Baza danych

Można wstawiać pola z dowolnej bazy danych, np. pól adresowych do dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Baza danych


Typ

Lista dostępnych typów pól.

Typ pola

Znaczenie

Dowolny rekord

Wstawia zawartość pola bazy danych określonego przez pole Numer rekordu jako pole korespondencji seryjnej, jeśli wprowadzonyWarunek został spełniony. Dotyczy to wyłącznie rekordów wybranych jako wybór wielokrotny w widoku źródła danych.

Można użyć tego pola do wstawienia do dokumentu kilku rekordów. Należy wówczas wstawić pole Dowolny rekord przed polami formularza korespondencji korzystającymi z określonego rekordu.

Nazwa bazy danych

Wstawia nazwę bazy danych wybraną w polu Wybór bazy danych . Pole "Nazwa bazy danych" jest polem globalnym, które po wprowadzeniu innej nazwy bazy danych, aktualizuje całą poprzednio wpisaną zawartość pola "Nazwa bazy danych".

Pole listu seryjnego

Wstawia nazwę pola bazy danych jako symbol zastępczy, co umożliwia tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej. Zawartość pola jest wstawiana automatycznie podczas wydruku formularza listu.

Następny rekord

Wstawia zawartość następnego pola korespondencji seryjnej do dokumentu, o ile zostały spełnione określone warunki. Rekordy, które mają zostać dołączone, muszą zostać wybrane w widoku źródła danych.

Możliwe jest wykorzystanie pola "Następny rekord", aby wstawiać kolejne rekordy do pól korespondencji seryjnej w dokumencie.

Numer rekordu

Wstawia numer wybranego rekordu bazy danych.


note

Następujące pola można wstawić tylko wtedy, gdy odpowiedni typ pola jest wybrany na liście Typ.


Wybór bazy danych

Określa tabelę lub zapytanie bazy danych, do których ma się odwoływać pole. W dokumencie istnieje możliwość wstawienia pól z więcej niż jednej bazy danych lub zapytania.

Warunek

Dla pól połączonych z warunkiem należy w tym polu wprowadzić kryteria.

Możliwe jest przypisanie warunku, który musi zostać spełniony, zanim zawartość pół "Dowolny rekord" i "Następny rekord" zostanie wstawiona. Domyślnym warunkiem jest "Prawda", co oznacza, że warunek jest zawsze prawdziwy, jeśli jego tekst nie jest zmieniony.

Numer rekordu

Określa numer rekordu do wstawienia, jeśli określony warunek jest spełniony. Numer rekordu odpowiada bieżącemu wyborowi w widoku źródła danych. Na przykład jeśli zostanie wybranych 5 ostatnich rekordów z bazy danych zawierającej 10 rekordów, numer pierwszego rekordu będzie równy 1, a nie 6.

Ikona notatki

Jeśli odwołanie dotyczy pól w innej bazie danych (lub w innej tabeli lub zapytaniu w tej samej bazie), LibreOffice określa numer rekordu względem bieżącego wyboru.


Format

Określa format wstawianego pola. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla pól numerycznych, logicznych, daty oraz czasu.

Z bazy danych

Używa formatu zdefiniowanego w wybranej bazie danych.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe otwarcia pliku umożliwiające wybór pliku bazy danych (*.odb). Wybrany plik jest dodawany do listy wyboru baz danych.

Użytkownika

Umożliwia zastosowanie formatu wybranego przez użytkownika w liście formatów zdefiniowanych przez użytkownika..

Lista formatów zdefiniowanych przez użytkownika

Lista dostępnych formatów zdefiniowanych przez użytkownika.

Drukowanie listu seryjnego

Podczas drukowania dokumentu zawierającego pola bazy danych w oknie dialogowym wyświetlany jest monit, czy drukowany ma być list seryjny. W przypadku odpowiedzi twierdzącej zostaje otwarte okno dialogowe Korespondencja seryjna, w którym można wybrać rekordy bazy danych do wydruku.

Prosimy o wsparcie!