Detailed Calculation Settings

Sets the rules for conversion from strings values to numeric values, string values to cell references, and strings values to date and time values. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value or date and time functions that takes arguments as string values in local or ISO 8601 formats.

Aby wykonać tę operację...

Menu - LibreOffice Calc - Formula, and in section Detailed Calculation Settings press Details... button.


Contents to Numbers

Conversion from text to number

Jak traktować tekst jako argument, gdy napotka w operacji arytmetycznej lub jako argument do funkcji, która oczekuje liczby. Konwersja jest możliwa dla liczb całkowitych w tym wykładników, dni i godzin ISO 8601 i ich formatów rozszerzonych z separatorami. Ułamkowe wartości liczbowe z separatorami dziesiętnymi i datami innymi niż ISO 8601 są zależne od ustawień regionalnych. Należy pamiętać, że w zależności od lokalnych ustawień konwersji otrzymana wartość liczbowa może się różnić od ustawień regionalnych!

Generuj błąd #ARG!: Znaleziony tekst tam, gdzie spodziewane są dane numeryczne wygeneruje błąd #ARG!. Przykład: "123.45" wygeneruje błąd #ARG!, natomiast 123,45 nie.

Traktuj jak zera: Każdy tekst znaleziony tam, gdzie oczekuje się dane numeryczne będą traktowane jako liczba wartości zerowej. Przykład: "123.45" przyjmuje wartość zero, natomiast 123,45 nie.

Convert only if unambiguous: If the text represents a valid and unambiguous numeric value, convert it. Example: "123.456" will generate a #VALUE! error because the text contains a separator, while "123456" will not.
See Konwertowanie tekstu do liczb for details.

Konwertuj uwzględniając ustawienia regionalne: konwertuje wartości poprawne dla ustawień regionalnych. Przykład: "123.45" jest poprawną liczbą w niektórych regionach, ponieważ tam kropka jest separatorem dziesiętnym.

Traktuj puste ciągi jak zero

Ta opcja określa, jak pusty ciąg znaków jest traktowany w operacjach arytmetycznych. Jeśli masz ustawioną "Konwersję tekstu na liczbę" albo "Generuj błąd #VALUE!" lub "Traktuj jako zero", nie możesz jej wybrać (tutaj), jeśli konwersja pustego ciągu znaków na liczbę spowoduje wygenerowanie błędu lub pusty ciąg będzie traktowany jako zero. W przeciwnym razie ta opcja określa, jak puste ciągi znaków są traktowane.

Składnia odwołania do wartości ciągu

Składnia formuły, używana podczas analizy odwołań przekazanych w ciągu znaków. Wpływa na wbudowane funkcje, takie jak ADR.POŚR, które przyjmują parametry w postaci ciągu znaków.

Please support us!