Ustawienia

Definiuje ustawienia formuł obowiązujące dla wszystkich dokumentów.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument Math, wybierz - LibreOffice Math - Ustawienia.


Opcje wydruku

Tytuł

Określa, czy na wydruku ma się znaleźć nazwa dokumentu.

Tekst formuły

Określa, czy na dole wydruku ma być umieszczana zawartość okna Polecenia.

Krawędź

Wstawia wąskie obramowanie obszaru formuły na wydruku. Tytuł i Tekst formuły są wyróżniane ramkami tylko w przypadku, gdy jest zaznaczone odpowiednie pole.

Format wydruku

Rozmiar oryginalny

Drukuje formułę bez zmieniania bieżącego rozmiaru czcionki. W przypadku dużych formuł może się zdarzyć, że część tekstu polecenia zostanie obcięta.

Dopasuj do rozmiaru

Dostosowuje formułę do formatu strony wydruku. Rzeczywisty rozmiar jest określany na podstawie formatu papieru.

Skalowanie

Pomniejsza lub powiększa formułę na wydruku o określony współczynnik. Wpisz żądany współczynnik powiększenia bezpośrednio w polu pokrętła Skalowanie albo ustaw wartość przyciskami strzałek.

Inne opcje

Ignoruj znaki ~ i ' na końcu wiersza

Określa, że te symbole zastępcze odstępów są usuwane, jeśli znajdują się na końcu wiersza. We wcześniejszych wersjach pakietu LibreOffice obecność takich znaków na końcu wiersza uniemożliwiała obcięcie prawej krawędzi formuły na wydruku.

Wstaw używany symbol (mniejszy rozmiar pliku)

Zapisuje tylko te symbole każdej formuły, które używane są w tej formule. We wcześniejszych wersjach programu LibreOffice, wszystkie symbole były zapisywane z każdą formułą.

Prosimy o wsparcie!