Używanie skrótów klawiaturowych w LibreOffice Impress

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Dostęp do poleceń LibreOffice Impress oraz przemieszczanie się po obszarze roboczym możliwy jest przy użyciu skrótów klawiaturowych. LibreOffice Impress do tworzenia obiektów rysunkowych używa tych samych skrótów klawiaturowych jak LibreOffice Draw.

Zaznaczanie obszarów obiektów

LibreOffice Impress AutoLayouts use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press +Enter. To move to the next placeholder, press +Enter again.

note

If you press +Enter after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.


Aby utworzyć i edytować obiekt rysunkowy

 1. Naciśnij klawisz F6, aby przejść do paska Rysunek.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż dojdziesz do znajdującej się na pasku ikony narzędzia do rysowania.

 3. Strzałka widoczna obok ikony oznacza, że otwiera ona podrzędny pasek narzędzi. Aby otworzyć podrzędny pasek narzędzi, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, a następnie w prawo lub w lewo , aby zaznaczyć odpowiednią ikonę.

 4. Naciśnij klawisz +Enter.

  Pośrodku bieżącego dokumentu zostanie utworzony obiekt.

 5. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz +F6.

  Obiekt można umieścić w dowolnej pozycji, posługując się klawiszami strzałek. Aby wybrać polecenie z menu kontekstowego obiektu, naciśnij kombinację klawiszy Shift+F10.

Aby zaznaczyć obiekt

 1. Naciśnij klawisz +F6, aby zmienić element dokumentu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż zostanie zaznaczony żądany obiekt.

Podczas pokazu slajdów

To start a Slide Show

To start a slide show from the beginning, press F5.

To start a slide show from the current slide, press Shift+F5.

Przejście do następnego slajdu lub do następnej animacji

Spacja

Przejście do następnego slajdu z pominięciem animacji obiektu

+PageDown

Powrót do poprzedniego slajdu

+PageUp

Przejście do wybranego slajdu

Wprowadź numer slajdu i naciśnij Enter.

Zatrzymaj pokaz slajdów

Esc lub -.

Sortowanie slajdów

Jeśli znajdujesz się w widoku sortowania slajdów naciśnij Enter by znaleźć się w obszarze roboczym. W przeciwnym wypadku aby dotrzeć do obszaru roboczego naciśnij F6 a następnie Enter.

Zaznaczanie i odznaczanie slajdów

Użyj klawiszy strzałek aby przejść do slajdu, który chcesz zaznaczyć i naciśnij Spację. Aby dodać slajd do zaznaczenia używając klawiszy strzałek przejdź do slajdu, który chcesz dodać i naciśnij ponownie Spację. Aby odznaczyć slajd przejdź do niego i naciśnijSpację.

Kopiowanie slajdu:

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to copy, and then press +C.

 2. Move to the slide where you want to paste the copied slide, and then press +V.

Przesuwanie slajdu:

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to move, and then press +X.

 2. Position the cursor where you want to move the slide, and then press +V.

 3. Ustaw kursor Przed lub Za bieżącym slajdem i kliknij OK.

Please support us!