Edycja pól

Otwiera pole dialogowe umożliwiające edycję właściwości pola. Kliknij przed polem, a następnie wybierz to polecenie. W oknie dialogowym można użyć klawiszy strzałek, aby przejść do poprzedniego lub następnego pola.

Można również kliknąć dwukrotnie wewnątrz pola w dokumencie, aby otworzyć je do edycji.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Pola.

Wybierz Wstaw - Pola.

Wybierz Wstaw - Odsyłacz.

Z menu kontekstowego:

Edycja pola

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Pola.

Wybierz Wstaw - Odsyłacz.

Wybierz Odwołania - Pola.

Wybierz Odwołania - Odsyłacze.

Z pasków narzędzi:

Ikona odsyłacza

Odsyłacz

Ikona wstawiania pola

Wstaw pole

Przy pomocy klawiatury:

+ F2


tip

Aby zmienić widok nazw pól na widok zawartości pola w dokumencie, należy wybrać Widok - Nazwy pól.


note

Wybranie łącza DDE w dokumencie, a następnie wybranie Edycja - Pola powoduje otwarcie okna dialogowego Edycja łączy.


note

Kliknięcie przed polem typu "nadawca", a następnie wybranie Edycja - Pola powoduje otwarcie okna dialogowego Dane użytkownika.


Typ

Lista typów edytowanych pól.

note

Następujące elementy dialogowe są widoczne tylko w przypadku, gdy wybrano odpowiadający im typ pola.


Zaznacz

Zawiera listę opcji pola, na przykład "stałe". Można kliknąć inną opcję dla wybranego typu pola.

Format

Określa format zawartości pola. Dla pól daty, czasu i definiowanych przez użytkownika można wybrać z listy opcję "Dodatkowe formatowanie", a następnie wybrać inny format. Dostępne opcje formatu zależą od typu edytowanego pola.

Przesunięcie

Wyświetla wartość przesunięcia dla wybranego typu pola, na przykład dla "Następnej strony", "Numerów stron", "Poprzedniej strony". Można wprowadzić nową wartość przesunięcia.

warning

Aby zmienić rzeczywisty, a nie wyświetlany numer strony, nie należy używać wartości Przesunięcie. Aby zmienić numery stron, zapoznaj się z instrukcją Numery stron.


Do poziomu

Wybiera nagłówek do wyświetlenia zgodnie z określonym formatem. Zaznaczany jest pierwszy nagłówek przed polem, którego poziom konspektu jest równy lub niższy od określonego poziomu konspektu. Ta opcja jest dostępna tylko dla typów pól Nagłówek (dokument) i Sekwencja (zmienna).

Nazwa

Wyświetla nazwę zmiennej pola. Można wprowadzić własną nazwę.

Wartość

Wyświetla bieżącą wartość zmiennej pola. Można wprowadzić nową wartość.

Stała treść

Wstawia pole jako stałą treść, której nie można edytować.

Warunek

Wyświetla warunki do spełnienia przed aktywowaniem pola. Można wprowadzić nowy warunek.

Następnie, W przeciwnym razie

Zmienia wyświetlaną zawartość pola zależnie od tego, czy warunek został spełniony, czy też nie.

Makro

Otwiera okno Wyboru makra, gdzie można określić makro uruchamiane po kliknięciu wybranego pola dokumentu. Ten przycisk jest dostępny wyłącznie dla pola funkcji "Uruchom makro".

Odwołanie

Umożliwia wstawienie lub modyfikację tekstu odwołania dla wybranego pola.

Nazwa makra

Wyświetla nazwę makra przypisanego do wybranego pola.

Pole wypełnienia

Wyświetla tekst pola wypełnienia dla wybranego pola.

Wstaw tekst

Wyświetla tekst połączony z warunkiem.

Formuła

Wyświetla formułę pola formuły.

Niewidoczny

Ukrywa zawartość pola w dokumencie. Pole jest wstawiane jako cienki szary znak w dokumencie. Ta opcja jest dostępna tylko dla typów pól „Ustaw zmienną” i „Pole użytkownika”.

Zastosuj

Dodaje pole zdefiniowane przez użytkownika do listy Wybierz.

Ikona zastosowywania

Zastosuj

Usuń

Usuwa pole zdefiniowane przez użytkownika z listy wyboru. Możesz usunąć tylko pola, które nie są używane w bieżącym dokumencie. Aby usunąć z listy pole, które jest używane w bieżącym dokumencie, najpierw usuń wszystkie wystąpienia pola w dokumencie, a następnie usuń je z listy.

Ikona

Usuń

Wybór bazy danych

Wybierz zarejestrowaną bazę danych, z której chcesz wstawić pole. Można również zmienić tabele lub zapytanie, do którego odwołuje się wybrane pole.

Numer rekordu

Wyświetla numer wstawionego rekordu bazy danych, jeśli warunki określone w polu "Dowolny rekord" są spełnione.

Strzałka w lewo

Przechodzi do poprzedniego pola tego samego typu w dokumencie. Ten przycisk jest aktywny tylko, jeśli dokument zawiera więcej niż jedno pole tego samego typu.

Ikona poprzedniego pola

Poprzednie pole

Strzałka w prawo

Przechodzi do następnego pola tego samego typu w dokumencie. Ten przycisk jest aktywny tylko, jeśli dokument zawiera więcej niż jedno pole tego samego typu.

Ikona następnego pola

Następne pole

Prosimy o wsparcie!