Animacja tekstu

Wyświetla okno dialogowe Opcje efektu, w którym można ustawić opcje animacji tekstu dla bieżącego efektu.

Okno dialogowe animacji tekstu

Animacja grupy tekstu

Określa sposób animacji wielu akapitów:

Automatycznie po

Jeśli wybrano opcję "Animacja grupy tekstu - Akapity 1. poziomu" wówczas zaznaczone akapity są animowane jeden za drugim.

Wprowadź dodatkowe opóźnienie w sekundach, aby animować kolejne akapity.

Animacja towarzyszącej figury

Usuń zaznaczenie tego pola, aby animować tylko tekst, a nie kształt.

Odwrotna kolejność

Animuje akapity w odwrotnej kolejności.

Prosimy o wsparcie!