Modyfikuj

Menu zawiera polecenia umożliwiające pracę z obiektami dokumentu.

Obróć

Obraca zaznaczone obiekty.

Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Konwertuj

Zawiera opcje konwersji zaznaczonego obiektu.

Rozmieść

Zmienia kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Wyrównaj obiekty

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Rozłóż zaznaczenie

Rozkłada trzy lub więcej zaznaczonych obiektów równomiernie wzdłuż osi poziomej lub pionowej. Możesz także równomiernie rozłożyć odstępy między obiektami.

Nazwij obiekt

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Grupuj

Grupuje zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Rozgrupuj

Rozbija zaznaczoną grupę na oddzielne obiekty.

Wejdź do grupy

Otwiera wybraną grupę. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów grupy. Jeśli wybrana grupa zawiera zagnieżdżone grupy, polecenie to można powtórzyć dla kolejnych podgrup.

Wyjdź z grupy

Wychodzi z grupy, uniemożliwiając edycję poszczególnych obiektów w grupie.

Połącz

Łączy dwa lub więcej obiektów w jedną figurę. W odróżnieniu od grupowania połączony obiekt posiada właściwości obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia. Możesz podzielić połączone obiekty na obiekty składowe ale właściwości oryginalnych obiektów będą utracone.

Podziel

Dzieli połączone obiekty na obiekty składowe. Uzyskane obiekty mają takie same właściwości linii i wypełnienia jak połączony obiekt.

Figury

Tworzy figury z dwóch lub więcej zaznaczonych obiektów.

Złącz

Łączy liniami lub krzywymi Béziera dwa lub więcej linii, krzywych Béziera lub innych obiektów. Obiekty posiadające wypełnienie są konwertowane do linii a wypełnienie jest usuwane.

Rozłącz

Rozłącza na składowe linie połączone poleceniem Złącz.

Prosimy o wsparcie!