Modyfikuj

Menu zawiera polecenia umożliwiające pracę z obiektami dokumentu.

Obróć

Obraca zaznaczone obiekty.

Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Konwertuj

Zawiera opcje konwersji zaznaczonego obiektu.

Rozmieść

Zmienia kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Align Objects

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Nazwij obiekt

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Grupuj

Grupuje zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Rozgrupuj

Rozbija zaznaczoną grupę na oddzielne obiekty.

Wejdź do grupy

Otwiera wybraną grupę. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów grupy. Jeśli wybrana grupa zawiera zagnieżdżone grupy, polecenie to można powtórzyć dla kolejnych podgrup.

Wyjdź z grupy

Wychodzi z grupy, uniemożliwiając edycję poszczególnych obiektów w grupie.

Zespalaj

Zespala dwa lub więcej obiektów w jedną figurę. W odróżnieniu od grupowania zespolony obiekt posiada właściwości obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia. Możesz podzielić zespolone obiekty na obiekty składowe ale właściwości oryginalnych obiektów będą utracone.

Podziel

Dzieli zespolone obiekty na obiekty składowe. Uzyskane obiekty mają takie same właściwości linii i wypełnienia jak zespolony obiekt.

Figury

Tworzy figury z dwóch lub więcej zaznaczonych obiektów.

Połącz

Łączy liniami lub krzywymi Béziera dwa lub więcej linii, krzywych Béziera lub innych obiektów. Obiekty posiadające wypełnienie są konwertowane do linii a wypełnienie jest usuwane.

Rozłącz

Rozłącza na składowe linie połączone poleceniem Połącz.

Please support us!