Widok

Domyślne ustawienia dotyczące wyświetlania obiektów w twoich dokumentach tekstowych zawiera także domyślne ustawienia elementów okna.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Widok.


Przewodniki

Określa ustawienia wyświetlania krawędzi.

Prowadnice przy przesuwaniu

Wyświetla prowadnice wokół ramek podczas przenoszenia ramek. Wybranie opcji Prowadnice przy przesuwaniu umożliwia określenie dokładnej pozycji obiektu.

Ekran

Określa, które elementy dokumentu są wyświetlane.

Obrazy i obiekty

Określa, czy na ekranie mają być wyświetlane obrazy i obiekty. Jeśli elementy te są ukryte, zamiast nich są widoczne symbole zastępcze - puste ramki.

Wyświetlanie grafiki można także kontrolować za pomocą ikony Obrazy i wykresy. Jeśli dokument tekstowy jest otwarty, ta ikona jest wyświetlana na pasku Narzędzia.

note

Jeśli opcja Obrazy i obiekty nie jest zaznaczona, z Internetu nie są pobierane żadne elementy graficzne. Elementy graficzne umieszczane w tabeli bez określenia rozmiaru mogą powodować problemy w przypadku stron zawierających kod HTML zgodny ze starszymi standardami.


Tabele

Wyświetla tabele znajdujące się w dokumencie.

Aby wyświetlić krawędzie tabeli, kliknij dowolną tabelę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Krawędzie tabeli, albo wybierz Tabela - Krawędzie tabeli w oknie dokumentu Writer.

Rysunki i formanty

Wyświetla rysunki i formanty znajdujące się w dokumencie.

Komentarze

Powoduje wyświetlenie komentarzy. Aby edytować tekst, kliknij komentarz. Aby zlokalizować komentarz lub dokonać jego edycji, użyj menu kontekstowego programu Nawigator. Aby usunąć wybrany komentarz, wszystkie komentarze wybranego autora lub wszystkich autorów, użyj menu kontekstowego komentarza.

Pokaż pola

Ukryty tekst

Wyświetla tekst ukryty przez pola Tekst warunkowy lub Ukryty tekst.

Ukryte akapity

Wyświetl akapity zawierające pole Ukryty akapit. Ta opcja ma taką samą funkcję jak polecenie menu .

Widok

Określa, czy mają być wyświetlane paski przewijania i linijki.

Linijka pozioma

Wyświetla linijkę poziomą. Z listy obok wybierz żądaną jednostkę miary.

Linijka pionowa

Wyświetla linijkę pionową. Z listy obok wybierz żądaną jednostkę miary.

Płynne przewijanie

Uaktywnia funkcję płynnego przewijania stron. Prędkość przewijania zależy od obszaru i głębi kolorów ekranu.

Z prawej

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Umieszcza linijkę pionową wzdłuż prawej krawędzi.

Składanie konspektu

Pokaż przyciski składania konspektu

Wyświetla przyciski składania konspektu po lewej stronie nagłówków konspektu.

Dołącz poziomy podrzędne

Wyświetla również przyciski składania poziomów podrzędnych konspektu.

Ustawienia (tylko dokumenty HTML)

Jednostka miary

Określa jednostkę dla dokumentów HTML.

Prosimy o wsparcie!