Sekcja

Ustawia właściwości sekcji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Sekcja - Sekcja lub wybierz Format - Sekcje


Nowa sekcja

Określa nazwę nowej sekcji. LibreOffice automatycznie nadaje nowym sekcjom nazwy w formacie "Sekcja X", gdzie X oznacza kolejne liczby.

Łącze

Łącze

Wstawia do bieżącej sekcji zawartość innego dokumentu lub jego sekcji.

DDE

Tworzy łącze DDE . Zaznacz to pole wyboru, a następnie wprowadź żądane polecenie DDE. Opcja DDE jest dostępna tylko po zaznaczeniu pola wyboru Łącze.

Podstawowa składnia poleceń DDE jest następująca: "<Server> <Topic> <Item>", gdzie serwer jest nazwą DDE aplikacji zawierającej dane. Temat odnosi się do lokalizacji elementu (zwykle nazwa pliku), a element reprezentuje właściwy obiekt.

Na przykład, aby wstawić sekcję o nazwie „Sekcja1” z dokumentu tekstowego LibreOffice abc.odt jako łącze DDE, użyj polecenia: „soffice x:\abc.odt Sekcja1”. Aby wstawić zawartość pierwszej komórki z pliku arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel o nazwie „abc.xls”, użyj polecenia: „excel x:\[abc.xls]Arkusz1 z1s1”. Możesz także skopiować elementy, które chcesz wstawić jako łącze DDE, a następnie Edycja - Wklej specjalnie. Następnie możesz wyświetlić polecenie DDE dla łącza, zaznaczając zawartość i wybierając Edycja - Pola.

Nazwa pliku

Wprowadź ścieżkę i nazwę pliku, który chcesz wstawić, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik.

Przeglądaj

Wskaż plik, który ma zostać wstawiony jako łącze, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Sekcja

Umożliwia wybór sekcji pliku, która zostanie wstawiona jako łącze.

Podczas otwierania dokumentu zawierającego połączone sekcje pojawia się monit o aktualizację łączy.

Zabezpieczenie przed zapisem

Chroń

Uniemożliwia edycję zaznaczonej sekcji.

Za pomocą hasła

Chroni zaznaczoną sekcję hasłem. Hasło musi się składać z co najmniej 5 znaków.

Hasło

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zmianę bieżącego hasła.

Ukryj

Ukryj

Ukrywa zaznaczoną sekcję i uniemożliwia jej drukowanie. Składniki ukrytych sekcji pojawiają się w Nawigatorze w kolorze szarym. Po ustawieniu wskaźnika myszy na ukrytym składniku w Nawigatorze jest wyświetlana wskazówka pomocy o treści "ukryty".

Ikona notatki

Nie można ukryć sekcji, która stanowi jedyną zawartość strony lub główki, stopki, przypisu, ramki albo komórki tabeli.


Uwzględnij warunek

Określa warunek, który musi zostać spełniony, aby sekcja została ukryta. Warunek jest wyrażeniem logicznym, takim jak na przykład "ZWROTGRZECZ EQ Pan". Na przykład jeśli za pomocą funkcji tworzenia korespondencji seryjnej zostanie zdefiniowane pole bazy danych o nazwie "ZWROTGRZECZ" zawierające pozycje "Pan", "Pani" lub "Państwo", to można określić, że sekcja będzie drukowana tylko wtedy, gdy zwrotem grzecznościowym będzie "Pan".

Innym przykładem może być utworzenie zmiennej pola "x" i nadanie jej wartości 1. Następnie można utworzyć oparty na tej formule warunek ukrywania sekcji, na przykład: "x eq 1". Aby wyświetlić sekcję, należy nadać zmiennej "x" wartość "0".

Właściwości

Ten obszar okna dialogowego jest widoczny, gdy bieżący dokument jest dokumentem formularza XML.

Edycja możliwa w dokumencie tylko do odczytu

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia edycję zawartości sekcji, nawet gdy dokument zostanie otwarty w trybie tylko do odczytu.

Prosimy o wsparcie!