni wpis

Przeskakuje do poprzedniego wpisu indeksu tego samego typu w dokumencie.

Ikona poprzedniego wpisu

Poprzedni wpis

Następny wpis

Przeskakuje do następnego wpisu indeksu tego samego typu w dokumencie.

Ikona następnego wpisu

Następny wpis

tip

Możesz szybko przejść do indeksowania wpisów za pomocą Pasek nawigacji.


Prosimy o wsparcie!