Pasek edycji punktów

Pasek narzędzi Edycja punktów pojawia się po wybraniu obiektu wielokąta i kliknięciu Edycja punktów.

Dostępne funkcje umożliwiają edycję punktów krzywej lub obiektu przekształconego na krzywą. Dostępne są następujące ikony:

Edycja punktów

Ikona Edycja punktów umożliwia włączanie i wyłączanie trybu edycji obiektów Béziera. W trybie edycji można zaznaczyć pojedyncze punkty obiektu rysunkowego.

Ikona edycji punktów

Edycja punktów

Przesuń punkty

Aktywuje tryb, w którym jest możliwe przesuwanie punktów. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na punkcie zostaje wyświetlony pusty kwadracik. Przeciągnij punkt w nowe położenie. Krzywe znajdujące się po obu stronach punktu również zostaną przemieszczone, a część krzywej między dalszymi punktami zmienia kształt.

Wskaż krzywą między dwoma punktami lub wewnątrz zamkniętej krzywej i przeciągnij myszką, aby przesunąć całą krzywą bez zniekształcania jej.

Ikona przesunięcia punktów

Przesuń punkty

Wstaw punkty

Aktywuje tryb wstawiania. Ten tryb umożliwia wstawianie punktów. Możliwe jest również przesuwanie punktów tak samo, jak w trybie przesuwania. Jednak w tym trybie kliknięcie krzywej na odcinku między dwoma punktami, a następnie poruszenie myszą, trzymając naciśnięty przycisk myszy, powoduje wstawienie nowego punktu. Ten punkt będzie punktem gładkim, a linie biegnące do punktów kontrolnych będą równoległe i pozostaną takie po przesunięciu.

Aby utworzyć punkt narożny, należy najpierw wstawić punkt gładki lub symetryczny, który następnie zostanie przekształcony w narożny za pomocą polecenia Punkt narożny.

Ikona wstawiania punktów

Wstaw punkty

Usuń punkty

Naciśnięcie ikony Usuń punkty umożliwia usunięcie jednego lub kilku zaznaczonych punktów. Aby zaznaczyć kilka punktów, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift, a następnie kliknąć wybrane punkty.

Po zaznaczeniu punktów do usunięcia należy kliknąć tę ikonę lub nacisnąć klawisz Delete.

Ikona usuwania punktów

Usuń punkty

Podziel krzywą

Ikona Podziel krzywą umożliwia podział krzywej. Należy wybrać punkty, gdzie krzywa ma zostać podzielona, a następnie kliknąć tę ikonę.

Ikona dzielenia krzywej

Podziel krzywą

Konwertuj na krzywą

Przekształca krzywą w linię prostą lub linię prostą w krzywą. Wybranie pojedynczego punktu powoduje, że konwersji jest poddawany fragment krzywej przed tym punktem. Wybranie dwóch punktów powoduje konwersję fragmentu krzywej położonego miedzy nimi. W przypadku wybrania więcej niż dwóch punktów każde kliknięcie ikony powoduje przekształcenie innego fragmentu krzywej. W razie potrzeby punkty gładkie można przekształcić w punkty narożne i na odwrót.

Jeśli jeden z fragmentów krzywej jest linią prostą, na jego każdym końcu może znajdować się najwyżej jeden punkt kontrolny. Nie mogą być one przekształcone z powrotem w punkty gładkie, chyba że linia zostanie z powrotem zamieniona w krzywą.

Ikona konwertowania na krzywą

Konwertuj na krzywą

Punkt narożny

Przekształca zaznaczone punkty w punkty narożne. Punkty narożne posiadają dwa ruchome, niezależne od siebie punkty kontrolne. Krzywa nie przechodzi więc bezpośrednio przez punkt narożny, lecz tworzy narożnik.

Ikona punktu narożnego

Punkt narożny

Przejście płynne

Przekształca punkt narożny lub symetryczny w punkt gładki. Oba punkty kontrolne punktu narożnego zostają ułożone równolegle i mogą być przesuwane tylko razem. Punkty kontrolne mogą znajdować się w różnej odległości od punktu gładkiego, co umożliwia zmianę krzywizny.

Ikona przejścia płynnego

Przejście płynne

Przejście symetryczne

Przekształca punkt narożny lub gładki w punkt symetryczny. Oba punkty kontrolne punktu narożnego zostają ułożone równolegle i w tej samej odległości od punktu symetrycznego. Mogą być poruszane tyko razem, a stopień krzywizny będzie taki sam po obu stronach punktu symetrycznego.

Ikona przejścia symetrycznego

Przejście symetryczne

Zamknij krzywą Béziera

Zamyka linię lub krzywą. Zamknięcie linii odbywa się przez połączenie ostatniego punktu z pierwszym, oznaczonym powiększonym kwadratem.

Ikona zamykania krzywej Béziera

Zamknij krzywą Béziera

Zredukuj punkty

Oznacza bieżący punkt lub wybrane punkty do usunięcia. Dzieje się tak w przypadku, gdy punkt znajduje się na linii prostej. Punkt jest usuwany w momencie, gdy znajdzie się na linii prostej powstałej z przekształcenia krzywej za pomocą myszy lub jeśli krzywa bądź wielokąt zostaną przekonwertowane na linie proste przez naciśnięcie ikony Konwertuj na krzywą. Kąt, od którego zachodzi redukcja punktu,

Ikona usuwania punktów

Zredukuj punkty

Prosimy o wsparcie!