Autopodpis

Określa ustawienia podpisów, które są dodawane automatycznie do wstawianych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Autopodpis.


Dodaj podpisy automatycznie podczas wstawiania

Włącz typy obiektów, dla których mają obowiązywać ustawienia autopodpisu.

Kolejność podpisów

Wybierz kolejność podpisów: najpierw etykieta kategorii lub najpierw numeracja.

Podpis

Zdefiniuj opcje, które mają zostać zastosowane dla wybranego typu obiektu. Opcje te są identyczne z opcjami w menu Wstaw - Podpis, które jest dostępne po zaznaczeniu obiektu. Okno podglądu w oknie dialogowym pokazuje wynik wybranych ustawień.

Kategoria

Określa kategorię wybranego obiektu.

Numeracja

Określa wymagany typ numeracji.

Po numerze

Określ opcjonalne znaki, które mają być wyświetlane między numerem podpisu a kategorią. Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy dla opcji Kolejność podpisów wybrano opcję Najpierw numeracja.

Przed podpisem

Określ opcjonalny znak tekstowy, który pojawia się po kategorii podpisów i numerze podpisów.

Stanowisko

Określa pozycję podpisu względem obiektu.

Numer nagłówka przed numerem podpisu

Do poziomu

W przypadku typowego użycia nagłówków wybrana liczba będzie wskazywać, ile poziomów numeru nagłówka (począwszy od poziomu 1) jest wyświetlanych. Jeśli wybrano [Brak], nie jest wyświetlany żaden numer nagłówka.

note

Numer nagłówka wybrany do wyświetlenia to pierwszy poprzedni nagłówek, którego poziom konspektu jest równy lub niższy od wybranego poziomu konspektu. Na przykład wybierz "2", aby użyć numeru nagłówka pierwszego poprzedniego nagłówka z poziomem konspektu 1 lub poziomem konspektu 2.


Separator

Określ znak, który ma być wyświetlany między numerem nagłówka a numerem podpisu.

Kategoria i format ramki

Styl znaku

Określa styl znaku kategorii podpisów i numer podpisów.

Zastosuj krawędź i cień

Stosuje krawędź i cień obiektu do ramki podpisu.

Prosimy o wsparcie!