Format

Możesz wybierać spośród różnych opcji formatowania formuły LibreOffice Math. Opcje formatu są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Te opcje są również wymienione w menu kontekstowym okna Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Formatowania

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Formaty.


Poniżej znajduje się lista wszystkich opcji formatowania dostępnych w programie LibreOffice Math. Ikona obok opcji formatowania oznacza, że opcja jest dostępna w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Ikona notatki

Litera "a" oznacza symbol zastępczy znajdujący się w formule, który ma być przypisany do odpowiedniego formatowania. Literę tę można zastąpić dowolnym wybranym znakiem.


Opcje formatowania

Ikona indeksu górnego z lewej

Indeks górny z lewej

Wstawia indeks górny z lewej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>lsup{<?>} w oknie Polecenia.

Ikona indeksu górnego w górze

Indeks górny w górze

Wstawia indeks górny nad symbolem zastępczym. Można także wpisać <?>csup<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona indeksu górnego z prawej

Indeks górny z prawej

Wstawia indeks górny z prawej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>^{<?>} bezpośrednio w oknie Polecenia albo użyć polecenia rsup lub sup.

Ikona rozmieszczenia pionowego (2 elementów)

Rozmieszczenie pionowe (2 elementy)

Wstawia znak rozmieszczenia pionowego (dwumian) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać binom<?><?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona nowego wiersza

Nowy wiersz

Wstawia nowy wiersz w dokumencie. Można także wpisać newline bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona indeksu dolnego z lewej

Indeks dolny z lewej

Wstawia indeks dolny z lewej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>lsub{<?>} w oknie Polecenia.

Ikona indeksu dolnego w dole

Indeks dolny w dole

Wstawia indeks dolny bezpośrednio pod symbolem zastępczym. Można także wpisać <?>csub<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona indeksu dolnego z prawej

Indeks dolny z prawej

Wstawia indeks dolny z prawej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>_{<?>} w oknie Polecenia, a daszek indeksu dolnego można zastąpić poleceniem rsub lub sub.

Ikona rozmieszczenia pionowego (3 elementów)

Rozmieszczenie pionowe (3 elementy)

Wstawia znak rozmieszczenia pionowego z trzema symbolami zastępczymi. Można także wpisać stack {<?>#<?>#<?>} w oknie Polecenia.

Ikona małego odstępu

Mały odstęp

Wstawia mały odstęp między symbolem zastępczym a następnym elementem. Można także wpisać ` w oknie Polecenia. Polecenie musi być wyświetlane po lewej lub po prawej stronie symbolu, zmiennej, liczby lub pełnego polecenia.

Ikona wyrównania do lewej

Wyrównaj do lewej

Ta ikona przypisuje wyrównanie do lewej znakowi "a" i wstawia symbol zastępczy. Można wpisać polecenie alignl<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona wyrównania do środka w poziomie

Wyrównaj do środka w poziomie

Przypisuje wyśrodkowanie w poziomie znakowi "a" i wstawia symbol zastępczy. Można wpisać polecenie alignc<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona wyrównania do prawej

Wyrównaj do prawej

Wstawia polecenie wyrównania do prawej i symbol zastępczy. Można także wpisać polecenie alignr<?> w oknie Polecenia.

Ikona rozmieszczenia macierzy

Rozmieszczenie macierzy

Ta ikona wstawia macierz z czterema symbolami zastępczymi. Można także wpisać matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} bezpośrednio w oknie Polecenia. Położenie elementu na tym schemacie określają dwie współrzędne; pierwsza określa numer linii, a druga numer kolumny. Macierz tę można rozwinąć w dowolnym kierunku w oknie Polecenia, dodając znaki.

Ikona odstępu

Odstęp

Ta ikona wstawia przerwę między symbolami zastępczymi. Można także wpisać ~ bezpośrednio w oknie Polecenia. Polecenie musi być wyświetlane po lewej lub po prawej stronie symbolu, zmiennej, liczby lub pełnego polecenia.

W przypadku wyrównywania szczególnie skuteczne są polecenia alignl, alignc i alignr, jeśli

Korzystając z poleceń wyrównywania, należy pamiętać,

Wyrównywanie z wykorzystaniem polecenia "macierzowego"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Wyrównywanie do lewej

Jeśli linia lub wyrażenie rozpoczyna się od tekstu, jest wyrównywana domyślnie do lewej. Można to zmienić za pomocą dowolnego polecenia align. Przykładem może być polecenie stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, gdzie wyrażenie "tekst" jest wyrównywane do prawej. Należy pamiętać, że tekst musi zawsze znajdować się w cudzysłowach.

Standardowe scentralizowane formuły można wyrównać do lewej bez użycia menu Format - Wyrównanie. Aby to zrobić, umieść pusty ciąg znaków, czyli cudzysłów otaczający dowolny tekst "", przed sekcją formuły, którą chcesz wyrównać. Na przykład wpisanie "" a + b newline "" c + d powoduje wyrównanie obu równań do lewej zamiast wyśrodkowania.

Ikona ostrzeżenia

Wprowadzając informacje w oknie Polecenia, należy pamiętać, że niektóre formaty wymagają spacji, aby ich struktura była prawidłowa. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy wprowadza się wartości (np. lsup{3}), a nie symbole zastępcze.


Kliknij Nawiasy i grupowanie, aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu w LibreOffice Math.

Informacje w tematach Indeksy i wykładniki oraz Skalowanie są pomocne w organizowaniu dokumentu w najlepszy możliwy sposób.

Prosimy o wsparcie!