Znaczniki specjalne

Jeśli dokument zawierający pola dokument jest zapisywany jako dokument HTML, LibreOffice automatycznie konwertuje pola daty, godziny i informacji o dokumencie na specjalne znaczniki HTML. Zawartość pól jest wstawiana między znacznikami otwierającymi i zamykającymi HTML konwertowanych pól. Te specjalne znaczniki HTML nie odpowiadają standardowym znacznikom HTML.

Pola programu LibreOffice Writer są identyfikowane w dokumencie HTML za pomocą znaczników <SDFIELD>. Typ pola, format i nazwa pola specjalnego są włączane do znacznika otwierającego HTML. Format znacznika pola rozpoznawany przez filtr HTML zależy od typu pola.

Pola daty i godziny

Dla pól "Data" i "Godzina" parametr TYPE równa się DATETIME. Format daty lub godziny jest określony przez parametry SDNUM, np. DD:MM:RR dla dat lub GG:MM:SS dla godzin.

Dla stałych pól daty i godziny data lub godzina są określone parametrem SDVAL.

W tabeli przedstawiono przykładowe specjalne znaczniki HTML daty i godziny rozpoznawane przez LibreOffice:

Pola

Znacznik LibreOffice

Data jest stała

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Data jest zmienna

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Godzina jest stała

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Godzina jest zmienna

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Pola informacji o dokumencie

Dla pól informacji o dokumencie parametr TYPE równa się DOCINFO. Parametr SUBTYPE wyświetla określony typ pola, na przykład dla pola informacji o dokumencie "Utworzony" parametr SUBTYPE=CREATE. Dla pól daty i godziny informacji o dokumencie parametr FORMAT równa się DATE lub TIME, a parametr SDNUM wskazuje użyty format liczby. Parametr SDFIXED wskazuje, czy zawartość pola informacji o dokumencie jest stała, czy też nie.

Zawartość pola stałych daty lub godziny jest równa parametrowi SDVAL, w przeciwnym razie zawartość jest równa tekstowi pomiędzy znacznikami HTML SDFIELD.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe specjalne znaczniki HTML informacji o dokumencie, które są rozpoznawane przez LibreOffice:

Pola

Znacznik LibreOffice

Opis (zawartość stała)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Opis</SDFIELD>

Data utworzenia

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">I kwartał 98</SDFIELD>

Godzina utworzenia (zawartość stała)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Data modyfikacji

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Pon 23 Lut, 98</SDFIELD>


Prosimy o wsparcie!