Pola

Wstawia pole w bieżącej pozycji kursora. Okno dialogowe zawiera listę wszystkich dostępnych pól.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól

+F2

Na pasku narzędzi Wstaw kliknij

Ikona

Wstaw pola


Pola

Dokument

Pola służą do wstawiania informacji o bieżącym dokumencie, na przykład nazwy pliku, szablonu, statystyk, danych użytkownika, daty i godziny.

Odsyłacz

W tym miejscu wstawiane są odwołania lub pola odwołań do bieżącego dokumentu. Odwołania są polami, do których istnieją odwołania w tym samym dokumencie lub wewnątrz dokumentów podrzędnych dokumentu głównego.

Zaletą wprowadzania odsyłacza jako pola jest fakt, że nie jest wymagana ręczna aktualizacja odwołań po każdej zmianie w dokumencie. Aktualizację pól można przeprowadzić naciskając klawisz F9 - odwołania w dokumencie zostaną również zaktualizowane.

Funkcje

W zależności od wybranego typu pola, możesz przypisać warunki do określonych funkcji. Na przykład można zdefiniować pole, które uruchamia makro po kliknięciu pola w dokumencie lub warunek, którego spełnienie powoduje ukrycie pola. Możesz także zdefiniować pola zastępcze, które w razie potrzeby wstawią do dokumentu grafikę, tabele, ramki i inne obiekty.

Informacje o dokumencie

Pola „Informacje o dokumencie” zawierają informacje o właściwościach dokumentu, takie jak data utworzenia dokumentu. Aby zobaczyć właściwości dokumentu, wybierz Plik - Właściwości.

Zmienne

Pola zmiennych umożliwiają dodawanie dynamicznej zawartości do dokumentu. Na przykład możesz użyć zmiennej, aby zresetować numerację stron.

Baza danych

Można wstawiać pola z dowolnej bazy danych, np. pól adresowych do dokumentu.

Wstaw

Wstawia wybrane pole do dokumentu w miejscu położenia kursora. Aby zamknąć okno dialogowe, należy kliknąć przycisk Zamknij .

Prosimy o wsparcie!