Korespondencja seryjna e-mail

Określa informacje o użytkowniku i ustawienia serwera wymagane do wysyłania listów seryjnych jako wiadomości e-mail.

Aby wykonać tę operację...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge E-mail.


Informacje o użytkowniku

Wprowadź informacje o użytkowniku, które mają być wykorzystane podczas wysyłania wiadomości e-mail.

Twoje nazwisko

Wprowadź nazwisko.

E-mail

Wprowadź zwrotny adres e-mail.

Wyślij odpowiedzi na inny adres poczty elektronicznej

Wykorzystuje adres e-mail wprowadzony w polu tekstowym "Adres odpowiedzi" jako adres, pod który wysyłana jest odpowiedź.

Adres odpowiedzi

Wprowadź adres, pod który mają nadchodzić odpowiedzi.

Serwer poczty wychodzącej (SMTP)

Określ ustawienia serwera obsługującego wiadomości wychodzące.

Nazwa serwera

Wprowadź nazwę serwera SMTP.

Port

Wprowadź numer portu SMTP.

Użyj bezpiecznego połączenia

Jeśli ta funkcja jest dostępna, wiadomości są wysyłane przez bezpieczne połączenie.

Uwierzytelnienie

Otwiera okno dialogowe Uwierzytelnianie, gdzie można określić ustawienia uwierzytelniania serwera obsługującego pocztę elektroniczną.

Sprawdź ustawienia

Otwiera okno dialogowe Sprawdź ustawienia konta, gdzie można przetestować bieżące ustawienia.

Please support us!