Oblicz

Określa ustawienia obliczania w arkuszach kalkulacyjnych.. Definiuje sposób obsługi w arkuszu kalkulacyjnym odwołań iteracyjnych, ustawień daty, liczby miejsc dziesiętnych oraz rozróżniania wielkości liter podczas przeszukiwania arkuszy.

Aby wykonać tę operację...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


Odwołania iteracyjne

W tej części można określić liczbę kroków przybliżeń wykonywanych podczas wykonywania obliczeń iteracyjnych. Ponadto można określić dokładność prezentowanego wyniku.

Iteracje

Określa, czy formuły z odwołaniami iteracyjnymi (formuły wykonywane aż do rozwiązania problemu) mają być wykonywane po określonej liczbie powtórzeń. Jeśli nie zaznaczono pola Iteracje, wystąpienie odwołania iteracyjnego w tabeli powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Przykład: obliczanie kosztu artykułu bez podatku VAT.

  1. W komórce A5 wpisz tekst 'Cena sprzedaży', w komórce A6 'Cena netto', a komórce A7 - 'Podatek VAT'.

  2. Teraz wpisz cenę sprzedaży (np. 100) w komórce B5. Cena netto ma być wyświetlana w komórce B6, a podatek VAT w komórce B7.

  3. Podatek VAT jest obliczany jako 'cena netto razy 15%', więc cenę netto można określić przez potrącenie podatku VAT od ceny sprzedaży. Aby obliczyć cenę netto, wpisz formułę =B5-B7 w komórce B6, natomiast aby obliczyć podatek VAT, w komórce B7 wpisz =B6*0.15.

  4. W celu prawidłowego obliczenia formuł należy wyłączyć obsługę iteracji; w przeciwnym razie na pasku stanu jest wyświetlany komunikat informujący o zapętlonym odwołaniu.

A

B

5

Cena sprzedaży

100

6

Netto

=B5-B7

7

Podatek

=B6*0.15


Kroki

Określa maksymalną liczbę kroków iteracji.

Minimalna zmiana

Określa różnicę między wynikami dwóch kroków iteracji. Jeśli zmiana jest mniejsza od dozwolonej minimalnej zmiany, iteracja zostaje przerwana.

Data

Wybierz datę na potrzeby wewnętrznej konwersji z dni na liczby.

12/30/1899 (domyślne)

Ustawia datę 12/30/1899 jako dzień zerowy.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Ustawia datę 1/1/1900 jako dzień zerowy. Takie ustawienie należy zastosować dla arkuszy kalkulacyjnych StarCalc 1.0 zawierających pozycje daty.

01/01/1904

Ustawia datę 1/1/1904 jako dzień zerowy. Takie ustawienie należy zastosować dla arkuszy kalkulacyjnych importowanych z obcego formatu.

Uwzględnij wielkość liter

Określa, czy podczas porównywania zawartości komórek ma być rozróżniana wielkość liter.

Przykład: Wpisz wyraz 'Test' w komórce A1, a 'test' w komórce B1. Następnie w komórce C1 umieść formułę "=A1=B1". Jeśli pole Uwzględnij wielkość liter jest zaznaczone, w komórce umieszczana jest wartość FALSE (fałsz). W przeciwnym razie znajdzie się tam wartość TRUE (prawda).

note

Funkcja tekstowa PORÓWNAJ zawsze rozróżnia wielkość liter bez względu na ustawienia określone w tym oknie dialogowym.


warning

Wyłącz uwzględnianie wielkości liter dla arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być kompatybilne z Microsoft Excel.


Dokładność jak pokazano

Określa, czy obliczenia mają być wykonywane z użyciem zaokrąglonych wartości widocznych w arkuszu. Wykresy są prezentowane z użyciem wyświetlanych wartości. Jeśli opcja Dokładność jak pokazano nie jest zaznaczona, wyświetlane liczby są zaokrąglane, ale wewnętrzne obliczenia wykonywane są z użyciem liczby niezaokrąglonej.

Kryteria wyszukiwania = i <> muszą się odnosić do całych komórek

Określa, że kryteria wyszukiwania ustawione dla funkcji baz danych Calc muszą pasować dokładnie do całej zawartości komórki. Kiedy obie opcje, Kryteria wyszukiwania = i <> muszą się odnosić do całych komórek oraz Włącz symbole wieloznaczne w formułach są zaznaczone, podczas przeszukiwania komórek w funkcjach baz danych program LibreOffice Calc działa dokładnie tak, jak program Microsoft Excel.

* w następującej pozycji:

Wynik wyszukiwania:

win

Znajduje win, ale nie win95, os2win ani upwind

win*

Znajduje win i win95, ale nie os2win ani upwind

*win

Znajduje win i os2win, ale nie win95 ani upwind

*win*

Znajduje win, win95, os2win i upwind


Jeśli opcja Kryteria wyszukiwania = i <> muszą się odnosić do całych komórek nie jest włączona, wzorzec wyszukiwania "win" jest interpretowany tak, jak "*win.*". Wzorzec wyszukiwania może znajdować się na dowolnej pozycji w komórce podczas przeszukiwania funkcji baz danych Calc.

warning

Włącz dopasowanie całej komórki dla arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być kompatybilne z Microsoft Excel.


Włącz symbole wieloznaczne w formułach

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Włącz symbole wieloznaczne w formułach dla arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być kompatybilne z Microsoft Excel.


Włącz wyrażenia regularne w formułach

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Nie włączaj symboli wieloznacznych w formułach dla arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być kompatybilne z Microsoft Excel.


Brak symboli wieloznacznych lub wyrażeń regularnych w formułach

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Nie wyłączaj symboli wieloznacznych w formułach dla arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być kompatybilne z Microsoft Excel.


Automatycznie znajdź etykiety kolumn i wierszy

Określa, że tekstu dowolnej komórki można użyć jako etykiety dla kolumny poniżej tekstu lub dla wiersza na prawo od tekstu. Tekst musi się składać co najmniej z jednego wyrazu i nie może zawierać operatorów.

Przykład: Komórka E5 zawiera tekst "Europa". Poniżej, w komórce E6, znajduje się wartość 100, a w komórce E7 – wartość 200. Jeśli pole Automatycznie znajdź etykiety kolumn i wierszy jest zaznaczone, w komórce A1 można wpisać następującą formułę: =SUMA(Europa).

Limit miejsc po przecinku dla ogólnego formatu liczby

Możesz określić maksymalną liczbę domyślnie wyświetlanych cyfr po przecinku dla komórek z Ogólnym formatowaniem liczb. Jeśli nie jest włączone, to w komórkach z Ogólnym formatowaniem liczb będzie wyświetlana liczba cyfr po przecinku odpowiednia do szerokości kolumny.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc po przecinku, które mają być wyświetlane w ogólnym formacie liczb. Liczby są wyświetlane w postaci zaokrąglonej, ale zapisywane bez zaokrąglenia.

Prosimy o wsparcie!