Edycja symboli

W tym oknie dialogowym dodaje się symbole do zestawu symboli, edytuje się zestawy symboli i modyfikuje się notacje symboli. Można tu także definiować nowe zestawy symboli, przypisywać nazwy do symboli i modyfikować istniejące zestawy symboli.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Symbole - Edycja


Stary symbol

Wybierz nazwę bieżącego symbolu. Symbol, nazwa symbolu i zestaw, do którego należy symbol są wyświetlane w lewym okienku podglądu w dolnej części okna dialogowego.

Stary zestaw symboli

W tym polu listy znajduje się nazwa bieżącego zestawu symboli. Można również wybrać inny zestaw symboli.

Symbol

W tym polu listy znajdują się nazwy symboli z bieżącego zestawu symboli. Wybierz nazwę z listy lub wpisz nazwę nowego dodanego symbolu.

Dodawanie nowego symbolu

Aby dodać zestaw symboli, wybierz czcionkę w polu Czcionka i kliknij symbol w okienku symboli. W polu Symbol wpisz nazwę symbolu. W polu Zestaw symboli wybierz zestaw symboli lub wpisz nazwę nowego zestawu symboli. Wybrany symbol jest wyświetlany w prawym okienku podglądu. Kliknij przycisk Dodaj i OK.

Modyfikowanie nazwy symbolu

Aby zmienić nazwę symbolu, wybierz ją w polu listy Stary symbol. Następnie wprowadź nową nazwę w polu Symbol. Przed kliknięciem przycisku Modyfikuj sprawdź, czy w oknie podglądu jest wyświetlany odpowiedni znak. Kliknij przycisk OK.

Zestaw symboli

Pole listy Zestaw symboli zawiera nazwy wszystkich istniejących zestawów symboli. Można zmodyfikować zestaw symboli lub utworzyć nowy zestaw.

Tworzenie nowego zestawu symboli

Aby utworzyć nowy zestaw symboli, wpisz jego nazwę w polu listy Zestaw symboli i dodaj co najmniej jeden symbol. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Nowy zestaw symboli jest teraz dostępny pod nową nazwą.

Czcionka

Wyświetla nazwę bieżącej czcionki i umożliwia wybranie innej czcionki.

Podzbiór

Jeśli w polu listy Czcionka wybrano czcionkę niebędącą symbolem, można wybrać podzestaw Unicode, w którym można umieścić nowy lub edytowany symbol. Po wybraniu podzestawu wszystkie symbole należące do tego podzestawu bieżącego zestawu symboli są wyświetlany na liście symboli powyżej.

Styl

Wyświetlany jest bieżący krój czcionki. Krój czcionki można zmieniać, wybierając odpowiednią opcję w polu listy.

Dodaj

Kliknij ten przycisk, aby dodać symbol wyświetlany w prawym oknie podglądu do bieżącego zestawu symboli. Zostanie on zapisany pod nazwą wyświetlaną w polu listy Symbol. Aby używać tego przycisku, należy wprowadzić nazwę w polu Symbol lub Zestaw symboli. Nazwy można używać tylko jeden raz.

Modyfikuj

Kliknij ten przycisk, aby zastąpić nazwę symbolu wyświetlaną w lewym okienku podglądu (stara nazwa będzie wyświetlana w polu listy Stary symbol) nową nazwą, którą wprowadzono w polu listy Symbol.

Przenoszenie symbolu do innego zestawu symboli

tip

Na przykład aby przenieść duży znak ALFA z zestawu "Greka" do zestawu "Specjalny", należy wybrać kolejno stary zestaw (Greka) i symbol ALFA z dwóch górnych pól listy. Symbol zostanie wyświetlony w lewym okienku podglądu. W polu listy Zestaw symboli wybierz zestaw "Specjalny". Kliknij kolejno przyciski Modyfikuj i OK. Symbol ALFA znajduje się teraz tylko w zestawie symboli "Specjalny".


Usuń

Kliknij, aby usunąć symbol wyświetlany w lewym okienku podglądu z bieżącego zestawu symboli. Nie zostanie wyświetlone zapytanie związane z zabezpieczeniami. Usunięcie ostatniego pozostałego symbolu z zestawu symboli także powoduje usunięcie zestawu symboli.

note

W dowolnej chwili można także kliknąć przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe bez zapisywania zmian.


Prosimy o wsparcie!