Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Dokument


Ikona notatki

Pola eksportu i importu daty i czasu dla HTML korzystają ze specjalnych formatów LibreOffice.


Typ

Zawiera listę dostępnych typów pól. Aby dodać pole do dokumentu, kliknij typ pola, kliknij pole na liście Wybierz , a następnie kliknij przycisk Wstaw. Dostępne są następujące pola:

Typ

Znaczenie

Autor

Wstawia nazwę bieżącego użytkownika.

Rozdział

Wprowadza numer rozdziału i/lub jego nazwę.

Data

Wprowadza bieżącą datę. Możliwe jest wstawienie daty jako pola stałego - Data (stała) - które nie będzie zmieniane, lub jako pola dynamicznego - Data - które jest aktualizowane automatycznie. Aby ręcznie zaktualizować pole Data, należy nacisnąć klawisz F9.

Nazwa pliku

Wstawia nazwę pliku lub ścieżkę katalogu bieżącego dokumentu oraz nazwę pliku bez rozszerzenia.

Strona

Wstawia numer bieżącej, poprzedniej lub następnej strony.

Nadawca

Wstaw pola zawierające dane użytkownika. Aby zmienić wyświetlone dane użytkownika, wybierz opcję LibreOffice – Dane użytkownika.

Statystyka

Wstawia jako pole statystyki dokumentu, takie jak numer strony i liczba słów. Aby wyświetlić statystyki dokumentu, wybierz polecenie Plik - Właściwości i kliknij kartę Statystyka.

Szablony

Wstawia nazwę pliku, ścieżkę lub nazwę pliku bez rozszerzenia bieżącego szablonu. Można także wstawić nazwy "Kategorii" i formatów "Stylu" użytych w bieżącym szablonie.

Czas

Wstawia bieżącą godzinę. Możliwe jest wstawienie czasu jako pola stałego - Czas (stały) - które nie będzie zmieniane, lub jako pola dynamicznego - Czas - które jest aktualizowane automatycznie. Aby ręcznie zaktualizować pole Czas, należy nacisnąć klawisz F9.


Ikona notatki

Następujące pola można wyłączyć, jeśli wybrano odpowiadający im typ pola na liście Typ .


Zaznacz

Zawiera listę dostępnych pól dla typów pól wybranych na liście Typ . Aby wstawić pole, należy je kliknąć, a następnie kliknąć przycisk Wstaw.

Ikona wskazówki

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Pola

Funkcja

Poprzednia strona

Wstawia do dokumentu numer poprzedniej strony.

Następna strona

Wstawia do dokumentu numer następnej strony.

Numer strony

Wstawia numer bieżącej strony.


W polu Format kliknij format numerowania, którego chcesz użyć.

Można wprowadzić Przesunięcie dla wyświetlanych numerów stron. Dla wartości Przesunięcia równej 1, pole będzie wyświetlać numery o 1 większe od numeru bieżącej strony, ale wyłącznie wtedy, jeśli strony z takim numerami istnieją. Na ostatniej stronie dokumentu pole to będzie puste.

Przesunięcie

Określa wartość przesunięcia stosowaną w polu numeracji stron, na przykład "+1".

Ikona wskazówki

Aby zmienić rzeczywisty, a nie wyświetlany numer strony, nie należy używać wartości Przesunięcie. Aby zmienić numery stron, zapoznaj się z instrukcją Numery stron.


Format

Kliknij format, który chcesz zastosować do wybranego pola, lub kliknij opcję "Dodatkowe formaty", aby zdefiniować format niestandardowy.

Po kliknięciu opcji "Dodatkowe formaty" zostanie otworzone okno dialogowe Format numeracji, gdzie możliwe jest zdefiniowanie formatu niestandardowego.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

Jeśli jako format pola odwołania zostanie wybrany "numer rozdziału", w polu zostanie wyświetlony wyłącznie numer nagłówka rozdziału zawierającego obiekt odwołania . Jeśli styl akapitu da nagłówka rozdziału nie jest numerowany, pole pozostanie puste.

Następujące formaty zakresu liczb są formatowane dla akapitów za pomocą list wypunktowanych lub numerowanych:

Kategoria i liczba

Format zawiera wszystko pomiędzy początkiem akapitu i polem następującym bezpośrednio po zakresie liczb

Tekst podpisu

Format zawiera tekst następujący po polu zakresu liczb do końca akapitu

Numer

Format zawiera wyłącznie numer odwołania


Stała treść

Wstawia pole jako stałą treść, której nie można edytować.

Poziom

Określa poziom nagłówka, który ma zostać włączony do wybranego pola.

Przesunięcie w dniach/minutach

Wprowadź przesunięcie które chcesz zastosować do pola daty lub godziny.

Wartość

Wprowadź treść, którą chcesz dodać do pola użytkownika.

Please support us!