Funkcje

W zależności od wybranego typu pola, możesz przypisać warunki do określonych funkcji. Na przykład można zdefiniować pole, które uruchamia makro po kliknięciu pola w dokumencie lub warunek, którego spełnienie powoduje ukrycie pola. Możesz także zdefiniować pola zastępcze, które w razie potrzeby wstawią do dokumentu grafikę, tabele, ramki i inne obiekty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Funkcje


Typ

Lista dostępnych typów pól.

Typ

Znaczenie

Tekst warunkowy

Wstawia tekst, jeśli spełniony jest określony warunek. Na przykład wpisz wyrażenia "sun eq 1" w polu Warunek, a następnie tekst który ma być wstawiony, jeśli zmienna "sun" jest równa "1" w polu Wtedy . W poluW przeciwnym przypadku można również wpisać tekst do wyświetlania w przypadku, gdy warunek nie jest spełniony. Aby zdefiniować zmienną "sun", kliknij kartę Zmienne, wybierz "Ustaw zmienną", wpisz "sun" w polu Nazwa oraz wartości w polu Wartość.

Lista wprowadzania

Wstawia pole tekstowe, które wyświetla jeden element z listy. Możesz dodawać, edytować i usuwać elementy oraz zmieniać ich kolejność na liście. Kliknij pole Lista wprowadzania w dokumencie lub naciśnij +Shift+F9, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz element.

Pole wprowadzania

Wstawia pole tekstowe, które można otworzyć przez kliknięcie go w dokumencie. Następnie można zmienić wyświetlany tekst.

Wykonaj makro

Wstawia pole tekstowe uruchamiające makro po kliknięciu pola w dokumencie. Aby przypisać makro do pola, należy kliknąć przycisk Makro.

Symbol zastępczy

Wstawia do dokumentu pole symbolu zastępczego służące do umiejscowienia np. grafiki. Po kliknięciu pola symbolu zastępczego w dokumencie zostanie wyświetlony monit o wstawienie brakującego elementu.

Ukryty tekst

Wstawia pole tekstowe, które jest ukryte, gdy spełniony jest określony warunek. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz - LibreOffice Writer - Widok i wyczyść pole wyboru Ukryty tekst.

Ukryty akapit

Ukrywa akapit, gdy spełniony jest określony warunek. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz - LibreOffice Writer - Widok i wyczyść pole wyboru Ukryte akapity.

Połącz znaki

Łączy do 6 znaków, dzięki czemu są traktowane jak jeden znak. Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu obsługi czcionek azjatyckich.


note

Następujące pola można wstawić tylko wtedy, gdy odpowiedni typ pola jest wybrany na liście Typ.


Format

Dla pól funkcji pole formatowania jest używane wyłącznie dla pól typu symbol zastępczy. Format określa tutaj obiekt, dla którego wstawiono symbol zastępczy.

Warunek

Dla pól połączonych z warunkiem należy w tym polu wprowadzić kryteria.

Następnie, W przeciwnym razie

Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany, gdy warunek jest spełniony, w polu Następnie oraz tekst, który ma być wyświetlany, gdy warunek nie jest spełniony, w polu W przeciwnym razie.

Możliwe jest również wstawienie pól bazy danych w polach Następnie i W przeciwnym razie, wykorzystując format "nazwa_bazy_danych.nazwa_tabeli.nazwa_pola".

note

Jeśli nazwa tabeli lub pola nie istnieje w bazie danych, w polu nie jest nic wyświetlane.


note

Jeśli we wpisie zostaną uwzględnione cudzysłowy, np. "nazwa_bazy_danych.nazwa_tabeli.nazwa_pola", wyrażenie jest wstawiane jako tekst.


Odwołanie

Określa tekst wyświetlany w polu. W przypadku wstawiania pola symbolu zastępczego należy wpisać tekst, który ma zostać wyświetlony jako wskazówka pojawiająca się po umieszczeniu kursora na polu.

Format

Określa makro, które ma być uruchamiane po kliknięciu pola.

Nazwa makra

Wyświetla nazwę zaznaczonego makra.

Symbol zastępczy

Określa tekst wyświetlany w polu symbolu zastępczego.

Ukryty tekst

Określa tekst, który ma zostać ukryty po spełnieniu warunków.

Znaki

Określa znaki, które mają zostać połączone. Możliwe jest połączenie maksymalnie 6 znaków. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla typu pola Połącz znaki.

Wartość

Określa wartość wybranego pola.

Makro

Otwiera okno Wyboru makra, gdzie można określić makro uruchamiane po kliknięciu wybranego pola dokumentu. Ten przycisk jest dostępny wyłącznie dla pola funkcji "Uruchom makro".

Następujące formanty są wyświetlane dla pól Listy wprowadzania:

Pozycja

Wprowadź nową pozycję.

Dodaj

Dodaje pozycję do listy.

Lista pozycji

Wyświetla listę pozycji. Najwyższa pozycja listy jest wyświetlana w dokumencie.

Usuń

Usuwa zaznaczone pozycje z listy.

Przesuń w górę

Przesuwa zaznaczoną pozycję w górę listy.

Przesuń w dół

Przesuwa zaznaczoną pozycję w dół listy.

Nazwa

Określa unikalną nazwę Listy wprowadzania.

Wybierz element

To okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu pola Lista wprowadzania w dokumencie.

Wybierz element, który chcesz wyświetlić w dokumencie, a następnie kliknij OK.

Edycja

Wyświetla okno dialogowe Edycja pól: Funkcje, w którym możesz edytować Listę wprowadzania.

Następny

Zamyka bieżącą Listę wprowadzania i wyświetla następną, jeśli jest dostępna. Widzisz ten przycisk po otwarciu okna dialogowego Wybierz element poprzez +Shift+F9.

Prosimy o wsparcie!