Zmienne

Pola zmiennych umożliwiają dodawanie dynamicznej zawartości do dokumentu. Na przykład możesz użyć zmiennej, aby zresetować numerację stron.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Zmienne


Typ

Lista dostępnych typów pól.

Typ

Opis

Ustaw zmienną

Definiuje zmienną i jej wartość. Aby zmienić wartość zmiennej, kliknij przed polem zmiennej, a następnie wybierz Edycja - Pole.

Pokaż zmienną

Wstawia bieżącą wartość zmiennej, którą klikniesz na liście Wybierz.

Pole DDE

Wstawia odnośnik DDE do dokumentu, który może być dowolnie aktualizowany przez przypisaną nazwę.

Wstaw formułę

Wstawia liczbę stałą lub wynik formuły.

Pole wprowadzania

Wstawia nową wartość dla zmiennej lub pola użytkownika.

Wartość zmiennej w polu wprowadzania jest ważna wyłącznie w miejscu wstawienia pola i dalej. Aby zmienić wartość w dalszej części dokumentu, należy wstawić pole wprowadzania o tej samej nazwie, ale z inną wartością. Wartość pola użytkownika jest jednak zmieniana globalnie.

Zmienne są wyświetlane w polu Wybierz. Po kliknięciu przycisku Wstaw pojawia się okno dialogowe Przejrzyj pola, w którym możesz wprowadzić nową wartość lub dodatkowy tekst jako uwagę.

Sekwencja

Wstawia automatyczne numerowanie tabel, grafik lub ramek.

Ustaw zmienną strony

Wstawia w dokumencie punkt odwołania, po którym numeracja stron rozpoczynana jest od początku. Opcja "włączony" powoduje uaktywnienie punktu punkt odwołania, a "wyłączony" - jego dezaktywację. Możliwe jest również wprowadzenie przesunięcia w celu rozpoczęcia numeracji stron od innego numeru.

Pokaż zmienną strony

Wyświetla numery stron od punktu odwołania "Ustaw zmienną strony" do tego pola.

Pole użytkownika

Wstawia niestandardową zmienną globalną. Możliwe jest użycie Pola użytkownika do zdefiniowania zmiennej dla wyrażenia warunkowego. W przypadku zmiany wartości w Polu użytkownika aktualizowane są wszystkie wystąpienia zmiennej w dokumencie.


Wybierz

Lista dostępnych pól dla typu pola wybranego na liście Typ. Aby wstaw pole, kliknij pole, a następnie kliknij Wstaw.

tip

Aby szybko wstawić pole z listy Wybierz, przytrzymaj i kliknij dwukrotnie to pole.


Format

Jeśli pole wyświetla datę, godzinę lub numer, wtedy Format służy do dostosowania wyglądu daty, godziny lub numeru. Popularne formaty są wyświetlane w oknie Format, po kliknięciu „Więcej formatów” możesz określić własny format.

Nazwa

Wpisz nazwę pola zdefiniowanego przez użytkownika, które chcesz utworzyć. Ta opcja jest dostępna dla typów pól: „Ustaw zmienną”, „Pole DDE”, „Sekwencja” i „Pole użytkownika”.

warning

Pola zdefiniowane przez użytkownika są dostępne wyłącznie w bieżącym dokumencie.


Wartość

Wprowadź treść, którą chcesz dodać do pola zdefiniowanego przez użytkownika.

Na liście Format należy określić, czy wartość jest wstawiana jako tekst, czy jako liczba.

note

Następujące pola można wstawić tylko wtedy, gdy odpowiedni typ pola jest wybrany na liście Typ.


W dokumencie HTML są dostępne dwa dodatkowe pola dla typu pola "Ustaw zmienną": HTML_ON i HTML_OFF. W zależności od wybranej opcji tekst wprowadzony w polu Wartość jest konwertowany na znacznik otwarcia HTML (<Value>) lub znacznik zamknięcia HTML (</Value>), gdy plik jest zapisywany jako dokument HTML.

Instrukcja DDE

Podstawowa składnia poleceń DDE jest następująca: "<Server> <Topic> <Item>", gdzie serwer jest nazwą DDE aplikacji zawierającej dane. Temat odnosi się do lokalizacji elementu (zwykle nazwa pliku), a element reprezentuje właściwy obiekt.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania typu pola „Pole DDE”.

Formuła

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano typ pola „Wstaw formułę”.

Odwołanie

Określa tekst wyświetlany w polu. W przypadku wstawiania pola symbolu zastępczego należy wpisać tekst, który ma zostać wyświetlony jako wskazówka pojawiająca się po umieszczeniu kursora na polu.

Przesunięcie

Określa wartość przesunięcia stosowaną w polu numeracji stron, na przykład "+1".

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania typu pola „Ustaw zmienną strony”.

Niewidoczny

Ukrywa zawartość pola w dokumencie. Pole jest wstawiane jako cienki szary znak w dokumencie. Ta opcja jest dostępna tylko dla typów pól „Ustaw zmienną” i „Pole użytkownika”.

Z numerem nagłówka

Użyj tej opcji, aby wyświetlić numer nagłówka przed polem "sekwencja". Numer nagłówka pochodzi z nagłówka poprzedzającego lokalizację pola.

Do poziomu

Przy typowym użyciu nagłówków w dokumencie, wybrana liczba będzie wskazywać, ile poziomów numeru nagłówka (począwszy od poziomu 1) wyświetlić. Wybrana wartość wskazuje maksymalną liczbę poziomów do wyświetlenia. Rzeczywista liczba może mieć mniej poziomów. Na przykład, jeśli bezpośrednio poprzedzający numer nagłówka to 2.6 i wybrano 4, to zostanie wyświetlone tylko 2.6. Jeśli wybrano [Brak], nie jest wyświetlany żaden numer nagłówka.

note

Numer nagłówka wybrany do wyświetlenia to pierwszy poprzedni nagłówek, którego poziom konspektu jest równy lub niższy od wybranego poziomu konspektu. Na przykład wybierz "2", aby użyć numeru nagłówka pierwszego poprzedniego nagłówka z poziomem konspektu 1 lub poziomem konspektu 2.


Separator

Określ znak, który ma być użyty jako separator między numerem nagłówka a numerem pola.

note

Z numerem nagłówka, Do poziomu i Separator są dostępne tylko dla pola typu "Sekwencja".


Zastosuj

Dodaje pole zdefiniowane przez użytkownika do listy Wybierz.

Ikona zastosowywania

Zastosuj

Usuń

Usuwa pole zdefiniowane przez użytkownika z listy wyboru. Możesz usunąć tylko pola, które nie są używane w bieżącym dokumencie. Aby usunąć z listy pole, które jest używane w bieżącym dokumencie, najpierw usuń wszystkie wystąpienia pola w dokumencie, a następnie usuń je z listy.

Ikona

Usuń

Prosimy o wsparcie!