Ścieżki

Ta sekcja zawiera domyślne ścieżki do ważnych katalogów w LibreOffice. Ścieżki te mogą być modyfikowane przez użytkownika.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – LibreOffice – Ścieżki.

Wybierz Narzędzia - Autotekst - Ścieżka. (tylko autotekst)


Liście ścieżek używana przez LibreOffice

Aby zmodyfikować wpisy tej listy, wybierz odpowiednią pozycję i naciśnij Edycja. Możesz również dokonać tego klikając dwukrotnie na wybranej pozycji.

Domyślnie

Przycisk Domyślnie ustawia wszystkim ścieżkom wartości domyślne.

Edycja

Naciśnij aby otworzyć okno Wybierz ścieżkę albo Wybierz ścieżki

Możesz zmienić kolejność wyświetlania ścieżek poprzez naciśnięcie na nagłówku kolumny Typ. Możesz zmieniać również szerokość kolumn. W tym celu umieść kursor myszy pomiędzy kolumnami, naciśnij lewy przycisk i przesuń rozciągając bądź zwężając kolumnę.

Katalog {profil użytkownika} i jego podkatalogi zawierają dane użytkownika.Lokalizacja katalogu {profil użytkownika} jest określana, gdy LibreOffice jest zainstalowany. Zobacz sekcję Lokalizacja domyślna na stronie Wiki poświęconej profilowi użytkownika LibreOffice, aby uzyskać więcej informacji o typowych lokalizacjach profilu użytkownika w różnych systemach operacyjnych.

Na poniższej liście przedstawiono domyślne predefiniowane ścieżki do przechowywania danych użytkownika oraz objaśniono, jaki typ danych użytkownika jest przechowywany w każdej ścieżce. Użyj okna dialogowego Edycja, aby zmienić, dodać lub usunąć ścieżki dla różnych typów.

Typ

Ścieżka domyślna

Opis

Autokorekta

W tym folderze są przechowywane teksty Autokorekty zdefiniowane przez użytkownika.

Autotekst

W tym folderze są przechowywane teksty Autotekstu zdefiniowane przez użytkownika.

Kopie zapasowe

W tym katalogu zapisywane są automatycznie kopie zapisywanych dokumentów.

Słowniki

W tym folderze są przechowywane pliki ze słowami w słownikach niestandardowych.

Galeria

W tym katalogu znajduje się Galeria.

Obrazy

Ten katalog jest wyświetlany gdy po raz pierwszy wywołasz okno otwierania bądź zapisywania grafiki.

Szablony

W tym folderze można przechowywać własne szablony.

Pliki tymczasowe

W tym katalogu LibreOffice trzyma pliki tymczasowe.

Moje dokumenty

Domyślny katalog zawierający dokumenty w twoim systemie

Możesz zobaczyć ten katalog przy pierwszym użyciu funkcji Otwórz lub Zapisz.

Klasyfikacja

LibreOffice czyta politykę TSCP BAF z tego pliku.


Ścieżki wewnętrzne pokazują ścieżki, w których zainstalowana jest wstępnie zdefiniowana zawartość dla LibreOffice. Tych ścieżek nie można edytować w tym oknie dialogowym.

Ścieżki odnoszą się do podkatalogów w {instalacja}share. Te podkatalogi są tylko do odczytu i zawierają treści widoczne dla wszystkich użytkowników. Lokalizacja katalogu {instalacja} jest określana podczas instalowania programu LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!