Drukowanie

Określa ustawienia drukarki dla druku arkuszy kalkulacyjnych.

Polecenie – LibreOffice Calc – Drukowanie umożliwia zdefiniowanie ustawień dla wszystkich arkuszy. Aby zdefiniować ustawienia tylko bieżącego dokumentu, wybierz polecenie Plik – Drukuj, a następnie kliknij przycisk Opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice Calc - Drukuj.


Strony

Zawsze stosuj ręczne podziały

Ustawienie tej opcji daje pierwszeństwo podziałom ręcznym wierszy przed automatycznymi podziałami stron wykonanymi przy użyciu trybu skalowania Pomniejsz/powiększ wydruk.

Nie drukuj pustych stron

Określa, że puste strony z komórkami bez zawartości i bez obiektów rysunkowych nie są drukowane. Atrybuty komórek, takie jak krawędzie lub kolory tła nie stanowią zawartości komórek. Puste strony nie są uwzględniane w numeracji stron.

Arkusze

Drukuj tylko zaznaczone arkusze

Określa, że drukowane są tylko wybrane arkusze, nawet jeśli w oknie dialogowym Plik - Drukuj wybrano pozycję "Wszystko". Jeśli w oknie dialogowym Plik - Drukuj wybrano zakres stron do drukowania, drukowane są tylko wybrane strony (arkusze).

Ikona wskazówki

Aby wybrać wiele arkuszy, kliknij nazwy arkuszy na dolnym marginesie obszaru roboczego, trzymając naciśnięte klawisze .


Prosimy o wsparcie!