Ogólne

Definiuje ogólne opcje dotyczące rysunku lub prezentacji.

Aby wykonać tę operację...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Impress General Options Dialog

Obiekty tekstowe

Zezwalaj na szybką edycję

Określa, czy kliknięcie obiektu tekstowego powoduje natychmiastowe przełączenie do trybu edycji tekstu.

Zaznaczanie tylko w obszarze tekstu

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

Nowy dokument (tylko prezentacje)

Rozpocznij z wyborem szablonu

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Ustawienia

Użyj pamięci podręcznej dla tła

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Kopiuj przy przenoszeniu

Jeśli włączony, kopia jest tworzona podczas jednoczesnego przesunięcia obiektu i naciśnięcia klawisza . To samo zachowanie dotyczy rotacji i zmiany rozmiaru obiektu. Oryginalny obiekt pozostanie w swojej pozycji i rozmiarze.

Zawsze możliwe przenoszenie obiektów

Określa, że obiekty można przenosić za pomocą narzędzia Obróć. Jeśli opcja Zawsze możliwe przenoszenie obiektów nie jest zaznaczona, za pomocą narzędzia Obróć można tylko obracać obiekt.

Nie zniekształcaj obiektów na krzywej (tylko rysunki)

Utrzymuje względne odległości między punktami Béziera i w płaskich obiektach rysunkowych podczas zniekształcania obiektu.

Jednostka miary

Determines the Unit of measurement for presentations.

Tabulatory

Definiuje odstępy między tabulatorami.

Prezentacja (tylko w prezentacjach)

Włącz zdalną kontrolę

Dopóki Impress jest uruchomiony określa, czy chcesz włączyć zdalne sterowanie przez Bluetooth. Odznacz Włącz zdalne sterowanie by wyłączyć zdalne sterowanie.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Skala (tylko w rysunkach)

Skala rysunku

Determines the drawing scale on the status bar. Right-click on the scale factor in the status bar to open a list of possible values.

Zgodność (ustawienia specyficzne dla dokumentu)

Ustawienia określone w tym obszarze dotyczą tylko bieżącego dokumentu.

Do sformatowania tekstu użyj jednostek drukarki

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Ikona notatki

Jeśli tę opcję wybrano dla bieżącego dokumentu, a następnie dokument zapisano np. w starszym formacie binarnym, ta opcja zostaje zignorowana. Późniejsze otwarcie pliku ze starszego formatu spowoduje ustawienie tej opcji na wartość domyślną.


Add spacing between paragraphs and tables

Określa, że program LibreOffice Impress oblicza odstępy między akapitami dokładnie tak, jak to robi program Microsoft PowerPoint.

Obliczając łączny odstęp między akapitami, program Microsoft PowerPoint dodaje odstępy na dole akapitu do odstępów na górze kolejnego akapitu. LibreOffice Impress uwzględnia tylko większy z tych dwóch odstępów.

Please support us!