Section

Sets the properties of the section.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Sekcja - zakładka Sekcja lub wybierz Format - Sekcje


Nowa sekcja

Określa nazwę nowej sekcji. LibreOffice automatycznie nadaje nowym sekcjom nazwy w formacie "Sekcja X", gdzie X oznacza kolejne liczby.

Łącze

Łącze

Wstawia do bieżącej sekcji zawartość innego dokumentu lub jego sekcji.

DDE

Tworzy łącze DDE . Zaznacz to pole wyboru, a następnie wprowadź żądane polecenie DDE. Opcja DDE jest dostępna tylko po zaznaczeniu pola wyboru Łącze.

Podstawowa składnia poleceń DDE jest następująca: "<Server> <Topic> <Item>", gdzie serwer jest nazwą DDE aplikacji zawierającej dane. Temat odnosi się do lokalizacji elementu (zwykle nazwa pliku), a element reprezentuje właściwy obiekt.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

Nazwa pliku

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

Przeglądaj

Wskaż plik, który ma zostać wstawiony jako łącze, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Sekcja

Umożliwia wybór sekcji pliku, która zostanie wstawiona jako łącze.

Podczas otwierania dokumentu zawierającego połączone sekcje pojawia się monit o aktualizację łączy.

Zabezpieczenie przed zapisem

Chroń

Uniemożliwia edycję zaznaczonej sekcji.

Za pomocą hasła

Chroni zaznaczoną sekcję hasłem. Hasło musi się składać z co najmniej 5 znaków.

Hasło

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zmianę bieżącego hasła.

Ukryj

Ukryj

Ukrywa zaznaczoną sekcję i uniemożliwia jej drukowanie. Składniki ukrytych sekcji pojawiają się w Nawigatorze w kolorze szarym. Po ustawieniu wskaźnika myszy na ukrytym składniku w Nawigatorze jest wyświetlana wskazówka pomocy o treści "ukryty".

Ikona notatki

Nie można ukryć sekcji, która stanowi jedyną zawartość strony lub główki, stopki, przypisu, ramki albo komórki tabeli.


Uwzględnij warunek

Określa warunek, który musi zostać spełniony, aby sekcja została ukryta. Warunek jest wyrażeniem logicznym, takim jak na przykład "ZWROTGRZECZ EQ Pan". Na przykład jeśli za pomocą funkcji tworzenia korespondencji seryjnej zostanie zdefiniowane pole bazy danych o nazwie "ZWROTGRZECZ" zawierające pozycje "Pan", "Pani" lub "Państwo", to można określić, że sekcja będzie drukowana tylko wtedy, gdy zwrotem grzecznościowym będzie "Pan".

Innym przykładem może być utworzenie zmiennej pola "x" i nadanie jej wartości 1. Następnie można utworzyć oparty na tej formule warunek ukrywania sekcji, na przykład: "x eq 1". Aby wyświetlić sekcję, należy nadać zmiennej "x" wartość "0".

Właściwości

Ten obszar okna dialogowego jest widoczny, gdy bieżący dokument jest dokumentem formularza XML.

Edycja możliwa w dokumencie tylko do odczytu

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia edycję zawartości sekcji, nawet gdy dokument zostanie otwarty w trybie tylko do odczytu.

Polecenia pól

Składnia warunków

Please support us!