Animacja

Tworzy w bieżącym slajdzie animację niestandardową. Do tworzenia animacji można używać już istniejących obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Obraz animowany.


tip

Możesz kopiować i wklejać animacje do programu LibreOffice Writer.


Animacja

Pokazuje podgląd animacji obiektów. Po naciśnięciu przycisku Odtwórz animacja będzie widoczna w oknie podglądu.

Przeskakuje do pierwszego obrazu animacji.

Ikona

Pierwszy obraz

Odtwarza animację do tyłu.

Ikona

Wstecz

Zatrzymuje odtwarzanie animacji.

Ikona

Zatrzymanie

Odtwarza animację.

Ikona

Odtwórz

Przeskakuje do ostatniego obrazu animacji.

Ikona

Ostatni obraz

Numer obrazu

Wskazuje położenie bieżącego obrazu w sekwencji animacji. Wprowadź numer obrazu, który chcesz zobaczyć. Możesz również kliknąć strzałkę w górę lub w dół.

Czas trwania

Wprowadź liczbę sekund, przez którą ma być wyświetlany bieżący obraz. Ta opcja jest dostępna jedynie razem z zaznaczoną opcją Obiekt mapy bitowej z pola Typ obiektu animacji.

Liczba przebiegów

Pozwala wybrać ile razy animacja ma być odtwarzana. Jeśli chcesz by animacja była odtwarzana nieprzerwanie wybierz Maks.

Obraz

Dodaje lub usuwa obrazy z animacji.

Zastosuj obiekt

Dodaje zaznaczony obiekt(y) jako pojedynczy obraz.

Ikona

Zastosuj obiekt

Zastosuj obiekty pojedynczo

Dodaje obraz dla każdego zaznaczonego obiektu. Jeśli zaznaczono zgrupowane obiekty dla każdego obiektu w grupie dodawany jest obraz.

Możesz również zaznaczyć animowany obraz GIF i kliknąć tę ikonę aby otworzyć go do edycji. Aby wstawić nową animację do slajdu, kiedy skończysz już edycję, kliknij przycisk Utwórz.

Ikona

Zastosuj obiekty pojedynczo

Usuń aktualny obraz

Usuwa z animacji bieżący obraz.

Ikona

Usuń aktualny obraz

Usuń wszystkie obrazy

Usuwa z animacji wszystkie obrazy.

Ikona

Usuń wszystkie obrazy

Ilość

Całkowita liczba obrazów animacji.

Typ obiektu animacji

Ustawia właściwości obiektu animacji.

Obiekt grupowy

Składa obrazy w jeden obiekt tak, że można go przesuwać jako grupę. Nadal pozostaje możliwość edytowania każdego obiektu. W tym celu kliknij w grupę dwa razy.

Obiekt mapy bitowej (GIF)

Łączy obrazy w jeden obraz.

Wyrównanie

Wyrównuje obrazy w tworzonej animacji.

Utwórz

Wstawia animację do bieżącego slajdu.

Prosimy o wsparcie!