Usuń

Powoduje usunięcie z tabeli zaznaczonych kolumn.

To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy kursor znajduje się w tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Na pasku menu Tabela kliknij

Ikona

Usuń kolumnę


Prosimy o wsparcie!