Bazy danych

Do listy zarejestrowanych baz danych można dodawać nowe pozycje, a także zmieniać lub usuwać istniejące pozycje. Aby baza danych była widoczna w oknie Widok - Źródła danych, należy ją zarejestrować w pakiecie LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice Base - Bazy danych.


Zarejestrowane bazy danych

Wyświetla zarejestrowane bazy danych w postaci nazwy bazy i nazwy pliku. Aby dokonać edycji wybranej pozycji, kliknij ją dwukrotnie.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Połączenie bazy danych, aby utworzyć nowy wpis.

Usuń

Usuwa wybrany wpis z listy.

Edycja

Otwiera okno dialogowe Połączenie bazy danych, aby edytować wybrany wpis.

Prosimy o wsparcie!