Dokument

Pola służą do wstawiania informacji o bieżącym dokumencie, na przykład nazwy pliku, szablonu, statystyk, danych użytkownika, daty i godziny.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Dokument


Aby wstawić pole do dokumentu, najpierw wybierz pole Typ, a następnie kliknij na liście Wybierz, aby wybrać element informacyjny, który ma zostać wstawiony, a następnie kliknij Wstaw.

Typ

Lista dostępnych typów pól.

Zaznacz

Lista informacji, które można wstawić dla wybranego typu pola.

Dostępne typy pól i listy wyboru

Typ

Wybierz listę

Autor

Nazwa lub inicjały bieżącego użytkownika (wprowadzone w - LibreOffice - Dane użytkownika).

Data

Wstawia bieżącą datę w postaci stałego pola (Data (stała)) lub zmiennej (Data), która jest automatycznie aktualizowana. Ręcznie aktualizujesz pole Data poprzez naciśnięcie klawisza F9.

Nazwa pliku

Wstawia nazwę pliku lub ścieżkę katalogu bieżącego dokumentu oraz nazwę pliku bez rozszerzenia.

Nagłówek

Pokazuje numer nagłówka i/lub zawartość nagłówka przed wstawionym polem.

Strona

Wstawia numer bieżącej, poprzedniej lub następnej strony.

Podpis akapitu

Wstawia pole metadanych z cyfrowym podpisem akapitu. Aby podpisać akapit, musisz mieć certyfikat cyfrowy.

Nadawca

Wstawia pola zawierające dane użytkownika. Możesz zmienić wyświetlane dane użytkownika, wybierając - LibreOffice - Dane użytkownika.

Statystyka

Wstawia statystyki dokumentu, takie jak liczba stron i słów, jako pole. Aby wyświetlić statystyki dokumentu, wybierz Plik - Właściwości, a następnie kliknij kartę Statystyka.

Szablony

Wstawia nazwę pliku, nazwę pliku bez rozszerzenia pliku, ścieżkę lub ścieżkę i nazwę pliku bieżącego szablonu. Możesz także wstawić Nazwę szablonu i Kategorię bieżącego szablonu.

Czas

Wstawia aktualną godzinę. Możesz wstawić godzinę jako stałe pole – Godzina (stała) – które się nie zmienia, lub jako pole dynamiczne – Godzina – które jest aktualizowane automatycznie. Aby ręcznie zaktualizować pole Godzina, naciśnij F9.


tip

Aby szybko wstawić pole z listy Wybierz, kliknij je dwukrotnie.


Format

Jeśli pole wyświetla datę, godzinę lub numer, wtedy Format służy do dostosowania wyglądu daty, godziny lub numeru. Popularne formaty są wyświetlane w oknie Format, po kliknięciu „Więcej formatów” możesz określić własny format.

Gdy klikniesz „Dodatkowe formaty”, otworzy się okno dialogowe Format liczb, w którym możesz zdefiniować niestandardowy format.

Dla typu Nagłówek wybierz format Numer nagłówka, aby wyświetlić numer nagłówka z separatorem określonym w Narzędzia - Numeracja nagłówków.

Wybierz Numer nagłówka bez separatora, aby wyświetlić sam numer nagłówka bez separatora.

Jeżeli wybrany nagłówek nie jest numerowany, to pole pozostaje puste.

note

Do eksportu i importu HTML pól daty i godziny używane są specjalne formaty LibreOffice.


Stała treść

Wstawia pole jako stałą treść, której nie można edytować.

Do poziomu

Użyj tej opcji z typem Nagłówek, aby określić, który nagłówek ma być wyświetlany. Wyświetlany nagłówek jest pierwszym przed polem, którego poziom konspektu jest równy lub mniejszy od podanej wartości.

Przesunięcie

Określa wartość przesunięcia stosowaną w polu numeracji stron, na przykład "+1".

Jeśli Przesunięcie ma wartość 1, w polu zostanie wyświetlona liczba o 1 większa niż aktualny numer strony, ale tylko wtedy, gdy istnieje strona o takim numerze. Na ostatniej stronie dokumentu to samo pole będzie puste.

tip

Aby zmienić rzeczywisty, a nie wyświetlany numer strony, nie należy używać wartości Przesunięcie. Aby zmienić numery stron, zapoznaj się z instrukcją Numery stron.


Przesunięcie w dniach/minutach

Wprowadź przesunięcie które chcesz zastosować do pola daty lub godziny.

Prosimy o wsparcie!