Widok

Określa, które elementy programu LibreOffice Calc są wyświetlane. Można również włączyć lub wyłączyć wyświetlanie oznaczeń wartości w tabelach.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Widok.


Ustawienia wizualne

Określa, które linie są wyświetlane.

Linie siatki

Określa, kiedy linie siatki będą wyświetlane. Domyślnie linie siatki są wyświetlane tylko w komórkach, które nie mają koloru tła. Możesz również wyświetlić linie siatki na komórkach z kolorem tła lub ukryć je. Do drukowania wybierz Format - Styl strony - Arkusz i zaznacz pole wyboru Siatka.

Kolor

Określa kolor linii siatki bieżącego dokumentu. Aby zobaczyć kolor linii siatek zapisany w dokumencie, wybierz polecenie – LibreOffice – Kolory aplikacji, a następnie w polu Schemat znajdź pozycję Arkusz kalkulacyjny – Linie siatki i ustaw kolor na "Automatyczny".

Podział stron

Określa, czy w zdefiniowanym obszarze wydruku mają być widoczne znaki podziału stron.

Prowadnice przy przesuwaniu

Określa, czy podczas przesuwania rysunków, ramek, elementów graficznych i innych obiektów mają być widoczne linie pomocnicze. Takie linie pomagają w równym układaniu obiektów.

Ekran

Umożliwia określenie różnych opcji wyświetlania na ekranie.

Formuły

Określa, czy zamiast wyników w komórkach mają być wyświetlane formuły.

Wartości zerowe

Określa, czy mają być wyświetlane liczby o wartości 0.

Wskaźnik komentarza

Określa, czy mały prostokąt w prawym górnym rogu komórki oznacza istnienie komentarza. Komentarz będzie widoczny tylko wówczas, gdy w pozycji LibreOffice – Ogólne okna dialogowego Opcje zostaną włączone podpowiedzi.

Aby stale wyświetlać komentarz, z menu kontekstowego komórki wybierz polecenie Pokaż komentarz.

Komentarze można wpisywać i edytować za pomocą polecenia Wstaw – Komentarz. Komentarze wstawione na stałe można edytować po kliknięciu wewnątrz pola komentarza. Kliknij okno Nawigator. W części Komentarze widoczne są wszystkie komentarze wprowadzone do bieżącego dokumentu. Dwukrotne kliknięcie komentarza powoduje przejście do zawierającej go komórki.

Wyróżnianie wartości

Zaznacz pole Wyróżnianie wartości, aby zawartość komórki była wyświetlana w różnych kolorach w zależności od typu. Komórki tekstowe są formatowane na czarno, formuły na zielono, komórki liczbowe na niebiesko, a komórki chronione są pokazane na jasnoszarym tle, bez względu na to jak ich wyświetlanie jest sformatowane.

Ikona ostrzeżenia

Kiedy to polecenie jest aktywne, kolory skojarzone z dokumentem nie są wyświetlane.


Zakotwiczenie

Określa, czy po wybraniu wstawionego obiektu - np. elementu graficznego - wyświetlane jest jego zakotwiczenie.

Przepełnienie tekstem

Jeśli komórka zawiera tekst szerszy od szerokości komórki, tekst zachodzi na puste komórki sąsiadujące. Jeśli sąsiadujące komórki nie są puste, na obramowaniu komórki jest widoczny mały trójkąt oznaczający, że komórka zawiera dalszy tekst.

Pokaż odwołania w kolorze

Określa, że każde odwołanie jest oznaczane w kolorze formuły. Po wybraniu do edycji komórki zawierającej odwołanie odpowiedni zakres komórek jest oznaczany kolorowym obramowaniem.

Obiekty

Określa, czy obiekty mają być wyświetlane, ukryte, czy też w ich miejscu mają być widoczne symbole zastępcze dla maksymalnie trzech grup obiektów.

Obiekty/Grafiki

Określa, czy obiekty i elementy graficzne są pokazywane czy ukryte.

Wykresy

Określa, czy wykresy znajdujące się w dokumencie są pokazywane czy ukryte.

Obiekty rysunkowe

Określa, czy obiekty rysunkowe się w dokumencie są pokazywane czy ukryte.

Powiększenie

Synchronizuje zawartość arkuszy

Jeżeli opcja jest zaznaczona, wszystkie arkusze wyświetlane są z takim samym współczynnikiem przybliżenia. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, każdy arkusz posiada własny współczynnik przybliżenia.

Okno

Określa, czy w tabeli mają być widoczne pewne elementy Pomocy.

Nagłówki kolumn/wierszy

Określa, czy mają być wyświetlane nagłówki wierszy i kolumn.

Poziomy pasek przewijania

Określa, czy na dole okna dokumentu ma być wyświetlany poziomy pasek przewijania.

Pasek przewijania pionowego

Określa, czy po prawej stronie okna dokumentu ma być wyświetlany pionowy pasek przewijania.

Karty arkuszy

Określa, czy na dole arkusza kalkulacyjnego mają być wyświetlane zakładki arkuszy. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, przejście do innego arkusza jest możliwe tylko za pomocą .

Symbole konspektu

Jeśli zdefiniowano , opcja Symbole konspektu określa, czy te symbole mają być widoczne na krawędzi arkusza.

Prosimy o wsparcie!