Niestandardowe pokazy slajdów

Definiuje niestandardowy pokaz slajdów przy użyciu slajdów w bieżącej prezentacji. Następnie możesz wybrać slajdy, aby spełnić potrzeby odbiorców. Możesz utworzyć dowolną liczbę niestandardowych pokazów slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pokaz slajdów - Niestandardowy pokaz slajdów.


Okno dialogowe niestandardowego pokazu slajdów

tip

Przeczytaj stronę pomocy Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu własnych niestandardowych pokazów slajdów.


Lista niestandardowych pokazów slajdów

Lista niestandardowych pokazów slajdów dostępnych w dokumencie.

Aby utworzyć niestandardowy pokaz slajdów kliknij Nowy.

Aby uruchomić niestandardowy pokaz slajdów:

  1. Wybierz niestandardowy pokaz slajdów z listy.

  2. Kliknij Start.

Nowy

Tworzy niestandardowy pokaz slajdów.

Edycja

Powoduje dodanie, usunięcie lub zmianę kolejności slajdów, jak również zmianę nazwy wybranego niestandardowego pokazu slajdów.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Kopiuj

Tworzy kopię zaznaczonego niestandardowego pokazu slajdów. Możesz zmieniać nazwę pokazu slajdów, klikając przycisk Edycja.

Początek

Uruchamia wybrany niestandardowy pokaz slajdów.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Prosimy o wsparcie!