Scalanie wersji

note

W dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych pakietu LibreOffice jest dostępna funkcja recenzji.


Kiedy dokument jest edytowany przez więcej niż jedną osobę, możliwe jest scalenie edytowanych wersji z wersją oryginalną. Jedynym warunkiem jest to, aby dokumenty różniły się tylko i wyłącznie zarejestrowanymi zmianami - pozostały, oryginalny tekst musi być identyczny.

  1. Otwórz oryginalny dokument, z którym chcesz scalić wszystkie kopie.

  2. Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Scal dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru pliku.

  3. W tym oknie dialogowym wybierz kopię dokumentu. Jeśli w dokumencie oryginalnym nie wprowadzono zmian od chwili utworzenia kopii, kopia zostaje scalona z oryginałem.

    Jeśli w dokumencie oryginalnym wprowadzono zmiany, wyświetlany jest komunikat o błędzie z informacją, że scalanie się nie powiodło.

  4. Po scaleniu dokumentów można przejrzeć zarejestrowane zmiany wprowadzone z kopii w dokumencie oryginalnym.

Prosimy o wsparcie!