Edycja modułu

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Języki i ustawienia regionalne - Pisownia,
wybierz jeden z modułów z listy Dostępne moduły językowe, a następnie kliknij Edycja.


Opcje

Dla danego modułu określa język i dostępne podmoduły sprawdzania pisowni, dzielenia wyrazów i wyrazy bliskoznaczne. Możesz ustawić priorytety dla podmodułów.

  1. Wybierz język z listy Język.

  2. W celu aktywowania modułu dla danego języka zaznacz go (pojawi się krzyżyk po jego lewej stronie). Moduły są podzielone na grupy: Pisownia, Dzielenie wyrazów i Wyrazy bliskoznaczne.

  3. W przypadku posiadania więcej niż jednego podmodułu dla sprawdzania pisowni czy wyrazów bliskoznacznych, możesz zmienić kolejność w której są one wyświetlane. Dokonasz tego za pomocą przycisków Zwiększ priorytet i Zmniejsz priorytet.

  4. Tylko jeden podmoduł może być aktywny w sekcji Dzielenie wyrazów.

Język

Określa język modułu.

Dla każdego języka umieszczonego na liście wyboru języka w LibreOffice, zachodzi:

Jeśli sprawdzanie pisowni jest aktywne dla tego języka, jego nazwa jest poprzedzona znakiem haczyka

Zwiększ priorytet

Zwiększa priorytet wybranego modułu o jeden.

Zmniejsz priorytet

Zmniejsza priorytet wybranego modułu o jeden.

Wstecz

Naciśnij tutaj aby cofnąć dokonaną zmianę.

Prosimy o wsparcie!