Zgodność

Ustawienia kompatybilności w dokumentach tekstowych. Opcje te pozwolą dostosować do własnych potrzeb importowanie dokumentów Microsoft Word w programie LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


Ikona notatki

Niektóre zdefiniowane tutaj ustawienia dotyczą tylko bieżącego dokumentu i należy je definiować oddzielnie dla innych dokumentów.


Do sformatowania tekstu użyj jednostek drukarki

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Ikona notatki

Jeśli tę opcję wybrano dla bieżącego dokumentu, a następnie dokument zapisano np. w starszym formacie binarnym, ta opcja zostaje zignorowana. Późniejsze otwarcie pliku ze starszego formatu spowoduje ustawienie tej opcji na wartość domyślną.


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at tops of pages

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

Ikona notatki

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


Użyj OPenOffice.org 1.1 formatowania tabulatorów

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

W dokumentach tekstowych utworzonych za pomocą bieżącej wersji programu Writer domyślnie używany jest nowy typ tabulatora. W dokumentach utworzonych w wersjach programu Writer wcześniejszych niż StarOffice 8 lub OpenOffice.org 2.0 stosowany jest stary typ tabulatora.

Nie dodawaj dodatkowych odstępów pomiędzy liniami tekstu

Określa, że między wierszami tekstu nie jest wprowadzany dodatkowy wiodący odstęp, nawet jeśli wykorzystywana czcionka ma określony atrybut takiego dodatkowego odstępu.

W dokumentach tekstowych utworzonych za pomocą bieżącej wersji programu Writer domyślnie używany jest dodatkowy odstęp wiodący. W dokumentach utworzonych w wersjach programu Writer wcześniejszych niż StarOffice 8 lub OpenOffice.org 2.0 dodatkowy odstęp wiodący nie jest używany.

Odstęp między wierszami zgodny z OpenOffice.org 1.1

Jeśli ta opcja jest wyłączona, stosowany jest nowy sposób formatowania wierszy tekstu z użyciem proporcjonalnych odstępów. Jeśli ta opcja jest włączona, stosowany jest poprzedni sposób formatowania wierszy tekstu z użyciem proporcjonalnych odstępów.

W dokumentach tekstowych utworzonych w bieżącej wersji programu Writer i w dokumentach ostatnich wersji programu Microsoft Word używany jest nowy sposób przetwarzania tekstu. W dokumentach utworzonych w wersjach programu Writer wcześniejszych niż StarOffice 8 lub OpenOffice.org 2.0 używany jest poprzedni sposób przetwarzania tekstu.

Dodaj akapit i odstęp pod ostatnimi komórkami tabeli

Określa, że odstępy dodawane są na końcu akapitu, nawet jeśli jest to ostatni akapit w komórce tabeli.

Jeżeli opcja jest wyłączona, komórki tabeli będą formatowane tak jak w wersjach programu Writer wcześniejszych niż StarOffice 8 lub OpenOffice.org 2.0. Jeżeli opcja jest włączona, zostanie zastosowana alternatywna metoda formatowania komórek tabeli. Opcja ta jest domyślnie włączona w nowych dokumentach utworzonych za pomocą programu LibreOffice i w dokumentach importowanych z formatu Microsoft Word.

Pozycjonowanie obiektów zgodne z OpenOffice.org 1.1

Określa sposób obliczania pozycji obiektów przestawnych zakotwiczonych do znaku lub akapitu względem górnych i dolnych odstępów akapitu.

Jeżeli opcja jest włączona, obiekty przestawne umieszczane są tak jak w wersjach programu Writer wcześniejszych niż StarOffice 8 lub OpenOffice.org 2.0. Jeżeli opcja jest wyłączona, obiekty przestawne umieszczane są przy wykorzystaniu alternatywnej metody, która jest podobna do metody stosowanej w programie Microsoft Word.

Ta opcja jest wyłączana dla nowych dokumentów. W dokumentach programu Writer utworzonych w pakiecie sprzed OpenOffice.org 2.0 ta opcja jest włączona.

Używaj opływania tekstu wokół obiektów zgodnego z OpenOffice.org 1.1

W programach Microsoft Word i Writer zastosowano odmienne podejście do problemu zawijania tekstu wokół obiektów przestawnych. W programie Writer obiekty przestawne są ramkami lub obiektami rysunkowymi, a w programie Microsoft Word 'polami tekstowymi', 'grafikami', 'ramkami', 'obrazami' itp.

W programie Microsoft Word i bieżących wersjach programu Writer zawartość główki/stopki strony oraz zawartość przypisu dolnego/końcowego nie jest zawijana wokół obiektów przestawnych. Treść dokumentu zawijana jest wokół obiektów przestawnych, które są zakotwiczone w główce strony.

W wersjach programu Writer wcześniejszych niż StarOffice 8 lub OpenOffice.org 2.0 wykorzystywany jest mechanizm działający na odwrót.

Jeżeli opcja jest wyłączona, co stanowi ustawienie domyślne, stosowany jest nowy sposób zawijania tekstu. Jeżeli opcja jest włączona, stosowany jest poprzedni sposób zawijania tekstu.

Przemieszczając obiekty uwzględnij styl opływania

Definiuje, w jaki sposób powinien być realizowany skomplikowany proces pozycjonowania obiektów przestawnych, które są zakotwiczone do znaku lub akapitu. W wersjach programu Writer wcześniejszych niż StarOffice 8 lub OpenOffice.org 2.0 wykorzystywany jest proces iteracyjny, natomiast w bieżących wersjach stosowane jest podejście bezpośrednie, które działa podobnie jak rozwiązanie wykorzystywane w programie Microsoft Word.

Jeżeli opcja jest wyłączona, używany jest starszy proces iteracyjny pakietu LibreOffice. Jeżeli opcja jest włączona, stosowany jest proces bezpośredni, co zapewnia kompatybilność z dokumentami programu Microsoft Word.

Rozszerz przestrzeń między wyrazami w wierszach z ręcznym podziałem w akapitach wyrównanych do lewej i prawej

Jeśli opcja jest włączona, program Writer dodaje spacje pomiędzy słowami w wierszach zakończonych kombinacją klawiszy Shift + Enter w akapitach wyrównanych do lewej i prawej. Jeśli opcja jest wyłączona, odstępy pomiędzy słowami nie będą rozszerzane w celu wyrównania wierszy.

To ustawienie jest domyślne w dokumentach tekstowych .odt. Zostanie ono zapisane i załadowane z dokumentem w formacie tekstowym .odt. Tego ustawienia nie można zapisać w starszych dokumentach tekstowych .sxw, dlatego też to ustawienie jest wyłączone dla dokumentów tekstowych .sxw.

Akceptuj białe linie tła stron PDF w celu zachowania zgodności ze starymi dokumentami

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

Użyj jako domyślne

Ta opcja powoduje, że bieżące ustawienia określone na tej zakładce są stosowane jako domyślne dla przyszłych sesji pakietu LibreOffice.

Ustawienia domyślne są ustawiane w następujący sposób. Włączone są następujące opcje; pozostałe opcje są wyłączone:

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. Dodaj akapit i odstęp pod ostatnimi komórkami tabeli

  4. Rozszerz przestrzeń między wyrazami w wierszach z ręcznym podziałem w akapitach wyrównanych do lewej i prawej

Please support us!