Czcionki

Definiuje czcionki, które można zastosować do elementów formuł.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Czcionki


Okno dialogowe typu czcionki

Czcionki formuły

Można definiować czcionki elementów tworzących formułę, tj. zmiennych, funkcji, liczb i wstawianego tekstu.

W polach list w oknie dialogowym Czcionka domyślną czcionką wszystkich elementów jest Times New Roman. Aby zmienić czcionkę, kliknij przycisk Modyfikuj, a następnie wybierz typ elementu. Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe. Wybierz odpowiednią czcionkę i sprawdź wszystkie niezbędne atrybuty, a następnie kliknij przycisk OK. Aby ustawić nowe czcionki jako domyślne, kliknij przycisk Domyślny.

note

Aby zaznaczyć wybrane segmenty tekstu i użyć w nich czcionki innej niż ta, której użyto w całym tekście, wybierz polecenie FONT w oknie Polecenia.


Zmienne

Można wybrać czcionki zmiennych w formule. Na przykład w formule x=SIN(y) x i y są zmiennymi i będzie dla nich użyta każda przypisana czcionka.

Funkcje

Wybierz czcionki nazw i właściwości funkcji. Na przykład funkcjami w formule x=SIN(y) są =SIN( ).

Liczby

Możesz wybrać czcionki dla liczb w swojej formule.

Tekst

Zdefiniuj czcionki dla tekstu w formule tutaj.

Czcionki niestandardowe

W tej części okna dialogowego Czcionki można definiować czcionki, za pomocą których mają być formatowane inne składniki tekstu w formule. Dostępne są trzy podstawowe czcionki: Serif, Sans i Fixed. Do każdej zainstalowanej czcionki podstawowej można dodać inną dowolną czcionkę. Można użyć każdej czcionki zainstalowanej w systemie. Kliknij przycisk Modyfikuj, aby rozwinąć opcje dostępne w polu listy.

Te czcionki niestandardowe są używane, jeśli ustawiono inną czcionkę za pomocą polecenia FONT w oknie dialogowym Polecenia.

Szeryfowa

Można określić, która czcionka ma być używana w formacie szeryfowym. Czcionki szeryfowe to małe "wskazówki" wyświetlane na przykład w dolnej części wielkiej litery A, gdy używana jest czcionka szeryfowa Times. Czcionki szeryfowe są pomocne, ponieważ wzrok czytelnika przesuwa się w linii prostej, dzięki czemu czyta się szybciej.

Bezszeryfowa

Można określić czcionkę, która ma być używana jako bezszeryfowa.

Stała

Można określić czcionkę, która ma być używana jako stała.

Modyfikuj

Kliknij jedną z opcji dostępnych w tym menu podręcznym, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Czcionki, w którym można definiować czcionki i atrybuty odpowiednich formuł i czcionki niestandardowe.

Domyślny

Kliknij ten przycisk, aby zapisać zmiany jako ustawienia domyślne wszystkich nowych formuł. Po zatwierdzeniu zmian, kliknij przycisk Tak.

Okno dialogowego domyślnego zapisywania

Prosimy o wsparcie!