Pomoc w formatowaniu

Ustawienia niektórych znaków w dokumentach HTML i tekstowych, wyświetlanych w LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Pomoc w formatowaniu.


Pomoc w układzie

Wyrównanie linii podstawowej Math

Określa, czy obiekty z formułami Math są wyrównane względem wiersza tekstu. Jeśli chcesz mieć możliwość zmiany pionowej pozycji tych obiektów, odznacz tę opcję.

Pokaż formatowanie

Określa, które znaczniki formatowania są widoczne na ekranie. Aktywuj ikonę Znaczniki formatowania na pasku Standardowy. Zostaną wyświetlone wszystkie znaki wybrane na karcie Pomoc w formatowaniu.

Koniec akapitu

Określa, czy mają być wyświetlane separatory akapitów. Separatory akapitów zawierają także informacje o formatowaniu akapitu.

Łączniki miękkie

Określa, czy mają być wyświetlane miękkie łączniki (nazywane również myślnikami opcjonalnymi lub uznaniowymi). Są to ukryte ograniczniki zdefiniowane przez użytkownika, które wprowadza się w słowie, naciskając Słowa z miękkimi myślnikami są oddzielane tylko na końcu linii w miejscu, w którym został wstawiony miękki myślnik, niezależnie od tego, czy automatyczne dzielenie wyrazów jest włączone, czy wyłączone.

Spacje

Określa, czy każda spacja ma być wyświetlana w tekście w postaci kropki.

Spacje nierozdzielające

Określa, że spacje nierozdzielające są wyświetlane jako szare pola. Spacje nierozdzielające nie są przerywane na końcu linii i są wprowadzane za pomocą klawiszy skrótów .

Tabulatory

Określa, czy tabulatory mają być wyświetlane w postaci małych strzałek.

Podziały

Wyświetla wszystkie podziały wiersza wstawione za pomocą kombinacji klawiszy Shift + Enter. Wstawienie takiego podziału powoduje przejście do nowego wiersza, ale nie rozpoczęcie nowego akapitu.

Ukryte znaki

Wyświetla tekst używający formatu znaków „ukryty”, gdy włączony jest Widok - Znaczniki formatowania.

Zakładki

Określa, czy mają być wyświetlane znaczniki zakładek. | wskazuje położenie zakładki w punkcie, [ ] wskazuje początek i koniec zakładki dla obszaru tekstowego.

warning

Następujące formanty pojawiają się tylko w dokumentach programu Writer, a nie w dokumentach HTML.


Chronione obszary

Włącz kursor

Określa, że kursor można ustawić w obszarze chronionym, ale nie można tam wprowadzać żadnych zmian.

Kursor bezpośredni

Definiuje wszystkie właściwości kursora bezpośredniego.

Kursor bezpośredni

Aktywuje kursor bezpośredni. Można go także aktywować klikając ikonę Przełącz tryb kursora bezpośredniego na pasku narzędziowym, lub wybierając polecenie Edycja - Tryb kursora bezpośredniego w dokumencie tekstowym.

Wstaw

Określa opcje wstawiania dla kursora bezpośredniego. Kliknięcie dowolnej pozycji w dokumencie tekstowym umożliwia napisanie lub wstawienie nowego akapitu dokładnie we wskazanej pozycji. Właściwości tego akapitu zależą od wybranej opcji. Dostępne są następujące opcje:

Tabulatory

W przypadku korzystania z kursora bezpośredniego do nowego akapitu jest dodawanych tyle akapitów, ile potrzeba do osiągnięcia klikniętej pozycji.

Tabulatory i spacje

W przypadku korzystania z kursora bezpośredniego w nowym akapicie wstawiana jest odpowiednia liczba tabulatorów i spacji wymaganych do osiągnięcia klikniętej pozycji.

Spacje

Kiedy używany jest kursor bezpośredni, spacje są dodawane w nowym akapicie, aż do osiągnięcia klikniętej pozycji.

Lewy margines akapitu

W przypadku korzystania z kursora bezpośredniego pozycja lewego wcięcia akapitu w poziomie zależy od miejsca, w którym kliknięto myszą. Akapit jest wyrównany do lewej strony.

Wyrównanie akapitu

Określa wyrównanie akapitu w przypadku użycia kursora bezpośredniego. W zależności od miejsca kliknięcia myszą akapit jest wyrównywany do lewej, do środka lub do prawej. Przed kliknięciem z kursora myszy (z wyświetlonym trójkątem) można odczytać ustawione wyrównanie.

note

Wszystkie opcje wstawiania zależą od bieżącego akapitu wygenerowanego z użyciem kursora bezpośredniego.


Obraz

Zakotwiczenie

Definiuje domyślne zakotwiczenie dla wstawionych obrazów. Dostępne opcje to:

Prosimy o wsparcie!