Zgodność z formatem HTML

Ustawienia dla stron HTML.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Ładowanie i zapisywanie - Zgodność z formatem HTML.


Obraz okna dialogowego opcji HTML

Rozmiar czcionek

Użyj przycisków pokrętła od Rozmiar 1 do Rozmiar 7, aby zdefiniować odpowiednie rozmiary czcionek dla znaczników HTML od <font size=1> do <font size =7>.

Importuj

Opcje dotyczące importowania dokumentów HTML.

Użyj ustawienia regionalnego 'Angielski (USA)' dla liczb

Podczas importowania liczb na stronę HTML znaki przecinka dziesiętnego i separatora tysięcy różnią się w zależności od ustawień regionalnych strony HTML. Jednakże schowek nie zawiera informacji dotyczących ustawień regionalnych. Na przykład ciąg "1.000" skopiowany z niemieckiej strony internetowej najprawdopodobniej będzie oznaczał "jeden tysiąc", ponieważ w niemieckich ustawieniach regionalnych jako separator tysięcy jest używana kropka. Jeśli taki ciąg zostanie skopiowany z angielskiej strony internetowej, te same znaki będą oznaczały liczbę 1 (jeden przecinek zero zero zero).

Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, liczby będą interpretowane zgodnie ustawieniem w menu Języki i ustawienia regionalne - Ogólne - Ustawienia regionalne w oknie dialogowym Opcje. W przeciwnym razie będą interpretowane zgodnie z ustawieniem regionalnym 'Angielski (USA)'.

Importuj nieznane znaczniki HTML jako pola

Zaznacz to pole wyboru, jeśli znaczniki, które nie zostały rozpoznane przez pakiet LibreOffice, mają zostać zaimportowane jako pola. Dla znacznika otwierającego jest tworzone pole HTML_ON z wartością w postaci nazwy znacznika. Dla znacznika zamykającego jest tworzone pole HTML_OFF. Pola te są konwertowane na znaczniki podczas eksportu do formatu HTML.

Ignoruj ustawienia czcionek

Zaznacz to pole wyboru, jeśli podczas importu wszystkie ustawienia czcionek mają być ignorowane. Zostają zastosowane czcionki zdefiniowane w stylu strony HTML.

LibreOffice Basic

Zaznaczenie tego pola powoduje uwzględnianie instrukcji języka LibreOffice Basic podczas eksportu do formatu HTML.

Tę opcję należy uaktywnić przed utworzeniem skryptu LibreOffice Basic; w przeciwnym razie skrypt nie zostanie wstawiony. Skrypty LibreOffice Basic muszą znajdować się w nagłówku dokumentu HTML. Po utworzeniu makra w środowisku IDE LibreOffice Basic jest ono umieszczane w tekście źródłowym dokumentu HTML, w nagłówku.

Wyświetl ostrzeżenie

Jeśli to pole jest zaznaczone, podczas eksportu do formatu HTML jest wyświetlane ostrzeżenie informujące o utracie istniejącego makra języka LibreOffice Basic.

Układ wydruku

Jeżeli zaznaczysz to pole, aktualny układ wydruku dokumentu jest eksportowany jak wskazany (dla przykładu, spis treści z numerami stron wyrównanymi do lewej i prawej i kropkami wiodącymi). Może być odczytany przez LibreOffice, Mozilla Firefox i MS Internet Explorer.

note

Na potrzeby drukowania dokumentów filtr HTML obsługuje standard CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2). Ta funkcja ma zastosowanie tylko w przypadku uaktywnienia opcji eksportu układu druku.


Kopiuj lokalne obrazy do Internetu

W wyniku zaznaczenia tego pola elementy graficzne dokumentu są kopiowane na wskazany serwer podczas wysyłania dokumentu metodą FTP. Zapisz dokument za pomocą okna dialogowego Zapisz jako, jako nazwę pliku w Internecie wprowadzając kompletny adres FTP.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Prosimy o wsparcie!