Instrukcje korzystania z LibreOffice Math

Na stronie pomocy zawierającej ogólne informacje o LibreOffice znajdują się wskazówki dotyczące wszystkich modułów, takie jak opis wykorzystania okien i menu, informacje o dostosowaniu LibreOffice, źródłach danych, Galerii i technice przeciągania i upuszczania.

Aby uzyskać pomoc w sprawie związanej z innym modułem, przełącz tematy pomocy, korzystając z pola kombi na obszarze nawigacji.

Wprowadzanie i edycja formuł

Wprowadzanie tekstu

Zmiana atrybutów domyślnych

Wprowadzanie podziałów wierszy

Ręczne wyrównywanie części formuł

Korzystanie z granic

Scalanie części formuł w nawiasach

Wstawianie nawiasów

Wprowadzanie komentarzy

Skróty (dostępność LibreOffice Math)

Prosimy o wsparcie!