Nawigator

Pokazuje lub ukrywa okno Nawigatora, w którym można szybko przejść do różnych części dokumentu.

Użyj Nawigatora do wstawiania elementów z bieżącego dokumentu lub innych otwartych dokumentów oraz do organizowania dokumentów głównych.

Aby edytować element w Nawigatorze, kliknij element prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie z menu kontekstowego.

Możesz zadokować Nawigatora na krawędzi obszaru roboczego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Nawigator.

Naciśnij F5

Na pasku Standardowym lub w Panelu bocznym kliknij

Ikona włączenia/wyłączenia Nawigatora

Włącz/wyłącz Nawigator


Aby przesunąć Nawigator, przeciągnij jego pasek tytułu.

Aby zadokować Nawigator, przeciągnij jego pasek tytułu do lewej, prawej lub dolnej krawędzi obszaru roboczego. Aby oddokować Nawigator, przytrzymaj i kliknij dwukrotnie szary obszar Nawigatora.

Kliknij ikonę rozwijania (+) obok kategorii w Nawigatorze, aby wyświetlić elementy w kategorii. Kliknij rozwiniętą kategorię, aby ją zwinąć.

Aby wyświetlić liczbę elementów w kategorii, umieść wskaźnik myszy nad kategorią w Nawigatorze.

Aby przejść do elementu w dokumencie, kliknij go dwukrotnie w Nawigatorze.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego elementu w dokumencie, użyj pola Nawiguj według, aby wybrać kategorię elementu, a następnie kliknij strzałkę w górę lub w dół.

Nawigator pokazuje zgodność między bieżącym elementem lokalizacji kursora dokumentu a widokiem Nawigatora, zgodnie z różnymi kategoriami: nagłówki, tabele, hiperłącza i inne. Element zostanie wyświetlony i wyróżniony w widoku zawartości Nawigatora. Jeśli element znajduje się w zwiniętej warstwie, wymagane warstwy znajdujące się nad nim są automatycznie rozwijane i pozostają rozwinięte.

Elementy dokumentu są wyróżniane przez odwrócenie ich koloru na wyświetlanej stronie po najechaniu na nazwę wpisu w Nawigatorze. Pozwala to zwrócić uwagę na element najechany kursorem w Nawigatorze.

Nawiguj według

Użyj pola wyboru, aby wybrać typ elementu, po którym chcesz nawigować, używając przycisków Poprzedni i Następny.

Poprzedni

Przeskakuje do poprzedniego elementu w dokumencie. Aby określić typ elementu, do którego chcesz przejść, kliknij listę Nawiguj według, a następnie kliknij kategorię elementu, na przykład „Obrazy”.

Ikona poprzedniego obiektu

Poprzedni element

Następny

Przeskakuje do następnego elementu w dokumencie. Aby określić typ elementu, do którego chcesz przejść, kliknij listę Nawiguj według, a następnie kliknij kategorię elementu, na przykład „Obrazy”.

Ikona następnego obiektu

Następny element

Numer strony

Wpisz numer strony, do której chcesz przejść, a następnie naciśnij klawisz Enter. Użyj przycisków obrotowych do nawigacji.

Widok nawigacji po zawartości

Przełącza między wyświetlaniem w Nawigatorze wszystkich kategorii a zaznaczoną kategorią.

Ikona przełączenia widoku nawigacji po zawartości

Przełącz widok nawigacji po zawartości

Menu kontekstowe używają wybranych poleceń znajdujących się na tej stronie pomocy. Polecenia w menu kontekstowym zmieniają się w zależności od wybranej kategorii lub elementu.

note

Ukryta sekcja w dokumencie jest wyświetlana w Nawigatorze w kolorze szarym, a po umieszczeniu nad nią wskaźnika myszy wyświetlany jest tekst „ukryty”. To samo dotyczy zawartości główek i stopek stylów strony, które nie są używane w dokumencie, oraz zawartości ukrytej w tabelach, ramkach, grafikach, obiektach OLE i indeksach.


Przełącz widok główny

Przełącza między widokiem głównym i normalnym, jeśli jest otwarty dokument główny.

Ikona przełączania widoku głównego

Przełącz widok główny

Główka

Przenosi kursor do główki lub z główki do obszaru tekstu dokumentu.

Ikona główki

Główka

Stopka

Przenosi kursor do stopki lub ze stopki do obszaru tekstu dokumentu.

Ikona stopki

Stopka

Zakotwiczenie<->Tekst

Przeskakuje między tekstem przypisu dolnego, a jego zakotwiczeniem.

Ikona Zakotwiczenie<->Tekst

Zakotwiczenie<->Tekst

Ustaw przypomnienie

Kliknij tutaj aby ustawić przypomnienie w bieżącej pozycji kursora. Można zdefiniować do pięciu przypomnień. Aby przejść do przypomnienia kliknij ikonę Nawigacja, w oknie Nawigacja kliknij Przypomnienie, a potem przycisk Poprzednie lub Następne.

Ikona ustawiania przypomnienia

Ustaw przypomnienie

note

Przypomnienia są nawigowane w kolejności, w jakiej zostały ustawione. Przypomnienia nie są zapisywane po zamknięciu dokumentu.


Pokaż do poziomu konspektu

Kliknij ikonę u góry Nawigatora lub kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek w oknie Nawigatora, a następnie wybierz liczbę poziomów nagłówków wyświetlanych w sekcji okna Nawigatora Nagłówki.

Na przykład wybierz 1, aby wyświetlić tylko nagłówki o poziomie konspektu 1. Wybierz 3, aby wyświetlić nagłówki do poziomu konspektu 3; wybierz 10, aby wyświetlić wszystkie nagłówki.

Ikona wyświetlana do poziomu konspektu

Pokaż do poziomu konspektu

Pole listy

Pokazuje lub ukrywa listę Nawigatora.

Ikona włącz/wyłącz pole listy

Włącz/wyłącz pole listy

Poziom konspektu wyżej

Zwiększa poziom konspektu wybranego nagłówka i nagłówków znajdujących się pod nagłówkiem o jeden. Aby zwiększyć tylko poziom konspektu wybranego nagłówka, przytrzymaj , a następnie kliknij tę ikonę.

Ikona poziomu konspektu wyżej

Poziom konspektu wyżej

Poziom konspektu niżej

Zmniejsza poziom konspektu wybranego nagłówka i nagłówków znajdujących się pod nagłówkiem o jeden. Aby tylko zmniejszyć poziom konspektu wybranego nagłówka, przytrzymaj , a następnie kliknij tę ikonę.

Ikona poziomu konspektu niżej

Poziom konspektu niżej

Przenieś nagłówek w górę

Przesuwa wybrany nagłówek i tekst pod nagłówkiem o jedną pozycję w górę w Nawigatorze oraz w dokumencie. Aby przenieść tylko wybrany nagłówek, a nie powiązany z nim tekst, przytrzymaj , a następnie kliknij tę ikonę.

Ikona przenoszenia nagłówka w górę

Przenieś nagłówek w górę

Przenieś nagłówek w dół

Przesuwa wybrany nagłówek i tekst pod nagłówkiem o jedną pozycję w dół w Nawigatorze oraz w dokumencie. Aby przenieść tylko wybrany nagłówek, a nie powiązany z nim tekst, przytrzymaj , a następnie kliknij tę ikonę.

Ikona przenoszenia nagłówka w dół

Przenieś nagłówek w dół

tip

Aby szybko zmienić kolejność nagłówków w dokumencie i związanego z nimi tekstu, należy wybrać z listy kategorię "Nagłówek", a następnie kliknąć ikonę Widok zawartości. Teraz można zmieniać porządek zawartości metodą przeciągania i upuszczania.


Tryb przeciągania

Ustawia opcje przeciągania i upuszczania dotyczące wstawiania elementów z Nawigatora do dokumentu, na przykład jako hiperłącze. Należy kliknąć tę ikonę, a następnie wybrać żądaną opcję.

Ikona trybu przeciągania

Tryb przeciągania

Wstaw jako hiperłącze

Po przeciągnięciu elementu do bieżącego dokumentu tworzy hiperłącze do tego elementu. Kliknięcie hiperłącza w dokumencie powoduje przejście do odpowiedniego elementu.

Wstaw jako łącze

Po przeciągnięciu i upuszczeniu do bieżącego dokumentu wstawia wybrany element jako łącze. Tekst jest wstawiany w postaci sekcji chronionych. W przypadku zmiany źródła zawartość łącza jest automatycznie aktualizowana. Aby ręcznie zaktualizować łącza w dokumencie, należy wybrać Narzędzia - Aktualizuj - Łącza. Nie można tworzyć łączy dla grafik, obiektów OLE, odwołań ani indeksów.

Wstaw jako kopię

Po przeciągnięciu i upuszczeniu do bieżącego dokumentu wstawia kopię wybranego elementu. Nie przeciągać i upuszczać kopii grafik, obiektów OLE, odwołań ani indeksów.

Otwarte dokumenty

Wyświetla nazwy wszystkich otwartych dokumentów tekstowych. Aby wyświetlić zawartość dokumentu w oknie Nawigatora, należy zaznaczyć jego nazwę na liście. Po nazwie dokumentu wyświetlonego w oknie Nawigatora dodawane jest na liście słowo "aktywny".

Śledzenie konspektu

Ustaw tryb śledzenia konspektu Nawigatora. Ta funkcja dotyczy tylko wpisów konspektu pod Nagłówkami w ramce Widok zawartości Nawigatora. Aby zobaczyć, włączyć lub zmień tryb, kliknij prawym przyciskiem myszy Nagłówki lub element pod Nagłówkami i wybierz Śledzenie konspektu. Wybrany tryb zostanie zastosowany do całego dokumentu.

W trybie Domyślny i Skupienie Nawigator automatycznie wybierze najbliższy nagłówek przed bieżącą pozycją kursora w dokumencie.

W trybie Domyślny sposób wyświetlania wpisów konspektu w Nawigatorze nigdy nie jest zmieniany, wybierany jest tylko wpis konspektu.

W trybie Skupienie Nawigator pokazuje tylko nagłówki dla wybranego poziomu konspektu, w stosunku do następnego wyższego poziomu konspektu. Na przykład, jeśli wybrano nagłówek poziomu 2, zostaną pokazane wszystkie nagłówki poziomu 2 pod tym samym nagłówkiem poziomu 1, podczas gdy wszystkie nagłówki poziomu 3-10 (pod tym samym nagłówkiem poziomu 1) zostaną zwinięte. Inne nagłówki, które nie należą do tego samego nagłówka poziomu 1, również są zwinięte.

Wybierz Wyłącz, aby wyłączyć śledzenie konspektu.

Kopiuj

Kopiuje nagłówek i następującą po nim zawartość aż do następnego nagłówka z tym samym poziomem konspektu. Te treści obejmują akapity z poziomem konspektu „Brak” oraz nagłówki z poziomem konspektu większym niż skopiowany nagłówek. Możesz wkleić zawartość w innym miejscu dokumentu.

Usuń nagłówek

Usuwa nagłówek i zawartość następującą po nagłówku, aż do następnego nagłówka z tym samym poziomem konspektu. Te treści obejmują akapity z poziomem konspektu „Brak” oraz nagłówki z poziomem konspektu większym niż usunięty nagłówek.

Zaznacz

Zaznacza nagłówek i zawartość następującą po nagłówku, aż do następnego nagłówka z tym samym poziomem konspektu. Te treści obejmują akapity z poziomem konspektu „Brak” oraz nagłówki z poziomem konspektu większym niż wybrany nagłówek.

Wyświetl

Wybierz dokument, który chcesz wyświetlić.

Edycja

Edytuj właściwości zaznaczonego obiektu.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonego obiektu. Podczas tworzenia obiektu LibreOffice przypisuje obiektowi w dokumencie unikalną nazwę.

Usuń tabelę

Usuwa zaznaczoną tabelę.

Śledzenie tabeli

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić tabele podczas śledzenia zmian.

Usuń ramkę

Usuwa ramkę i całą jej zawartość.

Śledzenie ramki

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić ramki podczas śledzenia zmian.

Śledzenie sekcji

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić sekcje podczas śledzenia zmian.

Usuń obraz

Usuwa obraz.

Śledzenie obrazu

Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć obrazy podczas śledzenia zmian.

Usuń obiekt OLE

Usuwa obiekt OLE.

Śledzenie obiektu OLE

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględniać obiekty OLE podczas śledzenia zmian.

Usuń zakładkę

Usuwa zakładkę.

Śledzenie zakładki

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić zakładki podczas śledzenia zmian.

Usuń hiperłącze

Usuwa hiperłącze.

Śledzenie hiperłącza

Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć hiperłącza podczas śledzenia zmian.

Usuń odwołanie

Usuwa odwołanie.

Śledzenie odwołania

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić odniesienia podczas śledzenia zmian.

Zaktualizuj

Aktualizuje indeks.

Usuń

Usuwa indeks. Zawartość indeksu nie jest usuwana, ale nie jest już traktowana jako indeks.

Tylko do odczytu

Zaznacz to pole, aby uniemożliwić ręczną edycję zawartości indeksu.

Usuń indeks

Usuwa indeks.

Śledzenie indeksu

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić indeksy podczas śledzenia zmian.

Usuń komentarz

Usuwa komentarz.

Śledzenie komentarza

Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć komentarze podczas śledzenia zmian.

Usuń obiekt rysunkowy

Usuwa obiekt rysunkowy.

Śledzenie obiektu rysunkowego

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględniać obiekty rysunkowe podczas śledzenia zmian.

Usuń pole

Usuwa pole.

Śledzenie pola

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić pola podczas śledzenia zmian.

Usuń przypis dolny

Usuwa przypis dolny.

Śledzenie przypisu dolnego

Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć przypisy dolne podczas śledzenia zmian.

Usuń przypis końcowy

Usuwa przypis końcowy.

Śledzenie przypisu końcowego

Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć przypisy końcowe podczas śledzenia zmian.

Sortuj alfabetycznie

Rozwiń lub zwiń wszystkie kategorie

Rozwija lub zwija wyświetlanie obiektów w wybranej kategorii. Nazwy obiektów dokumentu są wyświetlane pod wpisem kategorii. Kliknij wpis, aby przejść do obiektu w dokumencie.

Przejdź do

Przeskakuje do wybranego obiektu w dokumencie.

Prosimy o wsparcie!