Tabela

Ustawienia atrybutów tabel zawartych w dokumentach tekstowych.

Określa domyślne ustawienia dla kolumn i wierszy oraz tryb tabeli. Określa także standardowe wartości stosowane podczas przesuwania i wstawiania kolumn i wierszy. Więcej informacji można znaleźć w części .

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tabela.


Domyślnie

Definiuje ustawienia domyślne wszystkich nowo tworzonych tabel tekstowych w dokumentach tekstowych.

Nagłówek

Określa, że pierwszy wiersz tabeli jest sformatowany stylem akapitu "Nagłówek tabeli".

Powtórz na każdej stronie

Określa, czy nagłówek tabeli jest przenoszony na nową stronę po podziale wiersza.

Nie dziel (nie dotyczy dokumentów HTML)

Określa, że tabela ma nie być rozdzielana znakami podziału tekstu. Ta opcja jest także dostępna w menu Tabela - Właściwości - Przepływ tekstu.

Krawędź

Określa, że komórki tabeli domyślnie mają krawędzie.

Wpisywanie do tabel

Rozpoznawanie liczb

Określa, że liczby wprowadzone do komórki tabeli tekstowej są rozpoznawane i formatowane jako liczby. Komórki tabeli w programie LibreOffice Writer mogą rozpoznać liczbę, gdy jest ona reprezentowana w jednym z formatów liczb dostępnych w kategoriach Liczby, Procent, Waluta, Data, Czas, Naukowy, Ułamek i Operator logiczny.

Rozpoznana liczba jest wyświetlana z domyślnym formatem komórek tabeli i ustawia format komórki na rozpoznaną kategorię. Na przykład, jeśli liczba jest rozpoznawana jako Data, kategoria formatu komórki jest ustawiona na Data. Możesz ustawić określony format liczb dla komórki, na przykład data wprowadzona jako 8/3/2018 zostanie wyświetlona jako czwartek, 8 marca 2018, gdy format liczb w komórce jest ustawiony na „Piątek, 31 grudnia 1999” w oknie dialogowym Format liczb.

note

Rozpoznana data lub godzina jest konwertowana na wewnętrzną numeryczną reprezentację daty i godziny. Wartości procentowe są wewnętrznie przeliczane na odpowiednie wartości liczbowe. Wartości logiczne są wewnętrznie konwertowane na 0 lub 1.


Gdy dane wejściowe nie mogą być rozpoznane jako liczba, kategoria liczb zmienia się na Tekst, a dane wejściowe nie są zmieniane.

Jeżeli Rozpoznawanie liczb nie jest wybrane w Opcjach, liczby są zapisywane w formacie tekstowym i automatycznie wyrównane do lewej.

Rozpoznawanie formatu liczb

Jeśli opcja Rozpoznawanie formatu liczb nie jest zaznaczona, akceptowane są tylko dane w formacie ustawionym dla komórki. Wszelkie inne dane zostają przekształcone na format Tekst.

Na przykład, jeśli komórka zawiera wartość daty i jej formatem jest data, nowe wprowadzenie wartości procentowej w komórce spowoduje ustawienie formatu komórki na Tekst i wprowadzona liczba procentowa nie zostanie rozpoznana.

Jeśli opcja Rozpoznawanie formatu liczb nie jest zaznaczona, akceptowane są tylko dane w formacie ustawionym dla komórki. Wszelkie inne dane zostają przekształcone na format Tekst.

Wyrównanie

Określa, że liczby są zawsze wyrównywane do dołu i prawej strony komórki. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, liczby są zawsze wyrównywane do góry i lewej strony komórki.

note

Pole Wyrównanie nie ma wpływu na bezpośrednie formatowanie komórek. Jeśli zawartość komórki została wyrównana do środka bezpośrednio przez użytkownika, takie wyrównanie pozostaje bez względu na to, czy w komórce znajdzie się tekst, czy liczby.


Obsługa klawiatury

Przenieś komórki

Określa domyślne ustawienia dotyczące przenoszenia wierszy i kolumn za pomocą klawiatury.

Wiersz

Określa wartość stosowaną podczas przenoszenia wiersza.

Kolumna

Określa wartość stosowaną podczas przenoszenia kolumny.

Wstaw komórkę

Określa domyślne ustawienia dotyczące wstawiania wierszy i kolumn za pomocą klawiatury.

Wiersz

Określa domyślną wartość stosowaną podczas wstawiania wierszy.

Kolumna

Określa domyślną wartość stosowaną podczas wstawiania kolumn.

Zachowanie wierszy/kolumn

Określa względne oddziaływanie wierszy i kolumn na sąsiadujące wiersze lub kolumny oraz na całą tabelę.

Stała

Określa, że zmiany wiersza lub kolumny mają wpływ tylko na odpowiedni obszar sąsiadujący.

Stała, proporcjonalna

Określa, że zmiany wiersza lub kolumny mają wpływ na całą tabelę.

Zmienna

Określa, że zmiany wiersza lub kolumny mają wpływ na rozmiar tabeli.

Prosimy o wsparcie!