Odstępy

Użyj tego okna dialogowego do określenia odstępów między elementami formuły. Odstęp jest określony jako procent w stosunku do rozmiaru podstawowego zdefiniowanego w Format - Rozmiar czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Odstępy


Okno dialogowe odstępów

Użyj przycisku Kategoria, aby określić element formuły, dla którego mają być określone odstępy. Wygląd okna dialogowego zależy od wybranej kategorii. W oknie podglądu są wyświetlane informacje o tym, które odstępy modyfikuje się za pomocą wpisów w odpowiednich polach.

Kategoria

Ten przycisk umożliwia wybranie kategorii, dla której mają być zmienione odstępy.

Odstępy

Definiuje odstępy między zmiennymi i operatorami, między liniami i między znakami pierwiastkowania.

Odstępy

Definiuje odstępy między zmiennymi i operatorami.

Interlinia

Określa odstępy między wierszami.

Od pierwiastka

Określa odległości między symbolem pierwiastka a wartością.

Indeksy

Określa odstępy między indeksami górnymi i dolnymi.

Indeks górny

Określa odstępy dla indeksów górnych.

Indeks dolny

Określa odstępy dla indeksów dolnych.

Ułamki

Określa odstępy między kreską ułamkową a licznikiem lub mianownikiem.

Licznik

Określa odstępy między kreską ułamkową a licznikiem.

Mianownik

Określa odstępy między kreską ułamkową a mianownikiem.

Kreski ułamkowe

Określa długość i grubość kreski ułamkowej.

Długość

Określa długość kreski ułamkowej.

Grubość linii

Określa grubość kreski ułamkowej.

Granice

Określa odstępy między symbolem sumy a warunkami granicznymi.

Górna granica

Określa odstępy między symbolem sumy a granicą górną.

Dolna granica

Określa odstępy między symbolem sumy a granicą dolną.

Nawiasy

Definiuje odstępy między nawiasami a zawartością.

Wysunięcie (lewa/prawa)

Określa odległość w pionie między górną granicą zawartości a górną granicą nawiasów.

Odstępy

Określa odległość w poziomie między zawartością a górną granicą nawiasów.

Skaluj wszystkie nawiasy

Skaluje wszystkie typy nawiasów. Jeśli w oknie Polecenia zostanie wprowadzone polecenie ( a over b), nawiasy będą obejmować całą wysokość argumentu. Standardowo ten efekt uzyskuje się, wprowadzając polecenie left ( a over b right ).

Wysunięcie

Ustawia wartość procentową wysunięcia. Przy wartości 0 procent nawiasy są tak ustawiane, że obejmują argument na tej samej wysokości. Im wyższa wprowadzona wartość, tym większy odstęp w pionie między zawartością nawiasów a ich zewnętrzną granicą. Tego pola można używać tylko w połączeniu z poleceniem Skaluj wszystkie nawiasy.

Macierze

Określa odstępy względne między elementami macierzy.

Interlinia

Określa odstępy między elementami macierzy w wierszu.

Odstęp kolumn

Określa odstępy między elementami macierzy w kolumnie.

Symbole

Określa odstępy między symbolami w odniesieniu do zmiennych

Wysokość główna

Określa wysokość symboli w odniesieniu do linii odniesienia.

Minimalny odstęp

Określa minimalną odległość między symbolem a zmienną.

Operatory

Określa odstępy między operatorami a zmiennymi lub liczbami.

Wysunięcie

Określa wysokość od zmiennej do górnej granicy operatora.

Odstępy

Określa odległość w poziomie między operatorami i zmiennymi.

Krawędzie

Dodaje krawędź do formuły. Ta opcja jest szczególnie przydatna przy integrowaniu formuły w pliku tekstowym w programie LibreOffice Writer. Konfigurując ustawienia, należy pamiętać, że do określania rozmiaru nie używa się wartości 0, ponieważ powoduje to problemy z wyświetlaniem tekstu wokół punktu wstawiania.

Z lewej

Lewa krawędź znajduje się między formułą a tłem.

Z prawej

Prawa krawędź znajduje się między formułą a tłem.

Do góry

Górna krawędź znajduje się między formułą a tłem.

Do dołu

Dolna krawędź znajduje się między formułą a tłem.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Domyślny

Zapisuje zmiany jako domyślne ustawienia dla wszystkich nowych formuł. Przed zapisaniem tych zmian wyświetli się komunikat bezpieczeństwa.

Okno dialogowego domyślnego zapisywania

Prosimy o wsparcie!