Operatory

Możesz wybierać spośród różnych operatorów, aby uporządkować formułę LibreOffice Math. Wszyskie dostępne operatory pojawiają się w dolnej części panelu Elementy. Są one również wymienione w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie operatory, których nie ma w panelu Elementy ani w menu kontekstowym, należy wpisać ręcznie w oknie Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Operatory

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Operatory.


Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych operatorów. Ikona obok nazwy operatora oznacza, że operator jest dostępny w panelu Elementy (wybierz polecenie Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Funkcje operatorów

Ikona granicy

Granica

Wstawia znak ograniczenia z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać lim <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona sumy ogólnej

Suma ogólna

Wstawia symbol sumy z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać sum <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona iloczynu

Iloczyn

Wstawia znak iloczynu z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać prod <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona sumy prostej

Suma prosta

Wstawia symbol iloczynu prostego z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać coprod <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona górnej i dolnej granicy

Górna i dolna granica

Wstawia górną i dolną granicę wyrażenia zakresu z jednym symbolem zastępczym dla całkowania i dodawania. Można także wpisać from{<?>} to{<?>} <?> bezpośrednio w oknie Polecenia. Wyrażenia granic muszą być połączone z odpowiednimi operatorami. Granice będą wyśrodkowane nad lub pod znakiem dodawania.

Ikona całki

Całka

Wstawia znak całki z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać int <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona podwójnej całki

Podwójna całka

Wstawia symbol podwójnej całki z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać iint <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona potrójnej całki

Potrójna całka

Wstawia symbol potrójnej całki z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać iiint <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona dolnej granicy

Dolna granica

Wstawia dolną granicę wyrażenia zakresu całki i sumy z symbolami zastępczymi. Można także wpisać from {<?>}<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona całki krzywoliniowej

Całka krzywoliniowa

Wstawia symbol całki krzywoliniowej z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać iint <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona podwójnej całki krzywoliniowej

Podwójna całka krzywoliniowa

Wstawia symbol podwójnej całki krzywoliniowej z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać llint <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona potrójnej całki krzywoliniowej

Potrójna całka krzywoliniowa

Wstawia znak potrójnej całki krzywoliniowej z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać bezpośrednio lllint <?> w oknie Polecenia.

Ikona górnej granicy

Górna granica

Wstawia górną granicę wyrażenia zakresu całki i sumy z symbolami zastępczymi. Można także wpisać to <?><?> bezpośrednio w oknie Polecenia. Wyrażeń granic można używać tylko w połączeniu z odpowiednimi operatorami.

Ikona wskazówki

Granice można także dodawać do operatora (np. całkę), klikając najpierw odpowiedni operator, a następnie klikając symbol limit. Ta metoda jest szybsza niż bezpośredni wpisywanie poleceń.


Wstawia dolną granicę z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać liminf bezpośrednio w oknie Polecenia.

Wstawia górną granicę z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać limsup bezpośrednio w oknie Polecenia.

Wpisując oper w oknie Polecenia, można wstawić operatory użytkownika w programie LibreOffice Math. Jest to funkcja przydatna we wstawianiu znaków specjalnych w formule. Przykład: oper %theta x. Za pomocą polecenia oper można także wstawiać znaki, których nie ma w domyślnym zestawie znaków programu LibreOffice. Polecenia oper można także używać w połączeniu z granicami; np. oper %union from {i=1} to n x_{i}. W tym przykładzie symbol sumy nosi nazwę union. Nie jest to jednak jeden ze wstępnie zdefiniowanych symboli. Aby go zdefiniować, wybierz Narzędzia - Symbole. Jako symbol ustawiony w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz Symbole specjalne, a następnie kliknij przycisk Edycja. W następnym oknie dialogowym jako zestaw symboli ponownie wybierz Symbole specjalne. Wprowadź nazwę opisową w polu tekstowym Symbol, np. "suma", a następnie kliknij symbol sumy w zestawie symboli. Kliknij kolejno przyciski Dodaj i OK. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Symbole. Teraz procedura jest zakończona i można wpisać symbol sumy w oknie Polecenia, wprowadzając polecenie oper %union.

Ikona wskazówki

Granice można rozmieścić w inny sposób niż na środku nad lub pod operatorem. Należy użyć opcji dostępnych w programie LibreOffice Math przeznaczonych do pracy z indeksami górnymi i dolnymi. Można na przykład wpisać sum_a^b c w oknie Polecenia, aby ustawić granicę z prawej strony symbolu sumy. Jeśli wpisy granicy zawierają dłuższe wyrażenia, należy je umieścić w nawiasach grupujących, na przykład sum_{i=1}^{2*n} b. Jeśli formuły są importowane ze starszych wersji, ta czynność jest wykonywana automatycznie. Aby zmienić odstępy między znakami, należy wybrać Format - Odstępy - Kategoria - Indeksy lub Format - Odstępy - Kategoria - Granice. Dodatkowe informacje na temat indeksów można znaleźć w Pomocy.


Ikona ostrzeżenia

Przy ręcznym wpisywaniu informacji w oknie Polecenia należy pamiętać, że część operatorów wymaga spacji, aby struktura była poprawna. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy operatorom są przypisane wartości, a nie symbole zastępcze, na przykład lim a_{n}=a.


Prosimy o wsparcie!