Cross-reference

W tym miejscu wstawiane są odwołania lub pola odwołań do bieżącego dokumentu. Odwołania są polami, do których istnieją odwołania w tym samym dokumencie lub wewnątrz dokumentów podrzędnych dokumentu głównego.

Zaletą wprowadzania odsyłacza jako pola jest fakt, że nie jest wymagana ręczna aktualizacja odwołań po każdej zmianie w dokumencie. Aktualizację pól można przeprowadzić naciskając klawisz F9 - odwołania w dokumencie zostaną również zaktualizowane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Odsyłacze

Wybierz Wstaw - Odsyłacz


Wstawianie odsyłaczy

Typ

Zawiera listę dostępnych typów pól. Aby dodać pole do dokumentu, kliknij typ pola, kliknij pole na liście Wybór, a następnie kliknij przycisk Wstaw. Dostępne są następujące pola:

Typ

Znaczenie

Określ odwołanie

Określ element docelowy dla pola odwołania. W polu Nazwa wprowadź nazwę dla odwołania. Po wstawieniu odwołania nazwa zostanie wyświetlona jako identyfikator w polu listy Wybór.

W dokumencie HTML odwołania wstawione w taki sposób zostaną zignorowane. Dla określenia elementu docelowego w dokumentach HTML należy wstawić zakładkę.

Wstaw odwołanie

Wstawianie odwołania do innego miejsca w dokumencie. Odpowiadające miejsce w tekście musi zostać najpierw zdefiniowane za pomocą funkcji "Ustaw odwołanie". W innym przypadku wstawienie odwołania przez wybór nazwy pola z listy Wybór nie jest możliwe.

W dokumentach głównych możliwe jest również wstawienie odwołania z jednego dokumentu podrzędnego do drugiego. Należy zwrócić uwagę, że nazwa odwołania nie pojawia się w polu wyboru i musi zostać wprowadzona ręcznie.

W dokumencie HTML odwołania wstawione w taki sposób zostaną zignorowane. Dla określenia pola odwołania w dokumentach HTML należy wstawić odnośnik.

Nagłówki

Pole Zaznaczenie zawiera listę wszystkich nagłówków uszeregowanych w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się one w dokumencie.

Akapity oznaczone numerem

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Chapter Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Zakładki

Po wstawieniu zakładki w dokumencie za pomocą polecenia Wstaw - Zakładka wpis zakładek w zakładce Odwołania jest gotowy do użycia. Zakładki są używane do zaznaczania określonych partii tekstu w dokumencie. W dokumencie tekstowym można użyć zakładek, na przykład do przechodzenia między partiami tekstu w dokumencie.

W dokumencie HTML zakładki stają się zakotwiczeniami <A name> określającymi na przykład element docelowy odnośnika.

Przypisy dolne

Jeżeli w dokumencie znajduje się przypis dolny, możesz zaznaczać wpis przypisu dolnego. Odwołanie do przypisu dolnego zwróci numer tego przypisu.

(wstawione obiekty z podpisem)

Istnieje możliwość skonfigurowania odwołań do obiektów z podpisami. W tym celu można na przykład wstawić obraz, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Podpis. Odtąd obiekt będzie wyświetlany na liście jako oznaczona numerem ilustracja.


tip

Odwołania są polami. Aby usunąć odwołanie, należy usunąć pole. Jeśli jako odwołanie został ustawiony dłuższy tekst i nie chcesz ponownie go wprowadzać po usunięciu odwołania, zaznacz tekst i skopiuj go do schowka. Możliwe będzie wstawienie go jako "tekstu niesformatowanego" w tym samym miejscu za pomocą polecenia Edycja - Wklej specjalne. Tekst pozostaje nienaruszony, a odwołanie zostaje usunięte.


Zaznaczenie

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


In the Refer using list, click the format that you want to use.

Refer using

Określa format, którego ma zostać użyty dla wybranego pola odwołania. Dostępne są następujące formaty:

Format

Znaczenie

Page number (unstyled)

Wstawia numer strony zawierającej podany element docelowy odniesienia.

Referenced text

Wstawia kompletny docelowy tekst odniesienia. W przypadku przypisów dolnych wstawiany jest numer przypisu.

“Above”/“Below”

Wstawia "powyżej" lub "poniżej" w zależności od lokalizacji elementu docelowego odwołania w odniesieniu do pozycji pola odwołania.

Page number (styled)

Wstawia numer strony zawierającej element docelowy odwołania z użyciem formatu określonego w stylu strony.

Numer

Wstawia numer nagłówka lub oznaczonego numerem akapitu, przy czym numer ten uwzględnia wyższe poziomy w zależności od kontekstu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w uwadze zamieszczonej pod tą tabelą.

Numer (bez kontekstu)

Wstawia jedynie numer nagłówka lub oznaczonego numerem akapitu.

Numer (pełen kontekst)

Wstawia numer nagłówka lub oznaczonego numerem akapitu, przy czym numer ten uwzględnia wszystkie wyższe poziomy.

Rozdział

Wstawia numer rozdziału zawierającego podany element docelowy odniesienia.

Kategoria i numer

Wstawia kategorię (typ podpisu)i numer odniesienia do odwołania. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli element docelowy odwołania jest obiektem zawierającym podpis.

Tekst podpisu

Wstawia etykietę podpisu elementu docelowego odwołania. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli element docelowy odwołania jest obiektem zawierającym podpis.

Numeracja

Wstawia numer podpisu elementu docelowego odwołania. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli element docelowy odwołania jest obiektem zawierającym podpis.


note

Użycie formatu "Numer" powoduje wstawienie numeru nagłówka lub oznaczonego numerem akapitu. W razie potrzeby, i w zależności od kontekstu, uwzględniane są także wyższe poziomy.


note

Na przykład rozdział 1, podrozdział 2, podczęść 5 może mieć numer 1.2.5. W przypadku wstawienia w tym miejscu odwołania do tekstu z poprzedniej podczęści (tj. 1.2.4) i zastosowania formatu "Numer" odwołanie będzie wyświetlane w postaci "4". W tym przykładzie numeracja uwzględnia więcej podpoziomów. Zależnie od wybranych ustawień to samo odwołanie może być wyświetlane w postaci "2.4" lub "1.2.4". W przypadku użycia formatu "Numer (pełen kontekst)" odwołanie będzie zawsze wyświetlane w postaci "1.2.4" – bez względu na sposób formatowania oznaczonego numerem akapitu.


Nazwa

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

Elementy docelowe w dokumencie głównym, będące dokumentami podrzędnymi, nie są wyświetlane na liście Wybór. Aby wstawić odwołanie do elementu docelowego, należy wpisać ścieżkę i nazwę w polu Nazwa .

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

W przypadku wybrania tekstu w dokumencie, a następnie wstawienia odwołania, wybrany tekst staje się zawartością wstawianego pola.

Please support us!