Odstępy

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Odstępy


Spacing Dialog

Użyj przycisku Kategoria, aby określić element formuły, dla którego mają być określone odstępy. Wygląd okna dialogowego zależy od wybranej kategorii. W oknie podglądu są wyświetlane informacje o tym, które odstępy modyfikuje się za pomocą wpisów w odpowiednich polach.

Kategoria

Ten przycisk umożliwia wybranie kategorii, dla której mają być zmienione odstępy.

Odstępy

Definiuje odstępy między zmiennymi i operatorami, między liniami i między znakami pierwiastkowania.

Odstępy

Defines the spacing between variables and operators.

Interlinia

Determines the spacing between lines.

Od pierwiastka

Determines the spacing between the root sign and radicals.

Indeksy

Określa odstępy między indeksami górnymi i dolnymi.

Indeks górny

Determines the spacing for superscript indexes.

Indeks dolny

Determines the spacing for subscript indexes.

Ułamki

Określa odstępy między kreską ułamkową a licznikiem lub mianownikiem.

Licznik

Określa odstępy między kreską ułamkową a licznikiem.

Mianownik

Określa odstępy między kreską ułamkową a mianownikiem.

Kreski ułamkowe

Określa długość i grubość kreski ułamkowej.

Długość

Określa długość kreski ułamkowej.

Grubość linii

Określa grubość kreski ułamkowej.

Granice

Określa odstępy między symbolem sumy a warunkami granicznymi.

Górna granica

Określa odstępy między symbolem sumy a granicą górną.

Dolna granica

Określa odstępy między symbolem sumy a granicą dolną.

Nawiasy

Definiuje odstępy między nawiasami a zawartością.

Wysunięcie (lewa/prawa)

Określa odległość w pionie między górną granicą zawartości a górną granicą nawiasów.

Odstępy

Określa odległość w poziomie między zawartością a górną granicą nawiasów.

Skaluj wszystkie nawiasy

Skaluje wszystkie typy nawiasów. Jeśli w oknie Polecenia zostanie wprowadzone polecenie ( a over b), nawiasy będą obejmować całą wysokość argumentu. Standardowo ten efekt uzyskuje się, wprowadzając polecenie left ( a over b right ).

Wysunięcie

Ustawia wartość procentową wysunięcia. Przy wartości 0 procent nawiasy są tak ustawiane, że obejmują argument na tej samej wysokości. Im wyższa wprowadzona wartość, tym większy odstęp w pionie między zawartością nawiasów a ich zewnętrzną granicą. Tego pola można używać tylko w połączeniu z poleceniem Skaluj wszystkie nawiasy.

Macierze

Określa odstępy względne między elementami macierzy.

Odstęp między liniami

Określa odstępy między elementami macierzy w wierszu.

Odstęp kolumn

Określa odstępy między elementami macierzy w kolumnie.

Symbole

Określa odstępy między symbolami w odniesieniu do zmiennych

Wysokość główna

Określa wysokość symboli w odniesieniu do linii odniesienia.

Minimalny odstęp

Określa minimalną odległość między symbolem a zmienną.

Operatory

Określa odstępy między operatorami a zmiennymi lub liczbami.

Wysunięcie

Określa wysokość od zmiennej do górnej granicy operatora.

Odstępy

Określa odległość w poziomie między operatorami i zmiennymi.

Krawędzie

Dodaje krawędź do formuły. Ta opcja jest szczególnie przydatna przy integrowaniu formuły w pliku tekstowym w programie LibreOffice Writer. Konfigurując ustawienia, należy pamiętać, że do określania rozmiaru nie używa się wartości 0, ponieważ powoduje to problemy z wyświetlaniem tekstu wokół punktu wstawiania.

Z lewej

Lewa krawędź znajduje się między formułą a tłem.

Z prawej

Prawa krawędź znajduje się między formułą a tłem.

Do góry

Górna krawędź znajduje się między formułą a tłem.

Do dołu

Dolna krawędź znajduje się między formułą a tłem.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Domyślny

Zapisuje zmiany jako domyślne ustawienia dla wszystkich nowych formuł. Przed zapisaniem tych zmian wyświetli się komunikat bezpieczeństwa.

Save Default Dialog

Please support us!