Odsyłacz

W tym miejscu wstawiane są odwołania lub pola odwołań do bieżącego dokumentu. Odwołania są polami, do których istnieją odwołania w tym samym dokumencie lub wewnątrz dokumentów podrzędnych dokumentu głównego.

Zaletą wprowadzania odsyłacza jako pola jest fakt, że nie jest wymagana ręczna aktualizacja odwołań po każdej zmianie w dokumencie. Aktualizację pól można przeprowadzić naciskając klawisz F9 - odwołania w dokumencie zostaną również zaktualizowane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Odsyłacze

Wybierz Wstaw - Odsyłacz


Wstawianie odsyłaczy

Typ

Zawiera listę dostępnych typów pól. Aby dodać pole do dokumentu, kliknij typ pola, kliknij pole na liście Wybór, a następnie kliknij przycisk Wstaw. Dostępne są następujące pola:

Typ

Znaczenie

Określ odwołanie

Określ element docelowy dla pola odwołania. W polu Nazwa wprowadź nazwę dla odwołania. Po wstawieniu odwołania nazwa zostanie wyświetlona jako identyfikator w polu listy Wybór.

W dokumencie HTML odwołania wstawione w taki sposób zostaną zignorowane. Dla określenia elementu docelowego w dokumentach HTML należy wstawić zakładkę.

Wstaw odwołanie

Wstawianie odwołania do innego miejsca w dokumencie. Odpowiadające miejsce w tekście musi zostać najpierw zdefiniowane za pomocą funkcji "Ustaw odwołanie". W innym przypadku wstawienie odwołania przez wybór nazwy pola z listy Wybór nie jest możliwe.

W dokumentach głównych możliwe jest również wstawienie odwołania z jednego dokumentu podrzędnego do drugiego. Należy zwrócić uwagę, że nazwa odwołania nie pojawia się w polu wyboru i musi zostać wprowadzona ręcznie.

W dokumencie HTML odwołania wstawione w taki sposób zostaną zignorowane. Dla określenia pola odwołania w dokumentach HTML należy wstawić odnośnik.

Nagłówki

Pole Zaznaczenie zawiera listę wszystkich nagłówków uszeregowanych w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się one w dokumencie.

Akapity oznaczone numerem

Pole wyboru zawiera listę wszystkich uporządkowanych akapitów w kolejności ich pojawiania się w dokumencie. Lista obejmuje:

  • akapity ze stylem akapitu, któremu przypisano schemat numeracji w oknie dialogowym Narzędzia > Numeracja nagłówków

  • uporządkowane akapity listy, sformatowane za pomocą paska narzędzi Formatowanie lub okna dialogowego Wypunktowanie i numeracje

  • akapity sformatowane w stylu listy numerowanej

  • akapity sformatowane przy użyciu stylu akapitu ze stylem listy numerowanej zastosowanym na karcie Konspekt i lista.

Zakładki

Po wstawieniu zakładki w dokumencie za pomocą polecenia Wstaw - Zakładka wpis zakładek w zakładce Odwołania jest gotowy do użycia. Zakładki są używane do zaznaczania określonych partii tekstu w dokumencie. W dokumencie tekstowym można użyć zakładek, na przykład do przechodzenia między partiami tekstu w dokumencie.

W dokumencie HTML zakładki stają się zakotwiczeniami <A name> określającymi na przykład element docelowy odnośnika.

Przypisy dolne

Jeżeli w dokumencie znajduje się przypis dolny, możesz zaznaczać wpis przypisu dolnego. Odwołanie do przypisu dolnego zwróci numer tego przypisu.

(wstawione obiekty z podpisem)

Istnieje możliwość skonfigurowania odwołań do obiektów z podpisami. W tym celu można na przykład wstawić obraz, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Podpis. Odtąd obiekt będzie wyświetlany na liście jako oznaczona numerem ilustracja.


tip

Odwołania są polami. Aby usunąć odwołanie, należy usunąć pole. Jeśli jako odwołanie został ustawiony dłuższy tekst i nie chcesz ponownie go wprowadzać po usunięciu odwołania, zaznacz tekst i skopiuj go do schowka. Możliwe będzie wstawienie go jako "tekstu niesformatowanego" w tym samym miejscu za pomocą polecenia Edycja - Wklej specjalne. Tekst pozostaje nienaruszony, a odwołanie zostaje usunięte.


Zaznaczenie

Lista dostępnych pól dla typu pola wybranego na liście Typ. Aby wstawić pole, kliknij je, wybierz format z listy „Odwołanie za pomocą”, a następnie kliknij Wstaw.

tip

Aby szybko wstawić pole z listy, przytrzymaj i kliknij dwukrotnie pole.


Odwołanie za pomocą

Określa format, którego ma zostać użyty dla wybranego pola odwołania. Dostępne są następujące formaty:

Format

Znaczenie

Numer strony (bez stylu)

Wstawia numer strony zawierającej podany element docelowy odniesienia.

Rozdział

Wstawia numer nagłówka lub numer listy celu odwołania.

Tekst odwołania

Wstawia pełny tekst docelowy odwołania. W przypadku przypisów dolnych wstawiany jest numer przypisu. W przypadku podpisów wstawiany jest pełny podpis (kategoria, numer i tekst).

„Powyżej”/„Poniżej”

Wstawia "powyżej" lub "poniżej" w zależności od lokalizacji elementu docelowego odwołania w odniesieniu do pozycji pola odwołania.

Numer strony (stylizowany)

Wstawia numer strony zawierającej element docelowy odwołania z użyciem formatu określonego w stylu strony.

Numer

Wstawia numer nagłówka lub oznaczonego numerem akapitu, przy czym numer ten uwzględnia wyższe poziomy w zależności od kontekstu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w uwadze zamieszczonej pod tą tabelą.

Numer (bez kontekstu)

Wstawia jedynie numer nagłówka lub oznaczonego numerem akapitu.

Numer (pełen kontekst)

Wstawia numer nagłówka lub oznaczonego numerem akapitu, przy czym numer ten uwzględnia wszystkie wyższe poziomy.

Kategoria i numer

Wstawia kategorię podpisu i numer podpisu (lub nazwę i wartość zmiennej zakresu numerów). Dowolny tekst pomiędzy kategorią a numerem (lub nazwą zmiennej i wartością) jest również wstawiany.

Ta opcja jest dostępna dla wszystkich zmiennych zakresu liczb, w tym numerów podpisów.

Tekst podpisu

Wstawia cały tekst następujący po kategorii podpisu i numerze podpisu aż do końca akapitu.

Ta opcja jest dostępna dla wszystkich zmiennych zakresu liczb, w tym numerów podpisów.

Numer

Wstawia numer podpisu (lub wartość zakresu numerów).

Ta opcja jest dostępna dla wszystkich zmiennych zakresu liczb, w tym numerów podpisów.


note

W przypadku formatów „Rozdział”, „Numer”, „Numer (bez kontekstu)” i „Numer (pełen kontekst)” liczba podpoziomów wyświetlanych dla wybranego formatu zależy od ustawienia Pokaż poziomy podrzędne dla odpowiednich poziomów konspektu w Narzędzia - Numeracja nagłówków.


Nazwa

Wpisz nazwę pola zdefiniowanego przez użytkownika, które chcesz utworzyć. Aby ustawić cel, kliknij „Określ odwołanie” na liście Typ, wpisz nazwę w tym polu, a następnie kliknij Wstaw. Aby odwołać się do nowego celu, kliknij nazwę celu na liście Wybór.

Elementy docelowe w dokumencie głównym, będące dokumentami podrzędnymi, nie są wyświetlane na liście Wybór. Aby wstawić odwołanie do elementu docelowego, należy wpisać ścieżkę i nazwę w polu Nazwa .

Wartość

Wprowadź treść, którą chcesz dodać do pola zdefiniowanego przez użytkownika.

W przypadku wybrania tekstu w dokumencie, a następnie wstawienia odwołania, wybrany tekst staje się zawartością wstawianego pola.

Prosimy o wsparcie!