Operatory

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Operatory

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Operatory.


Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych operatorów. Ikona obok nazwy operatora oznacza, że operator jest dostępny w panelu Elementy (wybierz polecenie Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Funkcje operatorów

Limit Icon

Granica

Wstawia znak ograniczenia z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać lim bezpośrednio w oknie Polecenia.

Summation Icon

Suma ogólna

Wstawia symbol sumy z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać sum bezpośrednio w oknie Polecenia.

Product Icon

Iloczyn

Wstawia znak iloczynu z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać prod bezpośrednio w oknie Polecenia.

Coproduct Icon

Suma prosta

Wstawia symbol iloczynu prostego z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać coprod bezpośrednio w oknie Polecenia.

Upper and Lower Limit Icon

Górna i dolna granica

Wstawia górną i dolną granicę wyrażenia zakresu z jednym symbolem zastępczym dla całkowania i dodawania. Można także wpisać from{} to{} bezpośrednio w oknie Polecenia. Wyrażenia granic muszą być połączone z odpowiednimi operatorami. Granice będą wyśrodkowane nad lub pod znakiem dodawania.

Integral Icon

Całka

Wstawia znak całki z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać int bezpośrednio w oknie Polecenia.

Double Integral Icon

Podwójna całka

Wstawia symbol podwójnej całki z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać iint bezpośrednio w oknie Polecenia.

Triple Integral Icon

Potrójna całka

Wstawia symbol potrójnej całki z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać iiint bezpośrednio w oknie Polecenia.

Lower Limit Icon

Dolna granica

Wstawia dolną granicę wyrażenia zakresu całki i sumy z symbolami zastępczymi. Można także wpisać from {} bezpośrednio w oknie Polecenia.

Curve Integral Icon

Całka krzywoliniowa

Wstawia symbol całki krzywoliniowej z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać iint bezpośrednio w oknie Polecenia.

Double Curve Integral Icon

Podwójna całka krzywoliniowa

Wstawia symbol podwójnej całki krzywoliniowej z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać llint bezpośrednio w oknie Polecenia.

Triple Curve Integral Icon

Potrójna całka krzywoliniowa

Wstawia znak potrójnej całki krzywoliniowej z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać bezpośrednio lllint w oknie Polecenia.

Upper Limit Icon

Górna granica

Wstawia górną granicę wyrażenia zakresu całki i sumy z symbolami zastępczymi. Można także wpisać to bezpośrednio w oknie Polecenia. Wyrażeń granic można używać tylko w połączeniu z odpowiednimi operatorami.

Ikona wskazówki

Granice można także dodawać do operatora (np. całkę), klikając najpierw odpowiedni operator, a następnie klikając symbol limit. Ta metoda jest szybsza niż bezpośredni wpisywanie poleceń.


Wstawia dolną granicę z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać liminf bezpośrednio w oknie Polecenia.

Wstawia górną granicę z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać limsup bezpośrednio w oknie Polecenia.

Wpisując oper w oknie Polecenia, można wstawić operatory użytkownika w programie LibreOffice Math. Jest to funkcja przydatna we wstawianiu znaków specjalnych w formule. Przykład: oper %theta x. Za pomocą polecenia oper można także wstawiać znaki, których nie ma w domyślnym zestawie znaków programu LibreOffice. Polecenia oper można także używać w połączeniu z granicami; np. oper %union from {i=1} to n x_{i}. W tym przykładzie symbol sumy nosi nazwę union. Nie jest to jednak jeden ze wstępnie zdefiniowanych symboli. Aby go zdefiniować, wybierz Narzędzia - Symbole. Jako symbol ustawiony w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz Symbole specjalne, a następnie kliknij przycisk Edycja. W następnym oknie dialogowym jako zestaw symboli ponownie wybierz Symbole specjalne. Wprowadź nazwę opisową w polu tekstowym Symbol, np. "suma", a następnie kliknij symbol sumy w zestawie symboli. Kliknij kolejno przyciski Dodaj i OK. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Symbole. Teraz procedura jest zakończona i można wpisać symbol sumy w oknie Polecenia, wprowadzając polecenie oper %union.

Ikona wskazówki

Granice można rozmieścić w inny sposób niż na środku nad lub pod operatorem. Należy użyć opcji dostępnych w programie LibreOffice Math przeznaczonych do pracy z indeksami górnymi i dolnymi. Można na przykład wpisać sum_a^b c w oknie Polecenia, aby ustawić granicę z prawej strony symbolu sumy. Jeśli wpisy granicy zawierają dłuższe wyrażenia, należy je umieścić w nawiasach grupujących, na przykład sum_{i=1}^{2*n} b. Jeśli formuły są importowane ze starszych wersji, ta czynność jest wykonywana automatycznie. Aby zmienić odstępy między znakami, należy wybrać Format - Odstępy - Kategoria - Indeksy lub Format - Odstępy - Kategoria - Granice. Dodatkowe informacje na temat indeksów można znaleźć w Pomocy.


Ikona ostrzeżenia

Przy ręcznym wpisywaniu informacji w oknie Polecenia należy pamiętać, że część operatorów wymaga spacji, aby struktura była poprawna. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy operatorom są przypisane wartości, a nie symbole zastępcze, na przykład lim a_{n}=a.


Please support us!