Wypunktowanie i położenie

Ustaw opcje wcięć, odstępów i wyrównania symboli numeracji, takich jak liczby lub punktory, na listach uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

W zaznaczonym tekście wybierz Format - Wypunktowanie i numeracje.

Z menu kontekstowego:

W zaznaczonym tekście wybierz Wypunktowanie i numeracja.

Z interfejsu z kartami:

Na karcie Główne kliknij długo listę Uporządkowane lub Nieuporządkowane i wybierz Dostosuj.

Z pasków narzędzi:

Ikona okna dialogowego Wypunktowanie i numeracja

Wypunktowanie i numeracja

Domyślne wypunktowanie Domyślna numeracja

Kliknij długo i wybierz Dostosuj.

Z panelu bocznego:

W obszarze Listy panelu Właściwości kliknij długo listę Uporządkowane lub Nieuporządkowane i wybierz Dostosuj.


Poziom

Wybierz poziomy, które chcesz zmodyfikować. Aby zastosować opcje do wszystkich poziomów, wybierz „1-10”.

Właściwości

Typ

Wybierz typ listy. Nieuporządkowane z wypunktowaniem znakowym, nieuporządkowane z wypunktowaniem graficznym lub uporządkowane z wybranym schematem numeracji.

Znak

Wybierz znak dla nieuporządkowanej listy.

Rozpoczęcie

W przypadku list uporządkowanych wybierz wartość pierwszego elementu listy.

Kolor

Wybierz kolor znaków listy dla list uporządkowanych i nieuporządkowanych. Kolor nie dotyczy list z punktorami graficznymi.

Separator

W przypadku list uporządkowanych ustaw tekst, który ma być wyświetlany przed schematem numerowania i po nim.

Przed

Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany przed numeracją.

Po

Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany po numeracji.

Rozmiar

Ustaw rozmiar punktorów znakowych i graficznych w odniesieniu do rozmiaru czcionki akapitu.

Szerokość

Wprowadź szerokość graficznego znaku wypunktowania.

Wysokość

Wprowadź wysokość graficznego znaku wypunktowania.

Zachowaj proporcje

Zaznacz to pole, aby zachować stosunek wysokości do szerokości punktora graficznego.

Wzgl. rozmiar

W przypadku list nieuporządkowanych i uporządkowanych znaków ustaw względny rozmiar znaku listy. Względny rozmiar odnosi się również do tekstu Przed i Po.

Pozycja

Wcięcie

Wprowadź odległość od lewej krawędzi obiektu zawierającego do początku wszystkich linii na liście.

Szerokość

Wprowadź lub wybierz szerokość elementu listy.

note

Łączna długość Przed, Po, a znaki liczbowe mogą zastąpić ustawienie szerokości.


Względne

W stosunku do wyższego poziomu listy. Wprowadzona wartość jest dodawana do wartości tego pola na poprzednim poziomie. Jeśli "Wcięcie: 20 mm" na poziomie listy 1 i "Wcięcie: 10 mm względne" na poziomie listy 2 spowoduje efektywne wcięcie 30 mm na poziomie 2.

Wyrównanie

Wybierz wyrównanie zawartości numeracji uporządkowanej listy w ustawieniu listy Szerokość.

Zakres

Stosuje modyfikację do całej .

Zaznaczenie

Stosuje modyfikację do zaznaczenia.

Zastosuj do wzorca

Kliknij, aby zastosować modyfikację do wszystkich , które używają bieżącego wzorca .

Podgląd

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!