Uruchamianie oprogramowania LibreOffice z parametrami

Programy pakietu LibreOffice można uruchamiać z podaniem różnych parametrów mających wpływ na działanie tych programów. Korzystanie z parametrów wiersza poleceń zaleca się tylko doświadczonym użytkownikom.

note

W zwykłej pracy korzystanie z parametrów wiersza poleceń nie jest konieczne. Niektóre parametry wymagają dokładnej znajomości aspektów technicznych oprogramowania LibreOffice.


Uruchamianie programów pakietu LibreOffice z wiersza poleceń

LibreOffice wymaga dostępu do zapisu w katalogu profilu użytkownika.

Obsługiwane parametry wiersza poleceń

Korzystanie bez specjalnych argumentów

Korzystanie bez żadnych argumentów otwiera Centrum startowe.

{file}

Próbuje otworzyć pliki w odpowiednich dla nich komponentach.

{file} macro://./[Library.Module.MacroName]

Otwiera plik i stosuje określone makra z pliku.


Uzyskiwanie pomocy i informacji

Parameter

Znaczenie

--help / -h / -?

Wyświetla dostępne parametry linii poleceń do konsoli.

--helpwriter

Otwiera wbudowany lub dostępny online podręcznik pomocy LibreOffice Writer.

--helpcalc

Otwiera wbudowany lub dostępny online podręcznik pomocy LibreOffice Calc.

--helpdraw

Otwiera wbudowany lub dostępny online podręcznik pomocy LibreOffice Draw.

--helpimpress

Otwiera wbudowany lub dostępny online podręcznik pomocy LibreOffice Impress.

--helpbase

Otwiera wbudowany lub dostępny online podręcznik pomocy LibreOffice Base.

--helpbasic

Otwiera wbudowany lub dostępny online podręcznik pomocy języka skryptowego LibreOffice Basic.

--helpmath

Otwiera wbudowany lub dostępny online podręcznik pomocy LibreOffice Math.

--version

Pokazuje wersję LibreOffice i kończy pracę.

--nstemporarydirectory

(tylko piaskownica macOS) Zwraca ścieżkę katalogu tymczasowego dla bieżącego użytkownika i kończy działanie. Zastępuje wszystkie inne argumenty.


Ogólne argumenty

Parameter

Znaczenie

--quickstart[=no]

Aktywuje [dezaktywuje] usługę Szybkie uruchamianie. Może przyjąć tylko jeden parametr no, który dezaktywuje usługę Szybkie uruchamianie. Bez parametrów usługa zostanie włączona.

--nolockcheck

Wyłącza sprawdzania obecności zdalnych instancji w trakcie instalacji.

--infilter=InputFilterName
[:InputFilterParam[,param]]

Wymusza typ filtra wejściowego, jeśli to możliwe. Na przykład:

--infilter="Calc Office Open XML"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

--pidfile={file}

Zapisz identyfikator PID procesu soffice.bin do {file}.

--display {display}

Ustawia zmienną środowiskową DISPLAYw systemach uniksowych na wartość {display}. Parametr ten obsługiwany jest tylko przez skrypt startowy oprogramowania LibreOffice w systemach uniksowych.


Kontrola interfejsu programistycznego/użytkownika

Parameter

Znaczenie

--nologo

Wyłącza wyświetlanie ekranu powitalnego.

--minimized

Uruchamia program w postaci zminimalizowanej. Ekran powitalny nie jest wyświetlany.

--nodefault

Rozpoczęcie bez otwarcia okna.

--invisible

Uruchamia program w trybie niewidocznym.

Ekran powitalny i początkowe okno programu nie są wyświetlane. Oprogramowaniem LibreOffice można sterować przez interfejs API.

Jeśli oprogramowanie LibreOffice zostało uruchomione z tym parametrem, można zakończyć jego pracę tylko z poziomu Menedżera zadań (Windows) lub z użyciem polecenia kill (w systemach uniksowych).

Tego parametru nie można używać w połączeniu z parametrem -quickstart.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku programisty LibreOffice Developer's Guide.

--headless

Uruchamia aplikację w trybie bez ekranu, umożliwia korzystanie z programu bez pośrednictwa interfejsu użytkownika.

Ten specjalny tryb może być wykorzystywany w przypadku, gdy aplikacja jest sterowana z poziomu zewnętrznego klienta przez interfejs API.

--norestore

Wyłącza funkcję ponownego uruchamiania programu i odzyskiwania plików po awarii.

--safe-mode

Uruchamia w trybie awaryjnym tj. uruchamia ze świeżym profilem użytkownika i pomaga przywrócić konfigurację, która uległa uszkodzeniu.

--accept={UNO}

Zawiadamia oprogramowanie LibreOffice, że po utworzeniu wątków "UNO Acceptor Thread" ma zostać zastosowany ciąg "UNO Accept String".

UNO-URL jest ciągiem rodzaju uno:connection-type,params;protocol-name,params;ObjectName.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku programisty LibreOffice Developer's Guide.

--unaccept={UNO-URL}

Zamyka akceptor utworzony przez polecenie --accept={UNO-URL}. Użycie polecenia --unaccept=all zamknie wszystkie akceptory.

--language={lang}

Używa określonego języka, jeśli język nie został jeszcze wybrany dla interfejsu użytkownika. Lang jest znacznikiem języka nadanym zgodnie z wytycznymi organizacji IETF.


Argumenty programistów

Parameter

Znaczenie

--terminate_after_init

Wyjdź po zakończeniu inicjalizacji (bez załadowania dokumentów).

--eventtesting

Wyjdź po załadowaniu dokumentów.


Argumenty tworzenia nowych dokumentów

note

Argumenty tworzą pusty dokument określonego rodzaju. Tylko jeden z nich może być używany w jednej linii poleceń. Jeśli nazwy plików zostały określone po argumencie, wtedy program próbuje otworzyć te pliki w określonym komponencie.


Parameter

Znaczenie

--writer

Uruchamia program Writer z pustym dokumentem.

--calc

Uruchamia program Calc z pustym dokumentem.

--draw

Uruchamia program Draw z pustym dokumentem.

--impress

Uruchamia program Impress z pustym dokumentem.

--math

Uruchamia program Math z pustym dokumentem.

--global

Uruchamia program z pustym dokumentem głównym.

--web

Uruchamia program z pustym dokumentem HTML.


Argumenty otwierania pliku

note

Argumenty definiują, jak traktowane są następujące nazwy plików. Nowa operacja rozpoczyna się po argumencie i kończy się przy następnym argumencie. Domyślnym zachowaniem jest otwarcie dokumentów do edycji i tworzenie nowych dokumentów z ich szablonów.


Parameter

Znaczenie

-n

Traktuje następujące pliki jako szablony, z których powstają nowe dokumenty.

-o

Otwiera następujące pliki do edycji, niezależnie od tego, czy są szablonami czy nie.

--pt {Printername}

Drukuje następujące pliki na drukarce {Printername} i kończy pracę. Ekran powitalny nie jest wyświetlany.

Jeśli nazwa pliku zawiera spacje, musi zostać umieszczona w cudzysłowie.

Jeśli użyto wielokrotnie, to tylko ostatni parametr {Printername} jest brany pod uwagę w przypadku wszystkich dokumentów wszystkich uruchomionych argumentów --pt.

Ponadto argument --printer-name parametru --print-to-file przełącza interfejsy wraz z {Printername}.

-p

Drukuje następujące pliki do domyślnej drukarki, po czym pliki te są zamykane. Ekran powitalny nie pojawia się.

Jeśli nazwa pliku zawiera spacje, musi zostać umieszczona w cudzysłowie.

--view

Otwiera następujące pliki w trybie przeglądarki (tylko do odczytu).

--show

Natychmiast otwiera i uruchamia następujące dokumenty prezentacji. Pliki są zamykane po pokazie. Pliki inne niż dokumenty Impress są otwierane w trybie domyślnym, niezależnie od poprzedniego trybu.

--convert-to OutputFileExtension
[:OutputFilterName
[:OutputFilterParams[,param]]]
[--outdir output_dir]

Jeśli --convert-to zostanie użyte więcej niż raz, obowiązuje ostatnia wartość OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]]. Jeśli --outdir zostanie użyte więcej niż raz, skuteczna będzie tylko ostatnia wartość. W przypadku braku --outdir w wyniku zostanie użyty bieżący katalog roboczy. Na przykład:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

Zobacz listę filtrów dokumentów do konwersji plików.

Lista opcji filtrowania plików Lotus, dBase i Diff.

Lista opcji filtrowania plików CSV.

Lista opcji filtrowania plików PDF.

--print-to-file [--printer-name printer_name] [--outdir output_dir]

Grupuje pliki do wydruku w jeden plik. Jeśli nie podano parametru --outdir, jako folder wyjściowy używany jest bieżący katalog roboczy.

Jeśli --printer-name lub --outdir użyto wielokrotnie, to tylko ostatnia wartość każdego z parametrów jest brana pod uwagę. Ponadto {Printername} parametru --pt przełącza interfejsy wraz z --printer-name. Na przykład:

--print-to-file *.doc

--print-to-file --printer-name nasty_lowres_printer --outdir /home/user *.doc

--cat

Stosuje filtr "txt:Text" do następujących dokumentów tekstowych i zrzuca zawartość tekstową do konsoli (implikuje --headless). Nie można użyć z --convert-to.

-env:VAR[=VALUE]

Ustaw zmienną bootstrap. Na przykład, aby ustawić inną niż domyślna ścieżkę profilu użytkownika:


Ignorowane przełączniki

Parameter

Znaczenie

-psn

Ignorowany (macOS only)

-Embedding

Ignorowany (powiązany z COM+; tylko Windows)

--nofirststartwizard

Nic nie zmienia, zaakceptowany tylko dla zachowania kompatybilności wstecznej.

--protector {arg1} {arg2}

Używane tylko w testach jednostkowych i powinny mieć dwa argumenty.


Prosimy o wsparcie!